Onderstaand overzicht is gemaakt op basis van vragen zoals deze zijn gesteld door de verschillende raadsleden in Enschede. Het overzicht wordt dan ook constant aangevuld en uitgebreid

Vraag: Worden in Enschede binnen de juiste termijn ZPPers, eenmanszaken en kleine MKBers betaald
Antwoord: in afwachting

Vraag: Zijn er plannen om de huur van sportverenigingen op te schorten of zijn er andere compensatieregelingen voor deze verenigingen?
Antwoord: in afwachting

Vraag: Zijn er afspraken gemaakt over stopzetten van huisuitzettingen gedurende de crisis.
Antwoord: in afwachting

Vraag: Gaan lopende afspraken / operaties in het MST gewoon door
Antwoord: De gemeente heeft geen inzicht in de gevraagde informatie: het gevraagde beeld zou moeten komen van derden, zoals GGD en GHOR, die wij op dit moment niet willen belasten met
beantwoording van deze vragen.

Vraag: Heeft ons ziekenhuis ruimte en artsen beschikbaar voor spoedgevallen?
Antwoord: De gemeente heeft geen inzicht in de gevraagde informatie: het gevraagde beeld zou moeten komen van derden, zoals GGD en GHOR, die wij op dit moment niet willen belasten met beantwoording van deze vragen. Wel heeft onze partnerstad Münster zich bereid verklaard om haar IC capaciteit ook beschikbaar te stellen voor Nederlandse Corona patiënten.

Vraag: Zijn er binnen de nood-nacht-opvang voorzieningen ook mogelijkheden om in quarantaine te gaan/geïsoleerd te worden van anderen?
Antwoord: in afwachting

Vraag: zorgmedewerkers cq huishoudelijke ondersteuners die niet werkzaam zijn voor het verpleeg- en / of verzorgingshuis waar hun cliënt woont kunnen hun cliënten niet bereiken omdat ze gezien worden als bezoekers (besmettingshaard) en niet als hulpverleners.
Antwoord: in afwachting

Vraag: Is de (confectieafdeling) DCW in te zetten voor de productie van mondkapjes voor de zorginstellingen in Enschede?
Antwoord: Er is contact gezocht met het MST om de behoefte aan mondkapjes te inventariseren. Hieruit bleek dat voor het gebruik door zorgprofessionals in het ziekenhuis de zelfgemaakte
mondkapjes niet voldoen aan de benodigde kwaliteitseisen. Daarop is contact gelegd met Enschede Textiel Stad. Zij zijn een initiatief gestart voor het maken van mondkapjes voor het gebruik
buiten het ziekenhuis. De infrastructuur van de DCW, te weten de machines en de ruimte is aan hen aangeboden om gebruik van te maken. De medewerkers van DCW zijn naar huis gestuurd in
verband met de kwetsbaarheid van deze doelgroep. Enschede textielstad zou daarom zelf moeten zorgen voor mankracht en stof. Op dit moment is niet de benodigde infrastructuur het knelpunt
maar de beschikbaarheid van de juiste stof. We krijgen een seintje als we iets kunnen gaan betekenen.

Vraag: Hoe wordt omgegaan met sportparken waar zorg wordt geboden? Hetzij zelfstandig door verenigingen hetzij via kracht van Verenigingen of de Samenwerkende Clusters.
Antwoord: De sportparken zijn gesloten en dus ook de opvang is gesloten. Ze hebben alle ouders hierover bericht en ook linkjes gestuurd met hoe ze de kinderen kunnen vermaken (met tekeningen e.d.). En ze hebben alle ouders gebeld om te horen hoe het thuis gaat. In die gesprekken gaan ze horen hoe het thuis loopt, kunnen dan gericht tips geven en indien nodig afstemmen met gezin en wijkcoach wat er verder nodig is.
Het algemene beeld is van deze week is (week 28-3 t/m 4-4):
Gelukkig zijn ze allemaal nog gezond en maken ze het naar omstandigheden goed. Een probleem is toch wel het vervelen thuis, de kinderen kunnen zich niet goed zelf vermaken. Ze vinden het
jammer niet met vrienden buiten te kunnen spelen. Ook is de vraag van ouders en kinderen of er meer duidelijkheid komt of ze weer op locatie kunnen komen.
Een ander probleem is het huiswerk, voor de basisschool kinderen is het prima te doen maar niet voor alle scholieren op het voortgezet onderwijs. Waar van toepassing ouders krijgen ook nog
voldoende begeleiding vanuit de zorgaanbieder en of wijkcoach.

Vraag: Waar kunnen ondernemers terecht voor financiële ondersteuning
Antwoord: Bij de lokale overheid ligt er ook een grote verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan de door de landelijke overheid nu genomen maatregelen. Een deel gaat rechtstreeks via de gemeente en een deel via het ROZ en UWV. Daarbij kan ook voor U dit overzichtelijk een bijzonder handig zijn

Vraag: Extra middelen voor de kinderen in verband met thuisonderwijs
Antwoord: Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats over de situatie van met name de groep kwetsbare kinderen. Samen met de scholen, de wijkteams en de jeugdhulpaanbieders bekijken welke alternatieven in deze periode mogelijk zijn.

Scholen kijken zelf wat het beste bij de leeftijd van de kinderen en de populatie past. In sommige gevallen wordt ook bewust niet gekozen voor digitaal onderwijs, maar worden lespakketten
uitgedeeld en hebben leerkrachten telefonisch contact met ouders en kinderen. We staan in nauw contact met de schoolbesturen en zien dat ook landelijk al dingen geregeld worden. Waar mogelijk ondersteunen we de scholen.

Vraag: Wat is de rol van de gemeente als scholen afwijken van de nu geldende landelijke richtlijn met betrekking tot kinderopvang.
Antwoord: De strenge eis dat beide ouders van de kinderen werkzaam moeten zijn in een cruciale beroepsgroep is inmiddels afgezwakt, ook in de landelijke richtlijn die hierover is opgesteld. In het geval dat 1 van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep wordt in eerste instantie aan de ouders verzocht om zelf de opvang te organiseren, maar wanneer dit niet mogelijk is, mag het kind naar school en/of kinderopvang gebracht worden. De precieze uitvoering hiervan ligt in de eerste plaats bij de scholen en kinderopvangorganisaties.

Er zijn vragen van inwoners over de nieuwe uitleg van school(huis)werk. Mensen (hebben het van meer als alleen deze melden), en met name oppas oma en opa’s maken zicht zorgen over de aantallen per klas, die hun huiswerk moeten ophalen dan wel inleveren. 
Vraag: Wat kunnen we als gemeente doen aan deze ongerustheid en ogenschijnlijk totale tegenstelling tov de landelijke richtlijn. Want inderdaad, de 1.5 meter afstand is niet hanteerbaar.
Antwoord: Scholen hanteren de RIVM-richtlijnen, ter bescherming van de kinderen en ook het eigen personeel. De groepen worden bewust klein gehouden.

Vraag: De officiële richtlijn is dat als een van beide ouders in een vitaal beroep werkt ze aanspraak kunnen blijven maken op kinderopvang.
Antwoord:Enschedese scholen hanteren inderdaad die richtlijn.

Vraag: Wat is de rol van de gemeente als scholen afwijken van de nu geldende landelijke richtlijn met betrekking tot kinderopvang. Er komen namelijk meldingen dat scholen afwijken en daardoor de ouders in de problemen komen.
Antwoord: Ons beeld is dat de Enschedese scholen de landelijke richtlijn volgen en zich in het algemeen coulant opstellen. De gemeente heeft een coördinerende rol en zou vanuit die positie zonodig schoolbesturen kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Wij hebben geen enkele aanleiding dat op dit moment te doen. We hebben veel respect voor de flexibiliteit, creativiteit en inzet die alle onderwijs-professionals laten zien. Mochten er toch klachten zijn, is het advies dat ouders eerst contact opnemen met het schoolbestuur.

Vraag: Hoe heeft de voorraad en werkwijze van de voedselbank zich afgelopen week ontwikkeld?
Antwoord op basis van de status dd. 26-3-2020: Er is regelmatig contact met de voedselbank.
Er is nog voldoende voedsel. Door het hamsteren was de reguliere aanvoer minder, maar er is veel gekomen van allerlei bedrijven die zelf niets meer konden met het voedsel. Denk aan horeca en grote fruit- en groentebedrijven.
De uitgifte gaat ook gewoon door. De nieuwe regels van 23 maart maken dat ze de supermarkt regels ook hebben ingevoerd: gedoseerd mensen naar binnen, per gezin maar 1 persoon naar binnen, minstens 1,5 meter afstand, etc. De ervaring tot nu toe is dat de mensen er zich goed aan houden. De bezorgingen lukken ook nog steeds. Mochten hier problemen ontstaan dan heeft Brookhuis zich aangeboden.

Er zijn inmiddels vele theorieën. Maar wat het ook is, we hebben ermee te dealen. We hebben onze facebook posts verzameld en van dag tot dag geplaatst op onze website. Op deze pagina hebben we een willekeurige beeld verzameling van voorbeelden die de groei van de sociale cohesie weergeeft.

De dagboek publicaties zijn gebaseerd op onze politieke mening. Direct naar:
14 maart, 16 maart, 17-1 maart, 17-2 maart, 18 maart, 19 maart, 20-1 maart, 20-2 maart, 22 maart, 23 maart, 24 maart, 25-1 maart, 25-2 maart, 

22-3-2020
Want………….. als iets zeker is ondanks de donkere wolken en huidige duisternis. Er is weer een zonnige en lichte dag van morgen.
Geweldig hoe het echte ook in deze barre tijden spontaan ontstaat.
Verpleeghuis Ariënshuis Glanerbrug, afgelopen week getroffen door Corona waardoor daar de bewoners als eerste op hun kamer moesten worden ge-isoleert.

Nu de serenade voor ondersteunend personeel, verpleegkundigen en bewoners. #HELDEN