Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  16-7-2018

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 12-9-2018

Onderwerp: Bijstand fraude

Op 16 augustus verscheen in onder meer de Telegraaf het bericht ‘Tientallen criminelen krijgen uitkering’. Bent u daarmee bekend.

Binnen de gemeente Enschede is er een zeer actief beleid als het gaat om bijstand fraude zo blijkt onder meer ook uit de publicaties;
26-2-2018 Tubantia ‘Enschede pakt bijstand fraude keihard aan’
17-5-2018 Tubantia ‘Bijstandschuld aan gemeente Enschede: 195 jaar lang terugbetalen’

In bijvoorbeeld 2009 heeft dit 2.9 miljoen opgeleverd voor de Gemeente Enschede.

Groep Versteeg heeft daarom de volgende vragen:
Vraag 1:
Zijn er ook actuele cijfers bekend over wat de bestrijding van bijstand fraude oplevert?

Antwoord:
Ja, in totaal hebben de inspanningen van Handhaving in 2017 bijna 4,5 miljoen opgeleverd als gevolg van niet toegekende en beëindigde uitkeringen. Daarnaast is circa 0,3 miljoen aan
boetes en circa 3,8 miljoen aan terugvorderingen voor onterecht ontvangen uitkering opgelegd. Van deze opgelegde vorderingen is de verwachting dat daarvan circa 9 ton geïnd
gaat worden.

Voor het deel van vorderingen dat naar verwachting niet wordt geïnd (2,9 miljoen), wordt administratief gezien een voorziening voor oninbaarheid getroffen. Per saldo betekent dit dat
9 ton gezien kan worden als feitelijke „opbrengst‟.

Vraag 2:
Kunt u aangeven hoeveel medewerkers en / kosten er worden gemaakt door de Gemeente Enschede om bijstand fraude op te speuren.

Antwoord:
Ja, alleen gaat het dan wel om de totale personele inzet voor zowel Handhaving als het Debiteurenbeheer (het innen van vorderingen). Het gaat dan om zowel fraudevorderingen als om het terugbetalen van leningen (bijvoorbeeld inrichtingskosten). De totale personeelskosten waren vorig jaar rond de 1,9 miljoen.

Vraag 3:
Kunt u aangeven of er tussen de bijstand ontvangers van de Gemeente Enschede ook criminelen met een openstaande celstraf zitten.

Antwoord:
Nee, in het kader van privacywetgeving is namelijk niet bekend welke burgers die in Enschede staan ingeschreven een openstaande celstraf hebben. Wat de gemeente wel weet is wanneer iemand zich moet melden bij een penitentiaire inrichting om een celstraf uit te zitten maar dit nalaat te doen (klant is dan zogenoemd “voortvluchtig).

Vraag 4:
Kunt u aangeven of er uitkeringen zijn stopgezet omdat er criminelen met openstaande celstraf een uitkering hebben ontvangen?

Antwoord:
Nee. Wel kunnen we aangeven of er uitkeringen zijn stopgezet omdat iemand “voortvluchtig” was. Dit wordt niet in het systeem geregistreerd, maar handmatig zijn de binnengekomen
meldingen sinds 1 januari 2015 nagekeken. In totaal zijn er vijf meldingen binnengekomen van voortvluchtige personen met een uitkering. Bij alle gevallen is de uitkering beëindigd en een terugvordering opgevoerd.

Vraag 5:
Zijn deze onterecht betaalde uitkeringen terug gevorderd?

Antwoord:
Ja, met uitzondering van één geval waarin de beëindiging en terugvordering door de
Centrale Raad van Beroep is teruggedraaid na hoger beroep van de betreffende cliënt.

Erwin Versteeg,
Groep Versteeg, Verbindend Enschede

Aanvullende technische vragen: Bijstand fraude (aanvullende vragen nav Polen fraude)

Nu hebben we nog wel de volgende vragen:

Vraag: Worden er naar aanleiding van deze maatregelen periodiek checks gedaan en leveren deze resultaten op ?

Antwoord:
De Participatiewet gaat uit van het begrip “feitelijk hoofdverblijf” en niet van het adres waar iemand zegt te wonen of ingeschreven staat bij het BRP. In Enschede wordt periodiek gecontroleerd of iemand met een uitkering ook feitelijk het hoofdverblijf heeft op het opgegeven adres.  Dit geldt voor alle inwoners met een uitkering dus ook voor inwoners met de Poolse nationaliteit.
Vraag: Zo nee, waarom niet

Antwoord: zie bovengenoemd antwoord

Vraag: Zo ja, hoeveel

Antwoord: Aantal onderzoeken naar adresfraude in 2017: 256. Aantal onderzoeken waarbij een cliënt met de Poolse nationaliteit is betrokken:
2. Resultaten van deze 2 onderzoeken:
1 x geen wijziging uitkering
1 x niet toegekend (aanvraag nieuwe uitkering)

Vraag: Het betrof de destijds de nationaliteiten uit met name Oost Europa. Zijn er inmiddels nationaliteiten bijgekomen. Zo nee, waarom niet. Zo ja, welke.

Antwoord:
Er zijn geen nationaliteiten bijgekomen. Wij controleren periodiek het hele bestand.

Vraag: Er is zover bij ons bekend in Enschede sprake van een prima samenwerking tussen Werkplein Twente en het UWV. Wordt er ook met dezelfde data gewerkt?
Zo nee, waarom niet

Antwoord: Ja, het UWV heeft een raadpleegmogelijkheid in Suwi net. Bij vermoeden van fraude kan het UWV Suwi net raadplegen.