INLEIDING

Lokale politiek is het fundament van onze democratie. Wat men nu ziet is dat lokale politiek vooral wordt gebruikt om decentraal de centrale problemen op te lossen. De lokale politiek is daar echter niet op ingericht. En kan zich daar ook niet op inrichten omdat het ze aan de middelen ontbreekt en de landelijke, lokaal actieve politieke partijen maken geen vuist.

Waar decentralisatie democratischer zou moeten zijn is het resultaat in de praktijk: wantrouwen en tegelijk afhankelijkheid. Als antwoord wordt dan veelal door de landelijke overheid gegeven, schaalvergroting. Wat schaalvergroting voor resultaat heeft in de zorg en onderwijs is inmiddels toch wel duidelijk! Schaalvergroting wordt sturend gepromoot op basis van financiële prikkels, maar gaat ten koste van identiteit en betrokkenheid.

De traditionele politieke partijen voeren een agenda uit die is gebaseerd op opgedragen richtlijnen. Terwijl bij gemeenteraadsverkiezingen 33% van de kiezers op een lokale partij stemt. Er is landelijk geen enkele partij die 33% van de kiezers aan zich weet te binden. Verbindend Enschede wil mede daarom werken aan en met een raadsakkoord. Onze inwoners hebben recht op een democratie die aansluit bij hun manier van leven, op hún maat.

Verbindend Enschede vindt in wezen dat de hele partijpolitiek passé is. Van de Nederlandse bevolking is 2 procent lid van een landelijke partij, waarvan 10 procent actief is. Je ziet overal om je heen dat mensen daardoor het vertrouwen in de politiek en in de instituties verliezen. Het gebrek aan transparantie voedt het sentiment van wantrouwen. Voor je het weet ontaardt dat wantrouwen in niet stemmen of stemmen op protestpartijen.

Om dat voor te zijn, moeten we naar een nieuwe democratie met politiek van onderaf, het coalitie / oppositie denken loslaten en met wisselende meerderheden werken. Wij willen meer ruimte bieden voor initiatiefkracht vanuit de samenleving en echt werk maken van nieuwe democratische vormen als burgerraadpleging, burgerjury, burgerbegroting, burgerbesluiten, (meervoudige) referenda en e-democracy. Na de verkiezingen ook een open formatie en de fractiediscipline bij het stemmen over amendementen, moties en raadsvoorstellen kan worden geschrapt. Dualisme is niet voor niets.

Wij willen dan ook inzetten op een raadsakkoord. Er worden, als het aan Verbindend Enschede is, eerst thema’s benoemd die vervolgens geladen worden met een aantal onderwerpen (het WAT). Zo komt dan een raadsagenda tot stand, telkens met prioriteiten die samen de richtinggevende agenda vormen voor de komende vier jaar. Dit houdt in dat als de onderwerpen die onderdeel gaan uitmaken van de raadsagenda zijn vastgesteld, in een parallel traject het initiatief genomen wordt om tot een nieuw college te komen (het HOE).

Om tot een goede en effectieve uitvoering te komen van deze raadsagenda is regionale samenwerking een randvoorwaarde. Dat geldt zowel voor het sociale, het economische als het ruimtelijke domein. Het thema regionale samenwerking moet dan ook duidelijk zijn alvorens de volgende stappen te zetten.

WAAR STAAN WIJ VOOR!
Sinds het aantreden van Erwin Versteeg als raadslid in 2018 heeft Verbindend Enschede (toen Groep Versteeg) zich geprofileerd als typisch lokale partij met een ideologische grondslag, die niet veel op heeft met verplichte, landelijke partijvoorschriften als het gaat om lokale invulling. We zijn, al willen de politieke tegenstanders dat maar al te graag, niet te stoppen in linkse of rechtse hokjes. Het links, rechts of midden is voor ons dan ook louter en alleen bedoeld om te framen en een voorbeeld van oude politiek. Dat deze opstelling ook landelijk aanslaat blijkt wel uit de vele positieve reacties en de opbouw van de landelijke beweging zoals deze tot dusver is gerealiseerd.

Wij kijken pragmatisch; louter en alleen naar wat goed is voor onze gemeente als onderdeel van de regio, euregio en land. Waarbij we door onze unieke ligging de poort naar een werelds achterland zijn. Wij dienen hét lokale belang en zetten ons daarbij in voor grote thema’s, maar zeker ook voor de kleine zaken bij u in de buurt. Verbindend Enschede is mede daarom een gemakkelijk benaderbare partij. Kortom: we staan ook voor jou!

Visie op ‘zorg en welzijn’

Mensen de juiste zorg geven is geen gunst, wel een kunst die wettelijk is vastgelegd. We hebben dus simpelweg een zorgplicht!

Aan de gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 veel zorgtaken overgedragen door de Rijksoverheid. Zowel in de jeugdzorg, de ondersteuning van mensen met een beperking als bij de participatiewet zijn daardoor grote knelpunten ontstaan. De overdracht ging gepaard met een grote bezuiniging. In Enschede is er daardoor het nodige verkeerd gegaan en er is teveel gestuurd op financiën. Inwoners met een zorgvraag werden te vaak niet als persoon maar als economische eenheid gezien.

Dat wil niet zeggen dat het moet gaan om ‘u vraagt wij draaien’ maar wel om het doel van de WMO: ‘mensen leveren wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven’. Er zal beter moeten worden toegezien op de rechtmatigheid besteding van zorggelden en wij zijn daarom voorstander van directe contacten tussen vragers en aanbieders over de inhoudelijke beschikking. Bij de selectie van zorgpartijen meer gaan kijken naar de ‘organisatiekosten’ en naar de bedrijfsvoering.

WIJKTEAMS en WIJKWIJZERS

Niet alleen de toegang en bereikbaarheid tot zorg is van cruciaal belang. Hoe efficiënter en effectiever dit gebeurt, des te beter is niet alleen de zorgvrager geholpen. Ook de kosten zullen lager zijn. Verbindend Enschede is ervan overtuigd dat een eerste toegangsgesprek altijd door een professional moet plaatsvinden zodat het ook op de meest kostenefficiënte wijze gebeurt. Deze professionals hebben directe lijnen met hulpverleningsinstanties als SMD, Stadsbank, ROZ, Voedselbank enz.

In de wijkwijzers zoals deze worden ingericht zal dan ook altijd een plek moeten zijn voor een professional die een directe toegang heeft tot een wijkteam. Opvoeding en educatie, schulden, sport en welzijn en niet-specialistische zorgvraag zijn wat Verbindend Enschede betreft voorbeelden van disciplines waarvoor kennis aanwezig moet zijn.

De locatie van een wijkwijzer zou op 5 plekken verdeeld over de stad functies moeten krijgen die voorheen in een wijkcentrum zaten. In feite zou een wijkteam kunnen functioneren als en vanuit een wijkwijzer.
In een locatie van de wijkwijzer zou dan ook kunnen zitten:
– bureau halt handhaving in eigen wijk,
– plek voor de wijkagent en wijkcoaches,
– publieksbalie voor wat betreft voorlichting en plek voor Tactus en GGD,
– wijkzorg,
– centrale huiskamer,
– game plekken voor de jeugd.

Elke vraag die binnenkomt bij een wijkwijzer zou binnen 2 werkdagen een routing plan moeten opleveren voor de aanvrager. Vanuit de wijkwijzer (of het wijkteam) vindt er dan een warme eerste overdracht plaats naar de eerste stap zoals benoemd in het routing plan. De wijkwijzer doet vervolgens binnen één maand na de doorverwijzing een follow-up bij de inwoners. Het dossier wordt daarna gesloten of er wordt opgeschaald zodat er met prioriteit alsnog de juiste stappen worden genomen.

Verbindend Enschede wil tevens een calamiteitencommissie instellen. Doel van het calamiteiten-onderzoek is de gevolgde processen te analyseren en te zien of en welke verbeteringen mogelijk zijn. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling een ‘schuldige’ aan te wijzen. Het gaat om vermijdbaarheid, niet om verwijtbaarheid. Foutloos werken is bijna onmogelijk, maar wat kunnen we van fouten leren? Hoe kunnen we de processen zo verbeteren dat de kans op herhaling zo klein mogelijk is.

ARMOEDEBESTRIJDING
De schuldenproblematiek in Enschede is een groot probleem. Er zijn onderzoeken die aangeven dat er in Enschede 20.000 mensen in armoede leven. Hierdoor raken ze in een sociaal en maatschappelijk isolement. Dat

vinden we onacceptabel. Daarnaast zien we een zo optimaal mogelijk financieel welzijn als hét medicijn tegen veel lichamelijke en psychische klachten. We willen daarom een actiever beleid op preventie en een actief beleid op afbouwen van de schulden.

Een vaak vergeten groep bij schulden en armoede zijn de ondernemers. Door de opgelegde Corona / COVID19 maatregelen neemt de omvang van die groep toe. Als extra komt daar, uitgaande van het huidige regeerakkoord, de afschaffing van de zelfstandigenaftrek bij. Daar komt bij dat zelfstandig ondernemers gewend zijn de dingen zelfstandig te doen, op hun eigen manier. Het aankloppen bij de gemeente voor hulp is voor de meesten dan ook verre van natuurlijk. De meeste ondernemers kennen de gemeente niet, anderen alleen van het aanvragen van vergunningen of het contact met handhaving. Die contacten zijn vaak niet zo warm, de gemeente is naast hulpverlener immers ook belastinginner en toezichthouder. Tel daar nog de schaamte bij op die veel mensen toch al voelen om hulp te moeten vragen. Het resultaat is vaak dat ex ondernemers door hun private aansprakelijkheid in een uitzichtloze situatie komen te zitten omdat uiteindelijke elke euro die ze zouden kunnen verdienen levenslang wordt afgepakt. Daar wil Verbindend Enschede meer aandacht voor. Ook ex ondernemers (motor van de economie) verdienen meer ondersteuning en een nieuwe kans.

Voor de signalering zien we een grote rol voor de wijkwijzer (of het wijkteam) in samenwerking met de scholen. Voor actief beleid voor de afbouw van schulden zal de Stadsbank Oost Nederland moeten worden ingezet. We willen dan ook onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak en werkwijze van de huidige Stadsbank Oost Nederland. We willen in de tussentijd inzetten op meer rechtstreekse, persoonlijke en individuele ondersteuning.

MANTELZORG en INZET VRIJWILLIGERS BIJ ZORG
Mantelzorg is vrijwillig en onbetaald. Wel is het mogelijk om via een aanvullende verzekering vergoedingen te krijgen voor mantelzorg.  Er zal voor ons als gemeente een betere verbinding moeten zijn tussen WMO / WLZ.

In het sociaal domein zal er een gezonde zakelijke benadering moeten komen. We zien dan ook ontschotting en verbinding tussen de jeugdwet, WMO / WLZ en participatiewet als een prima middel om  bij te dragen aan effectievere en efficiëntere invulling van zorg en welzijn. Inzet van vrijwilligers in zorg en welzijn is daarbij een prima middel maar mag nooit ter vervanging zijn van voorheen betaalde banen.

De grote nadruk op zelfredzaamheid en noaberhulp vinden we nu te vanzelfsprekend. Je zou in wezen moeten komen tot een professionele organisatie die vrijwilligers ‘uitleent’ en de belangen van mantelzorgers behartigd. Wij willen de komende periode werken aan het ontwikkelen van de plannen om te komen tot zo’n organisatie.

JEUGDZORG
De jongerenzorg (18-jarigen en ouder) verdient speciale aandacht. Juist dan is de jeugd namelijk nog kwetsbaarder. De kwetsbaarheid in combinatie met de leeftijd maakt ze kwetsbaar op onder meer grote schulden. Dit en specialistische zorg verdient dan ook de hoogste aandacht. Jongerenzorg en jeugdbescherming moeten optimaal samenwerken. Hierin hebben de wijkteams een regierol. Hierin hebben wat Verbindend Enschede wijkteams een regierol als het gaat om verwijzen en gebruikmaking van de mogelijkheden uitgestelde jongerenzorg. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de mogelijkheden die bewindvoering door ouders biedt. Daarmee kan worden voorkomen dat jong volwassenen vroegtijdig in de schulden geraken.

OUDERENZORG

Er is sprake van vergrijzing, ook in Enschede. De AOW wordt vanaf 2022 verlaagd naar bijstandsniveau waardoor nog meer ouderen zijn aangewezen op de eigen omgeving terwijl een van de grote problemen nu al de grote eenzaamheid is bij onze ouderen. Dit zal leiden tot een toenemende zorgvraag en – als we niets doen – toenemende kosten. Wij willen aan eenzaamheid bij ouderen dan ook de hoogst mogelijk prioriteit geven en ervoor zorgen dat onze ouderen de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.

Visie op ‘Sport, recreatie en cultuur’

Sport, recreatie en cultuur zijn prima middelen om mensen op een gezonde en ongedwongen wijze met elkaar in verbinding te brengen. Op het Groot Diekman willen we een unieke ‘top’ sport ontwikkeling met leven, leren en werken. Het Groot Diekman, de ‘top’ sportcampus, in combinatie met tijdelijk wonen en gehandicapten sport als USP. De samenwerking met de UT, het MST, het Roessingh en de scholen zijn daarbij van eminent belang. 

Recreatie heeft in onze gedachtegang tevens een directe economische waarde. Wij willen sport en recreatie van meer toegevoegde waarde te laten zijn voor Enschede. Goed bereikbare en top zwemvoorzieningen horen daar wat Verbindend Enschede betreft bij.

Cultuur en subsidie worden daarnaast veelal in een regel genoemd. Wij zijn daar erg kritisch op. Wij realiseren ons ook dat dit zonder ‘cultuur’ en ‘subsidie’ niet kan.

SPORT
Sport is belangrijk om mensen met elkaar te verbinden. Maar sport draagt ook bij tot een betere gezondheid voor de inwoners van Enschede. Dit geld voor zowel amateur- als topsport. Daarbij zijn grote sportevenementen een prima middel voor de promotie van onze stad. Naast de bekende evenementen zullen we ons dan ook blijven inzetten om grote evenementen naar Enschede halen.

Een van die evenementen waar Enschede een actieve rol heeft zijn de Special Olympics. De campus van de Universiteit Twente in Enschede moet worden omgetoverd tot Special Olympics dorp voor de sporters en hun begeleiders. Wat Verbindend Enschede betreft zou dit ook een prima moment zijn om onze Groot Diekman plannen officieel te presenteren.

FC TWENTE
FC Twente zien we als een perfect marketing middel voor Enschede. Het mag echter nooit zo zijn dat dit een reden zou zijn om heel Enschede mee te laten betalen voor falend en te risicovol beleid. Daar zal dan ook stringent toezicht op zijn. Mocht in  de toekomst toch een vorm van steun nodig zijn, dan is een vereiste wel: naamsverandering in FC Twente Enschede.

SPORTPARKEN
Goede faciliteiten zijn van groot belang voor het op elk niveau beoefenen van sport. Het mag echter nooit zorgen voor het sluiten van voorzieningen in wijken of dorpen. Sportvereniging moeten ook bijdragen tot integratie en we zien in de sportvereniging van de toekomst ook andere activiteiten plaatsvinden.

Multifunctionele sportparken, met een grote diversiteit aan sporten ziet Verbindend Enschede dan ook als een bijzonder goede opstap om sport en welzijn voor jong en oud te verbinden. Hiermee realiseren we een goede bezetting en zal sport- en welzijnsbudget efficiënter en effectiever besteed worden.

Het aantal sportlocaties zal hierdoor minder worden door een hogere mate van samenwerking met als doel een toekomstbestendig en inclusief sportklimaat te creëren. Het clusteren op sportparken en mogelijk fuseren van clubs is uitdrukkelijk geen eerste doel al is wel duidelijk dat groei van verenigingen binnen het bestaande aanbod onwenselijk is. Bij een mogelijke (vrijwillige) verhuizing zal de verdeling over de stad in eerste instantie leidend zijn als het gaat om een locatiekeuze.

Ook is de inzet van vrijwilligers bij sportverenigingen en sportevenementen van groot belang. Zij verdienen de noodzakelijke aandacht en ondersteuning maar dit mag niet leidend zijn in relatie tot subsidies.

RECREATIE
Van kamperen bij de boer de luxe sterren hotels. Er zijn in Enschede en omstreken veel recreatieve mogelijkheden. Wij willen dat verder versterken. Dit willen we bereiken via onder meer een sterke (eu)regionale samenwerking. De Agenda van Twente en de Euregio zien we daarbij als perfecte partijen om dit samen te bewerkstelligen.

Plannen die we hebben zijn onder meer economische verbinding richting paardensport (via Airport Twente), vakantieparken en watersport. De economische bijdrage van de recreatie willen we uitbreiden. Naast dat de recreatie bijdraagt aan een betere binnenstad en beter florerende horeca willen we naar 10.000 banen in het toerisme en de recreatieve sector.

CULTUUR
Om Enschede aantrekkelijk te houden is een bij de tijd, goed en gevarieerd cultureel aanbod van groot belang. Het aanbod moet daarnaast voor onze huidige inwoners aantrekkelijk zijn. We geloven er niet in dat het culturele aanbod een doorslag gevende factor is om voor Enschede te kiezen als stad om in te wonen. Bij die beslissing spelen hele andere factoren een rol.

Juist in de culturele aantrekkelijkheid voor een breed publiek zit wat ons betreft ook een economische verbinding. Wij zullen ons inzetten om initiatieven van inwoners en het bedrijfsleven te stimuleren om het imago van Enschede als culturele hotspot te versterken.

Enschede herbergt een grote verscheidenheid aan etniciteiten maar in de Enschedese samenleving zijn de Christelijk – Humanistische cultuur en tradities leidend en hebben in Enschede verschillende religies vanuit historische perspectief een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt.

Onze cultuur en tradities hebben een grote en waardevolle geschiedenis. Immaterieel erfgoed is dan ook de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties al is ze ook niet in beton gegoten.

Voor veel verenigingen en instellingen vormt het vaak het hart van de groep mensen, die zich met passie en op vrijwillige basis inzetten om de activiteiten die nodig zijn mogelijk te maken. Deze inzet van vrijwilligers is van groot belang voor de sociaal maatschappelijke ontwikkeling en het voortbestaan van veel verenigingen, instellingen en welzijnsorganisaties.

Het is dan ook belangrijk dat elke aanpassing van Nederlandse cultuur en tradities, voor zover de gemeente er een rol in heeft, altijd gebaseerd is op vrijwilligheid en een participatietraject. Verbindend Enschede wil tevens onze historie en groeiende toekomst eren op de cultuurmijl Enschede. Dit door op deze verbindende schakel tussen de binnenstad en het Roombeek de Canon van Enschede te realiseren.

Dit niet alleen voor de Enschedese identiteit, maar als een absolute meerwaarde voor het toerisme, het cultuurbeleid, het onderwijs, de wetenschap en tonen van innovatie en veerkracht van Enschede en de Enschedeërs.

Binnen de fysieke weergave van de Canon van Enschede zou naast gebruikmaking van Augmented Reality ook de tram die in het verleden in Enschede is gebruikt een plek kunnen krijgen. Als openingsjaar zien we 2025. Dit dan rondom de festiviteiten 700 jaar Enschede stadsrechten (1325 – 2025).

Visie op ‘duurzaamheid, klimaat en milieu’

Het eerste wereldwijde klimaatakkoord werd gesloten in Kyoto in 1997. Kyoto gaf ook aan: als het lokaal niet kan kun je compenseren door te investeren in gebieden waar klimaatmaatregelen meer effectief en efficiënter zijn.

En al was het niet bindend (Amerika weigerde te ratificeren): in Nederland werd het vertaald naar beleid. Een paar jaar later werd in ons land het Energieakkoord gesloten. Toen kwam het Parijsakkoord, waarop de Klimaatwet volgde.

Inmiddels hebben we van doen met de Regionale Energie Strategie. In Enschede is bepaald dat de Energievisie voor wat Enschede betreft, haar bijdrage is aan de RES. De ‘RES’ de Regionale Energie Strategie is van bovenaf  (de ministeries van EZK en BiZA) opgelegd waarbij de lokale gemeenteraden alleen nog kunnen zorgen voor ‘damage control’ voor wat betreft horizon- en landschapsverwoestende plannen.

Verbindend Enschede is van mening dat dit niet alleen antidemocratisch is, het is ook nog eens een gemiste kans. Want wie is er nu niet voor duurzaamheid en een goed milieu. Wie wil geen bijdrage leveren een aan goed klimaat!

DUURZAAMHEID EN MILIEU
Wij vinden het van groot belang om ons milieu te koesteren en minimaal net zo door te geven als we het hebben ontvangen van onze ouders. Wij realiseren ons ook dat Enschede dit niet alleen kan. Economisch gezien maar goed ook. Maar, er staat nu eenmaal geen milieu- en duurzaamheidshek om Enschede. Voor duurzaamheid en milieu kiezen we dan ook voor een beleid waarbij we toepassingen zoeken die passen bij de omgeving. Het najagen van de klimaatakkoorden van Parijs zien wij dan ook als richtinggevend, niet als middel om een doel te bereiken. Wij vinden dat onze inwoners daardoor op een onverantwoorde wijze op kosten worden gejaagd. De milieu- en duurzaamheidsmaatregelen van het Rijk zorgen al voor genoeg extra kosten. Wij zien meer in een beleid gebaseerd op heldere en duidelijke, lokale mogelijkheden.

ALTERNATIEVE ENERGIE
Extra aangespoord door landelijke maatregelen zullen we in Enschede sneller moeten inspelen op alternatieve energiebronnen. Wat ons betreft is het echter te vroeg om überhaupt welke energiebron ook uit te sluiten. Wij zijn dan ook zeker geen voorstander van het ‘verplicht van aardgas af’. Ook zijn we geen voorstander van massale zonneparken of windmolens. Als dat al moet, dan genieten zonnepanelen de voorkeur (eerst de daken) en zal ons netwerk in verband met de teruglevering toereikend moeten zijn. Samenwerking met liefst lokale initiatieven zien we dan ook als een kans om te komen tot een goede uitvoering waarbij participatie een voorwaarde is.

ZERO-EMISSIE
We promoten en bevorderen wonen, werken en recreëren in onze binnenstad. Ook bestellen we steeds vaker pakketjes en maaltijden laten we vaker thuis bezorgen. Deze trend is door de coronacrisis versterkt en zal de komende jaren verder toenemen. Hierdoor neemt ook het aantal vervoermiddelen en vervoersbewegingen in de stad toe.

Het dwingende dat uitgaat van het zero-emissie beleid staat wat Verbindend Enschede betreft dan ook haaks op deze ontwikkeling. Deze wonen, werken en recreëren ontwikkeling vraagt om ruimte en faciliteiten voor duurzame logistiek zoals stadshubs, voldoende laad/losplaatsen en een passende oplaadinfrastructuur.

In het klimaatakkoord is opgenomen dat vanaf 2025 tenminste 30 Nederlandse steden een zero-emissiezone moeten hebben. Dit betekent dat in deze zone de pakketten en grotere zendingen naar consumenten, horeca, winkels en bouwlocaties zero-emissie moeten worden afgeleverd.

Verbindend Enschede wil zero-emissie beleid dan ook samen met onze logistieke partners, de inwoners en binnenstad-ondernemers vormgeven. Transport en logistiek Nederland is daar reeds mee bezig en wij zouden onder meer deze bedrijven naar ons transportcentrum kunnen halen. Dan kunnen we op het transportcentrum ook gaan doen waar dat ooit voor bedoeld is geweest.

Visie op ‘werk en inkomen’

De resultaten op de aanpak van de werkloosheid, ook na jaren van veel inzet zijn zeer wisselend. Het is niet gelukt de doelstelling te halen om het bijstandsbestand structureel terug te brengen en al ontwikkelde het zich eind 2020 en een groot deel van 2021 gunstiger dan in de rest van Nederland, er is historisch gezien vaak een na-ijl effect geweest t.o.v. de rest van Nederland. Alertheid is dan ook een noodzaak.

De Enschedese arbeidsmarkt is daarnaast extra kwetsbaar vanwege een groot aan ZZP banen. Verbindend Enschede is dan ook van mening dat we iedere leeftijdsgroep als focusgroep moeten zien als er gaat om het aantal mensen in de bijstand.

In het Nederlandse belastingstelsel is de inkomstenbelasting door de fixatie op koopkrachtplaatjes zeer ingewikkeld geworden. Om te beginnen een test: weet u waar u rekening mee moet houden als u 100 euro extra gaat verdienen? Als uw werkgever u bijvoorbeeld vraagt een aantal uren extra te werken of u een loonsverhoging aanbiedt; weet u dan hoeveel u overhoudt van elke verdiende euro? Het zou een gemakkelijke vraag moeten zijn, maar is een van de meest ingewikkelde vragen om te komen tot echt maatwerk zodat werken wordt beloond.

MAATWERK
Verbindend Enschede vindt ook dat we waar mogelijk maatwerk moeten leveren en binnen de grenzen van de regelgeving creatief moeten zijn om de inkomens van alle Enschedeërs te verbeteren. Het kan en mag niet zo zijn dat er op basis van modellen vanuit wordt gegaan dat mensen van een inkomen zouden kunnen rondkomen. En dat vervolgens beleidsmakers dit gebruiken om zich achter zon model te verschuilen, terwijl dat bijvoorbeeld gebaseerd is op een voorbeeldhuishouden met bijbehorende koopkrachtplaatjes die gebaseerd zijn op aankopen die de overheid bepaalt.

Het leven van teveel gezinnen is er inmiddels een van schijnwerkelijkheid. Uiterlijke schijn, waarachter ook kinderen het steeds moeilijker krijgen. Onze jeugd die na de middelbare school (zestien tot achttien jaar) willen schakelen naar de volgende fase in hun leven kansloos zijn op de huizenmarkt, standaard aangewezen zijn op een sociale huurwoning waarvan de wachttijden oplopen en een vaste baan niet beschikbaar is.

TWENTSE ECONOMISCHE BELANGEN
Versterking van de groei- en innovatiekracht van het MKB is essentieel, inclusief de samenwerking in de keten en sterkere samenwerking tussen MKB en de andere 2O’s (onderwijs en overheid).

In grote lijnen zijn in de regio Twente de strategische groeisectoren waar focus op zou moeten liggen:
– chemie en materialen,
– life sciences en health,
– automotive,
– ICT / smart services,
– logistiek,
– food en de innovatieve maakindustrie.

Voor deze sectoren zien we niet alleen nationale groeikansen. Ook als we kijken naar de “andere kant van de grens” en Europees / wereldwijd, dan liggen er grote groeikansen. Daar hebben ook de toeleverende en ondersteunende industrieën voordeel van. Het biedt in zijn totaliteit een bijna natuurlijk pallet aan opschalingsmogelijkheden voor het MKB.

Veel vernieuwende maakindustrieën, bijvoorbeeld door digitale toepassingen en 3-D printing, hebben in Twente de unieke kans om mee te liften op de synergie en complementariteit in “slimme specialisatie” sectoren. Dit geldt voor de afnemer en de toeleverancier.

Op tal van gebieden: van de kunst tot sociaal ondernemerschap. Jongeren en ouderen krijgen hierdoor nieuwe mogelijkheden voor ondernemerschap. Veel groeipotentieel voor banen zit daarnaast bij groeiend ondernemerschap van huidige ZZP-ers. Maar ondernemerschap behelst natuurlijk veel meer dan de maakindustrie.

Onze onderwijsinstellingen zijn daarbij zeer belangrijke partners in het kunnen groeien van de economie. Niet alleen in de ontwikkeling van het ondernemerspotentieel, ook om te kunnen voorzien in goed opgeleide medewerkers.

WERK EN INKOMEN
Enschede is van oudsher al een gemeente waarin het gemiddelde inkomen lager is dan landelijk. We moeten dan ook constateren dat de inzet op topopleidingsinstellingen en hoger onderwijs tot op heden niet heeft geleidt tot meer werkgelegenheid en beter betaalde banen.

Om deze investeringen beter tot hun recht te laten komen willen we dan ook meer en snellere ontwikkeling van werkgelegenheid. Naast de speerpunten transport (air cargo flight) / opslag (groot Havengebied / TechBase) zien we ook meer baankansen in Kennispark Twente met de meer innovatieve hightech bedrijven. Daarbij willen we op het ‘Diekman’ sportterrein werkgelegenheid ontwikkeling op het gebied van sport en gezondheid.

WERKGELEGENHEID
Er staan ondanks de aantrekkende economie nog te veel mensen langs de kant. Daarnaast beseffen realiseren wij ons dat door innovatie ook minder banen kunnen ontstaan. Wij vinden echter dat iedereen een bijdrage kan leveren. Eenieder heeft een talent. Door de ontwikkeling van de sport- en recreatieve economie zien we kansen voor hen die nu nog teveel langs de zijlijn staan. Wij zien zogenaamde bijverdien-banen. Deze banen zullen echter moeten leiden tot een ‘echte’ baan en mogen niet leiden tot arbeidsmarktverdringing doordat het gesubsidieerde banen zijn.

INKOMEN
Waar de werkloosheid in Enschede hoger is dan het landelijk gemiddelde, is het inkomen lager dan het landelijk gemiddelde. Dat heeft te maken met aan de ene kant de hogere werkloosheid maar ook met minder goedbetaalde banen. Toenemende vergrijzing en de verwachte afname van de inwonersaantallen, zullen – zoals wij het zien – minder werk en banen opleveren. Dat effect wordt versterkt door toenemende innovatie. Daardoor zal het gemiddelde inkomen in ieder geval niet onder druk komen te staan door een verhoudingsgewijs groter aanbod van arbeidsmarktpotentieel.

Door landelijke regelgeving zal dit echter naar verwachting teniet worden gedaan door o.a. de mogelijk gedwongen opname van laaggeschoolde allochtonen. Wij zullen er alles aan moeten doen om dit te beïnvloeden. Echter, het meest effect op het laten stijgen van het gemiddeld inkomen zal van onszelf moeten komen.

Aantrekken van werkgelegenheid en demografische ontwikkelingen zullen hierop van invloed zijn zoals aangegeven. We verwachten dat door de werkgelegenheidscirkel te vergroten, wij de inwoners van Enschede naar beter betaalde banen kunnen brengen. De grensoverschrijdende samenwerking zal daarbij een middel zijn. Alleen al daarom is er een optimale grensoverschrijdende infrastructuur noodzakelijk.

Visie op ‘economie en innovatie’

De vrije markt werkt prima, echter tot de overheid (politiek) er zich teveel mee gaat bemoeien en economie is geen voorspellende wetenschap. Sociaal economische ‘beleidsconcurrentie’ heet dat in gemeenteland. Maar hoewel het wordt aangeprezen in de handboeken, zien we in de praktijk dat ambtenaren en managers vooral aansturen op schaalvergroting, fusies en samenvoeging van gemeenten. Verbindend Enschede is stellig van mening dat basis nutsvoorzieningen (eerste levensbehoeften), de zorg en infrastructuur tot de taken van de Rijksoverheid behoren.

En dat zonder zich af te vragen waarom:
– is het ene land welvarender dan het andere?
– zijn grote landen rijker dan kleine?
– zijn grotere regio’s succesvoller dan kleine?
– zijn grotere gemeente succesvoller dan kleine?
– moet je ‘schaalvoordelen’ hebben om economisch mee te kunnen doen?

Verbindend Enschede vindt van niet. Verbindend Enschede vindt juist dat we ze dan ook meer moeten waarderen, al die vakmensen, ambachtslieden, zorgverleners, de ZZPers, MKBers en alle andere mensen die de motor van onze economie en welvaart zijn.

Economische groei en individuele vrijheid zijn daarbij nauw met elkaar verbonden. Het zijn de anders denkenden, de vrije denkers die de basis zijn van de vooruitgang in denken en technologie die de grootste welvaart en rijkste cultuur niet alleen hebben voortgebracht in de wereldgeschiedenis, ook in onze Enschedese en Twentse geschiedenis.

ECONOMIE EN INNOVATIE

Veelal staan hoge werkloosheid en meer armoede in relatie tot elkaar. De laatste jaren is vooral ingezet op de kennisintensieve en innovatieve industrieën en banen. Deze focus heeft er te weinig toe geleidt dat de werkgelegenheid sterker verbeterd dan in de ons omliggende steden. Wij hebben kennelijk de ‘beleidsconcurrentie’ strijd verloren van anderen.  Daarom dient er vol te worden ingezet op het scheppen van werkgelegenheid, te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, ondernemerschap te stimuleren en speciale aandacht voor familiebedrijven.

TRANSPORT (AIR CARGO FLIGHT / OPSLAG)
Door de gunstige ligging en reeds aanwezige faciliteiten is transport en opslag een van de kansen die bij kunnen dragen aan meer betaalde banen. Er zijn in de regio reeds veel ontwikkelingen op het gebied van transport en opslag. Wij zien daar voor de gemeente Enschede ook kansen en mogelijkheden. Inmiddels zitten we in een situatie dat door de verplichte afboeking van 42 hectare bedrijfsgrond er niet veel bedrijfsgronden beschikbaar zijn. Onze verbinding met XL Businesspark Twente willen we dan ook inzetten om meer rendement te halen uit de beschikbare faciliteiten binnen onze gemeentegrenzen.

Wij staan daarom open voor innovatieve kansen en daar waar de nationale vraag zich voordoet, zullen we serieus kijken naar een mogelijke invulling op het gebied van transport (air cargo flight) / opslag. Vertrekpunt zijn daarbij de kaders van de huidige bestemmingsplannen voor met name Airport Twente. Mocht de ontwikkeling van Airport Twente harder groeien dan is voorzien, waarbij elektrisch vliegen en de inzet van drones op de langere termijn als extra kansrijk zien, dan willen wij ons inzetten dit aan te passen waarbij we tevens de infrastructuur rondom het gebied beoordelen.

Ons huidige transportcentrum zouden we beter willen outilleren en inzetten voor opslag- en distributiefaciliteiten voor binnensingelgebied en bedrijven/winkels in het centrum. Slimme logistieke zero-emissie oplossingen met gebruikmaking van innovatieve transportmiddelen. Dit met als doel vrachtverkeer aldaar te verminderen.

INNOVATIEVE KANSEN
Door de relatieve kleinschaligheid van het huidige Airport Twente is het vervoer van bijvoorbeeld paarden een innovatieve kans. We hebben in de directie omgeving veel maneges die ons zouden kunnen helpen met die ontwikkeling. De import en de export van paarden gaat daarbij natuurlijk verder als alleen paarden die verkocht zijn aan het buitenland.

We kunnen prettige aankomst- en vertrektijden voor reizen over de wereld aanbieden. Met name de zakelijke vluchten hebben hier behoefte aan. Door de opzet van het huidige vliegveld zijn hiervoor grote mogelijkheden. In combinatie met een perfecte service en dienstverlening zou Airport Twente hét business flight center van Nederland kunnen worden.

De particuliere klant die tevens van een goede internationale uitstraling houdt kan hierbij prima aansluiten en zorgen voor betere bezetting van de vluchten en daardoor voor de aanbieders. Daarnaast zouden de toepassing simpel uitgebreid kunnen worden naar unieke belevenissen als: vergaderen in de lucht, trouwen op Airport Twente, Feesten in een vliegtuig, Business Events.

Voor wat betreft onze haven willen we ons inzetten voor een betere invulling. De haven is  nu nog teveel alleen een eindpunt en v.w.b. watertransport is er te weinig transito . Binnen het havenbedrijf Twente willen we ons dan ook inzetten om meer te doen met onze haven waarbij we samen met de ondernemers willen werken een lange termijn ontwikkelingen. Te denken valt aan de huidige haven verplaatsen naar de binnenhaven. De huidige haven zou dan plek kunnen bieden aan een meer recreatieve invulling in combinatie met wonen en horeca.

Wij zouden daarnaast tevens willen kijken in hoeverre in het Enschedese havengebied gevestigde bedrijven meer op hun plaats zijn elders in Twente. Het havengebied zou dan ook een verbinding met Kennispark Twente kunnen krijgen door aan de waterkant innovatieve kantoorruimte te realiseren. Hiervoor zal er echter wel eerst een gedegen kantorenvisie ontwikkeld moeten worden.

We zien nog extra innovatieve werkgelegenheid kansen voor sport, toerisme, recreatie en medisch. We denken daarbij aan:
– tussen Hengelo en Enschede een toeristisch zeer aantrekkelijk attractie met bloemen/planten (à la bollenstreek/Keukenhof) ontwikkelen die aansluit bij de huidige waterloop. Ook hierbij een verbinding naar de nieuwe havenopzet die dan ook aantrekkelijker is voor recreanten. En hoeveel leuker kom je Enschede per trein dan binnen,
– op sportterrein top sportcampus “Het Diekman” leven, leren en werk ontwikkeling op het gebied van sport en gezondheid. Focus gehandicaptensport in samenwerking met Roessingh, de UT en de Twentse ziekenhuizen.

REGIONALE SAMENWERKING

De regio Twente is veel meer dan de 3 zogenaamde bandsteden Enschede, Hengelo en Almelo. Verbindend Enschede heeft dan ook reeds in juli 2020, voor de oprichting van het Twente Board een economisch-strategisch plan geschreven en ideeën gepubliceerd voor de samenwerking binnen de regio Twente. Daarin ook een analyse van alle 14 gemeenten die de regio Twente rijk is.

Subsidie is wat betreft een gezonde samenwerking een mooie stimulering. Het herkennen en erkennen van elkaars soevereiniteit en identiteit is de basis van het doel: een duurzame samenwerking. Dat daarbij de gemeenten ook hun eigen sociaal-economische verantwoordelijkheid hebben is wat betreft Verbindend Enschede ook duidelijk.

Juist de unieke kenmerken van de verschillende gemeenten maakt Twente tot een bijzondere regio. Het versterken van de samenwerking en de sociaaleconomische structuur is voor Twente van groot belang om een economisch sterke en daarmee gepaard gaande gezonde en welvarende regio te blijven. Een regio waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is.

Dit niet alleen voor de samenwerking binnen het Twente Board, juist ook voor alle hieruit voortvloeiende samenwerkings verbanden en deelnemingen in verzelfstandigde ondernemingen. Deze gaan we op basis van gezond zakelijk verstand aan, en wat ons betreft is er ook altijd een gezond verstand afscheidingsplan. Politieke zakelijkheid en creativiteit rendeert het best in vrijheid, niet onder dwang.

Visie op ‘financiën’

De welvaartsstaat functioneerde jarenlang op basis van solidariteit. Maar ondanks dat ‘noaberschop’ en ‘solidariteit’ veel gemeenschappelijk lijken te hebben; (al willen de bestuurders ons anders doen geloven) welvaart is aan grote groepen Enschedeërs voorbij gegaan.

In Enschede staan we ondanks jarenlange bezuinigen nog steeds voor grote financiële opgaven. Wat betreft geoormerkte gelden en bestemmingsreserveringen; die zullen altijd duidelijk binnen de financiële verslagen vermeld moeten worden. Ook als ze worden herbestemd.

De overcompensaties geven in die zin een vertekend beeld en goede keuzes maken blijft een noodzaak. Wat betreft een snelle groei van inwoners, staat voor os het eigen volk voorop en de eigen talentontwikkeling. Samen werken aan een beter, mooier, veiliger en bereikbaarder Enschede. Economische voorspoed, minder armoede met meer en betere zorg voor en met elkaar. De 175000 is voor ons dan ook zeker geen doel op zich. Wij willen kwalitatieve groei, geen kwantitatieve.

CO-FIANCIERING
Co-financiering, het lijkt allemaal zo aantrekkelijk. Eerst vragen wat de provincie of de Rijksoverheid kan subsidiëren en dan als gemeente bijpassen. Wij staan ervoor wat betreft co-financieringsgelden ietwat genuanceerder te zijn. Werken vanuit een visie, niet door subsidie gedreven hebzucht.

Elke uit te geven euro zal binnen afzienbare tijd terug verdiend moeten worden en de financiële risico’s moeten we beperken. Elke te ondernemen stap en samenwerking zal daarop gebaseerd moeten zijn, waarbij wij ons wel moeten realiseren er voor de Enschedeër te zijn die hier langer blijft dan menig investeerder.

Wij willen dan ook blijven sturen op het zogenaamde weerstandsratio. En dat tweeledig, met en zonder de zogenaamde stille reserves. We hebben in financiële zin nog grote uitdagingen:
– taakstelling om nog ruim 8 miljoen te bezuinigen,
– doorgeschoven taken en kosten,
– risicovolle garantstellingen bij Sportaal, Onderhoud Enschede en FC Twente om maar eens wat te noemen.

Als we de komende jaren een financiële tegenvaller van 6 miljoen euro of meer krijgen te verwerken, zullen we ingrijpend moeten bezuinigen en dat willen we nu juist voorkomen.

OZB-ONTWIKKELING

Er is veelvuldig gezegd dat we zoveel investeren maar daarnaast offensiever begroten. Het bevreemdt ons ook dat we dit offensievere niet terug zien en nog vreemder is het dat we de investeringen niet terug zien in meer opbrengsten uit de OZB.

Verbindend Enschede wil dit duidelijker gespecificeerd hebben. Dit om te voorkomen dat er teveel inflatie correctie plaatsvindt. Wij willen lagere lasten in plaats van hogere. Ook het parkeren moet wat Verbindend Enschede geen verdienmodel zijn. Bezuinigen doen we door in het ‘eigen’ vlees te snijden. Een kleinere overheid terug laten komen in lagere lasten en toch een betere service en dienstverlening. Wij willen rendement van de Compacte Flexibele Organisatie (CFO) die enkele jaren terug is ingezet.

SUBSIDIE
Het subsidiebeleid moet constant worden getoetst en geëvalueerd op maatschappelijk nut. Subsidies zijn wat Verbindend Enschede betreft vooral bedoeld als stimulering en opstarthulp. Subsidierelaties mogen nooit afhankelijk worden en een alibi om niet vrijelijk kritiek te uiten.

Voor burgerparticipatie en het bevorderen van vrijwilligerswerk willen we extra financiële middelen beschikbaar te stellen. We maken daarom een duidelijk onderscheid in ‘echt’ vrijwilligerswerk en werkzaamheden die worden verricht door mensen die werk verrichten op basis van een maatschappelijke compensatie. Er zal daarom ook altijd een duidelijke beschrijving moeten zijn wat er is gewenst. Daarom zijn wij voor het opzetten van een ambtelijk verantwoordelijk team dat dit beschrijft en bewaakt binnen onze eigen gemeentelijke organisatie.

Alle subsidierelaties van de gemeente dienen jaarlijks een deugdelijke financiële verslaglegging naar de gemeente te overleggen. Dit geld ook voor alle welzijns- en zorgbureau’s. Het monopolie op gemeentelijke subsidie moet eraf en er zal strak moeten worden toegezien op effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

WIJKBUDGETTEN
In Enschede staan de wijkbudgetcommissies los van de wijkraden. Wij vinden dat een mooi vertrekpunt voor de verbinding van wijkbudgetten en initiatiefkracht voor burger participatie. De stap voorwaarts maken naar meer eigenaarschap voor onze inwoners. Ook ‘right to challenge’ zou wat Verbindend Enschede betreft prima passen binnen de wijkbudgetten.

Visie op ‘onderwijs’

Wat Verbindend Enschede betreft gaat het er niet om welke school, of welke scholing er word gevolgd. De focus en ‘hogere’ waardering van de theoretische scholing is wat Verbindend Enschede betreft onjuist en zorgt ervoor dat onze samenleving doorspekt is van theoretisch opgeleide mensen, terwijl de vraag is of ‘hoger’ ook werkelijk ‘beter’ is. Hoger opgeleid zijn maakt je immers nog niet intelligenter. Dat zien we vooral in de politiek.

Ook de huidige typering ‘excellente scholen’ heeft niets met de kwaliteit of niveau van doen. Een en ander wordt bepaald door een ‘profiel’. Al met al vooral een garantie voor afglijden en telkens naar beneden bijstellen omdat het ‘profiel’ wellicht minder presteert.

Doordat collegegelden in Nederland relatief laag zijn indien je studeert bij ‘erkende’, dat wil zeggen, door de landelijke overheid gefinancierde (gesubsidieerde) opleidingsinstituten, kunnen private instellingen eigenlijk niet concurreren. De verengelsing van de colleges, ingegeven doordat buitenlandse studenten meer geld opleveren binnen de UT zijn daar tevens een voorbeeld van. En al zijn we super trots en willen we blijven werken aan de internationale erkenning van onze top-onderwijsinstellingen, Verbindend Enschede ziet ook ongewenste neveneffecten als het gaat om buitenlandse belangen binnen onze top onderwijs instellingen.

ONDERWIJS, JONGEREN EN KANSENGELIJKHEID
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Om op termijn de economische groei goed te kunnen faciliteren is passend onderwijs noodzakelijk. Wie daarnaast ook nog eens een gericht opgeleide jeugd heeft, heeft een nog betere toekomst.

De aanwezige kansengelijkheid in Enschede (en Nederland) moeten we koesteren en verdedigen. Kan altijd beter maar in de basis zijn deze zaken goed op orde. We maken ons daarom zorgen om het hardnekkige gelijkheidsdenken dat het onderwijs in Nederland drastisch omlaag heeft gehaald. Talent en voorsprong hebben moet niet standaard worden afgezwakt tot het kleurloze gemiddelde. Dat geld niet alleen voor onderwijs maar ook voor sport. Een ieder heeft talent op zijn of haar manier. En net als in het leven… de een heeft wat voorsprong, de ander een achterstand… de een heeft meer talent dan de ander… Sport gaat net als in het onderwijs niet alleen om topprestaties. Het gaat om topprestaties die passen bij het talent.
In 2020 is een groot onderzoek gepubliceerd waaruit de conclusie wordt getrokken dat wie in een arm gezin opgroeit, al vroeg in het leven op achterstand komt te staan. In het onderzoek dat is uitgevoerd door Bastian Ravesteijn en Coen van de Kraats is gekeken naar gewicht, taalontwikkeling en sociale en psychische problemen.

De richting die het onderzoek geeft is in de basis, met inachtneming van de culturele factor, prima. Verbindend Enschede staat dan ook voor die inclusieve stad met kansengelijkheid los van wie of wat je bent. Kansengelijkheid en inclusief op basis van een beperking, leeftijd, etnische herkomst of seksuele oriëntatie.

Wat daar wat ons betreft niet bij past is jongeren zoveel mogelijk labelen. Het is belangrijk dat al onze professionals helpen talent te ontwikkelen, benoemen en verantwoording afleggen.

Wat wel jammer is aan het onderzoek zoals dat is verricht, niet bekend wordt uit welke regio’s de data van 153 duizend kinderen, geboren tussen 1998 en 2017 komen. Hiermee kan er namelijk niet worden gekeken of er op enige wijze een culturele factor mee kan spelen.

ONDERWIJS
We hebben in Enschede met onder meer het Saxion, ArtEZ, ROC en de UT een breed spectrum aan opleidingen. Naast het verzorgen van goed onderwijs heeft een onderwijsinstelling voor ons ook een belangrijke maatschappelijke functie. Zeker als het gaat om basis en lager voortgezet onderwijs. Net als wijkcentra kunnen scholen een perfecte bijdrage leveren aan vroegtijdige signalering en bestrijding van mogelijke problemen bij onze jongeren. Met het aantrekken van de economie blijkt nu ook dat het vakonderwijs niet genoeg jeugd heeft kunnen opleiden om te voldoen aan de mogelijke vraag. Daar willen wij samen met het bedrijfsleven de grootst mogelijke aandacht voor.

SPECIAAL ONDERWIJS
Een deel van onze jeugd heeft speciaal onderwijs nodig. Net als speciaal onderwijs voor doven en blinden willen wij speciaal onderwijs voor motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte, langdurig zieke kinderen, kinderen met stoornissen en kinderen met gedragsproblemen zoveel mogelijk faciliteren. Dit met als doel dat deze kinderen niet verplicht binnen reguliere klassen lessen hoeven te nemen. Ook het technisch vakonderwijs willen we daarin betrekken. Wij zijn van mening dat hierdoor deze kinderen later op zelfstandige wijze, beter voor zich kunnen zorgen.

NEDERLANDS ONDERWIJS

Vreemde talen spreken zijn met name voor de ontwikkeling belangrijk. Dit betreft met name de wereldtalen Engels en Frans. Duits is belangrijk omdat we nu eenmaal door de ligging veel contacten onderhouden met Duitsland. De voertaal in het onderwijs is echter altijd Nederlands. Wij zien daarbij ook geen enkel voordeel in onderwijs gebaseerd op de cultuur en normen en waarden van een ander land. Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs in Nederland willen we lessen in het leren spreken van de Nederlandse taal maximaal ondersteunen. Wij zijn voorstander om dit al te doen voor peuters in de voorschoolse opvang.

OPTIMAAL ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Bij optimaal (modern) onderwijs horen ook moderne middelen. Wij willen dat deze middelen voor alle kinderen beschikbaar zijn. Dit willen we laagdrempelig en op basis van volledige privacy bewerkstelligen. Hiervoor is samenwerking bedrijfsleven, detailhandel en overheid een noodzaak. De keuze van soort onderwijs mag wat ons betreft nooit afhankelijk zijn van de achtergrond.

Sinds 1917 is in artikel 23 in de grondwet verankerd, het besluit om alle vormen van onderwijs op dezelfde manier door de staat te laten financieren. Zo zijn er in Nederland ‘bijzondere scholen’ ontstaan, op basis van religieuze grondslagen (bijvoorbeeld katholieke scholen, islamitisch onderwijs, christelijk onderwijs) en ‘algemeen bijzondere scholen’ op basis van een bepaalde onderwijsvisie, zoals Montessorischolen.

Verbindend Enschede is principieel voor een religieus neutrale staat en voor religieus neutraal onderwijs. Scholen leveren kennis en behoren geen religieuze onderhoudsplicht te hebben. Niettemin staat het ouders en hun kinderen vrij om hun religie te praktiseren binnen de ruimte die de huidige wetgeving biedt, ook al zijn wij niet zonder meer voor die praktijk.

Wel willen wij nadrukkelijker toezicht op dergelijke scholen en scholingscurricula, omdat met name de islam zich lastig verhoudt met de scheiding tussen kerk een staat, respectievelijk moskee en staat. De islamitische religie kent een zeker staatkundig streven (kalifaat) dat zich lastig of zelfs niet verhoudt met de in ons land (en andere westerse landen) geaccepteerde democratie, waarin wetgeving in handen is van volkvertegenwoordiging en regering.

Visie op ‘veiligheid’

Terwijl het onkruid welig tierde, moesten de pijlen op anderen worden gericht en werden motorclubs in veel gevallen terecht een ding. Wat Verbindend Enschede betreft was deze keuze echter teveel psychologisch gemotiveerd, want minder colors in het straatbeeld zou meteen waarneembaar zijn. De burgers hebben immers vertrouwen in een daadkrachtige overheid.

Het is het pamperbeleid en in stand houden van gesubsidieerde knuffel- en praatgroepen dat er echter voor heeft gezorgd dat de grip op de samenleving en buurten is verspeeld. Daarnaast: criminelen van eigen bodem zijn onvermijdelijk maar geïmporteerde criminelen kun je wel vermijden.

Jeugdgroepen met daarin ‘Rising Stars’ zijn een kraamkamer voor de georganiseerde misdaad. We willen daarom een “3x is teveel” aanpak waarbij jongeren na driemaal betrapt te zijn op crimineel gedrag  gebieds- en samenscholingsverboden kunnen worden opgelegd. Hiermee kunnen jeugdbendes in groepsverband sneller aangepakt worden.

VEILIGHEID

We willen alles in het werk stellen om de veiligheid van de Enschedeër en haar bezoekers te garanderen. Niets mag het veiligheidsgevoel in de weg staan. Om dat te kunnen realiseren zullen we alle mogelijke middelen inzetten. We zien en erkennen daarbij dat er verschillen zijn per wijk. De culturele mix is prima maar deze mag echter nooit gaan leiden tot een concentratie van inwoners met een overeenkomstige culturele achtergrond, mede waardoor in Enschede no-go areas zijn ontstaan.

Dit geldt niet alleen voor extremisten van de islamitische ideologie, maar willekeurig welke andere sociaal-culturele (sub-) groepering dan ook. Daarbij zal er speciale aandacht zijn voor onder anderen het Stationsgebied (Wilminksplein / Noorderhagen / van Lochemstraat, Performance Factory), Enschede-Zuid, Glanerbrug. Ook families die criminelen en straatterroristen steunen pakken we keihard aan.

CAMERA’S

Cameratoezicht in Enschede wordt inmiddels al jaren ‘bestudeerd’. Onbegrijpelijk wat Verbindend Enschede betreft. Waarbij zij opgemerkt dat we zeker niet naar een ‘big brother is watching you’ maatschappij willen. Wij zijn er wel van overtuigd dat via een aanwijzingsbesluit op basis van 151c gemeentewet en artikel 2.77 APV we gebieden kunnen aanwijzen waar voor kortere of langere tijd cameratoezicht plaatsvindt. Wij willen dit dan ook zo spoedig als mogelijk geregeld hebben.

HENNEP

De hennepteelt is in Enschede al decennialang een grootschalige ‘bedrijfstak’. Inmiddels trekt dit niet alleen een grote hoeveelheid ‘onbekende’ criminelen aan, ook zorgt het voor verhoogde concentratie van zware criminaliteit. Daarnaast is de woonveiligheid is in het geding. Daarbij zal het coffeeshopbeleid ‘vriendelijker’ worden voortgezet maar het aantal aan de drugscriminaliteit aanverwante economieën zullen we resoluut terugdringen door op grote schaal te controleren en te handhaven. Op het gebruik en de handel van alle soorten drugs op straat en alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimten zal harder moeten worden gehandhaafd.

ELKE VORM VAN RADICALISERING IN DE KIEM SMOREN

Verbindend Enschede wil de risico’s op radicalisering vroegtijdig blijven uitbannen. Dat begint bij het bestrijden van organisaties die de Nederlandse samenleving afwijzen. De tafel van Vrede zoals wij die in Enschede kennen is daarvoor een prima middel. Maar ook via onder meer het onderwijs, jeugdzorg en de politie moeten kinderen tegen radicalisering worden beschermd. We omarmen initiatieven die radicalisering tegen kunnen gaan, een gemeentelijk meldpunt radicalisering zodat problemen op dat vlak onmiddellijk kunnen worden aangepakt is daarom zeer wenselijk.

TEAM VEILIGHEID

Monitoring is belangrijk in de moderne opsporings- en preventie-aanpak. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De gemeente heeft al een erg mooi instrument met de informatie gestuurde werkwijze van het team veiligheid binnen de gemeente. Om een betere bijdrage te kunnen leveren, maar ook informatie te kunnen geven aan de lokale driehoek (de burgemeester en officier van justitie samen met de politie) willen we meer doen met informatiegestuurde analyses. Dit omdat er naast de veiligheid ook een sterke band is naar de wijkteams en hulpverlening.

BETER OPGELEIDE BOA’S

Opsporen is één, handhaven en aanpak is wat anders. De opzet van de nationale politie heeft ertoe geleid dat wat vroeger een wijkagent deed door decentralisatie bij de BOA is komen te liggen. Wat dan ook ooit in 1994 is begonnen als ‘Melkert-baan’ is inmiddels uitgegroeid naar wat meer een verlenging moeten zijn van de reguliere politieagent.

Na bijna 20 jaar zien we dan ook dat er totaal andere eisen worden gesteld aan een BOA-opleiding waar het natuurlijk overwicht en empatisch vermogen voorop blijft staan wat Verbindend Enschede betreft. Wij willen dan ook kritisch de bekostiging blijven volgen. Immers: decentralisatie mag nooit kostenverhogend werken voor de gemeente of haar inwoners. Wel willen we – nu de opleidingen beter zijn ingeregeld en de instroom van anders opgeleide BOA’s` op gang komt – meer mogelijkheden hebben om direct te kunnen handelen. Daarnaast willen we werken aan specialiseerde BOA’s die wel aan de wijk zijn verbonden maar tevens wijkoverschrijdend werken en vooral ook actief op digitale (social) media.

We zien voor de BOA een belangrijke rol weggelegd voor de aansturing van meer politie-inzet op criminele hotspots en de patseraanpak: want als je nog nooit gewerkt hebt, maar wel in de duurste bolide rond kunt rijden, heb je nog wel even wat uit te leggen. Om het statistisch etnisch profileren uit te sluiten willen wel een app waarbij via deze app is te zien of een auto al eerder door een andere agent is staande gehouden en of daarbij wat is gevonden.

SLACHTOFFER DENKEN

Om de aangiftebereidheid te vergroten wil Verbindend Enschede méér aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Nu gaat de aandacht nog steeds te veel naar de dader. Vanuit ons eigen rechtsgevoel willen wij dat omdraaien, want slachtoffers hebben onze hulp nodig bij hun geschonden vertrouwen of traumatische ervaring. Belangrijk is dat slachtoffers aangifte blijven doen. Om die bereidheid te vergroten zet Verbindend Enschede in op de mogelijkheid om thuis aangifte te doen. Iedere aangifte moet opvolging krijgen. Daarnaast pleiten wij voor pop-up-politiebureaus. Het contact met burgers moet worden vergroot, onder andere door een wekelijks spreekuur. Deze tijdelijke politieposten kunnen geplaatst worden bij de wijkwijzers, in leegstaande winkelpanden of in buurthuizen.

VOL IN BEELD

Verbindend Enschede wil verdachten beter in beeld brengen. Een goede profielomschrijving op alle media. Waar nieuwe technieken de veiligheid kunnen verbeteren, is Verbindend Enschede vóór maximale inzet daarvan. Dus ja tegen meer cameratoezicht, ja tegen gebruik van (digitale) billboards waarop profiel omschrijvingen en foto’s van verdachten kunnen worden getoond. Maar tevens, volmondig ‘ja’ tegen gebruik van lokauto’s, lokfietsen en alle andere lokmiddelen die helpen verdachten op te sporen en ze berecht te krijgen.

Visie op ‘wonen en leefomgeving’

Oplopende armoede, de gevolgen van het omgekeerd inzamelen (DIFTAR), bouwen wordt belemmerd door een ambtelijk-administratief gecreëerd stikstof probleem, doorberekende verplichte verduurzaming bestaande huurhuizen, koopwoningen voor starters worden niet gefinancierd door banken. Het is niet alleen van invloed op de woningmarkt, ook de leefomgeving wordt ernstig aangetast. Onze hele economie wordt geteisterd door een voortdurend falende aanpak van de grote dossiers.

Daar komt bij komt: koop en huur door elkaar, en dan ook nog eens in verschillende prijsklassen. Het lijkt allemaal zo mooi en met de beste bedoelingen. Het zorgt echter wel voor meer tweedeling binnen wijken en de vraag naar woningen neem verder toe door groei middels immigratie. Wat betreft het ‘doelgroep wonen’ zoals tiny-houses, seniorenhofjes die een structurele vorm hebben en een serieus segment in de woningmarkt zijn, zullen we dit als een lange termijn voorziening moeten benaderen. Het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen is naar de mening van Verbindend Enschede meer het resultaat van politiek wanbeleid!

En toch zullen we tussen alle belemmeringen door moeten zorgdragen voor een leefbaardere woonomgeving met betaalbare woningen voor – in eerste instantie – onze eigen inwoners. De opvang van statushouders of asielzoekers zullen we dan ook beperken tot de ons opgedrongen minimale aantallen. Er zijn daarvoor simpelweg ook te weinig huizen en te veel administratieve belemmeringen. Wij willen dat binnen de prestatieafspraken met woningcorporaties wordt vastgelegd dat enkel inwoners die aantoonbaar langer dan één jaar in Enschede wonen of gewoond hebben nog tot de categorie spoedzoekers behoren waar maatwerk voor directie bemiddeling mogelijk is.

Een kwantitatieve groei van het aantal inwoners is voor Verbindend Enschede dan ook geen doel, een kwalitatieve groei is mooi meegenomen. Een goede samenwerking met onze lokale partners is perfect en noodzakelijk maar we zullen zelf meer regie moeten nemen met de beschikbare middelen. In de prestatie afspraken kan namelijk, ook omdat we juist oog hebben voor de coöperatieve belangen niet worden opgenomen dat het nooit zo kan zijn dat er onnoemlijk leed ontstaat bij de Nederlanders t.g.v. de massale volksvervanging in afro-shariawijken. We hebben mede daarom in december 2020 reeds het initiatief genomen om te komen tot een huisvestingverordening / huisvestingvergunning.

Ook moeten we uitkijken dat we nu niet weer nieuwe Vogelaarwijken creëren, een wijkje met koopwoningen is in de praktijk apartheid binnen een wijk. De kinderen van die ouders gaan veelal ook buiten deze wijken naar school. Voor wat betreft prijsconcurrentie moeten we ons ook realiseren dat wonen in Duitsland of in kleinere buurtgemeenten momenteel aantrekkelijk is en we juist op leefbaarheid het verschil kunnen maken.

BINNENSTAD
De gemeente Enschede wordt gevormd door alle wijken en dorpen. De binnenstad is daarbij als hotspot erg belangrijk. We vinden het dan ook belangrijk om Enschede door te ontwikkelen als winkelstad,
muziekstad / evenementen en leefstad. Ontwikkelingen als de kop van de Boulevard zijn daarbij een perfect middel om de ambitie aan te geven maar deze zal wel tot ontwikkeling moeten komen. De komende raadsperiode zal er ook aandacht moeten zijn voor de toegang van Enschede vanuit het station, de Irenepromenade, diversiteit van het aanbod en de toegankelijkheid vanuit de verschillende toegangswegen.

Centrumkwadraat, door ons ‘city campus creatie plus’ genoemd, moeten we goed reguleren. Niet meer horeca- en detailhandelconcurrentie toevoegen. Juist nu inzetten op die gezonde compacte binnenstad. Wat ook welkom zou zijn, is een vast toegevoegde beleidsmedewerker die verschillende zaken gelijk kan meenemen waaronder de mogelijkheden voor herontwikkeling van het stadskantoor waar wellicht als gevolg van de verandering van de bestuurscultuur en ambtelijke organisatie ruimte vrijkomt.

Het is daarbij van groot belang om te blijven vernieuwen en er zal focus moeten blijven. Vernieuwen om ervoor te zorgen dat mensen naar ons toe blijven komen. Gewoonweg omdat Enschede vernieuwend is en telkens wat nieuws heeft qua beleving. Focus om ervoor te zorgen dat we ook de aanbieders wat unieks kunnen blijven bieden en we het maximale doen met de beschikbare middelen.

Naast een goed winkel- en horeca-aanbod is kunst en cultuur natuurlijk erg belangrijk. Het verrijkt onze samenleving, prikkelt onze creativiteit en bevordert onze persoonlijke ontwikkeling. Dit ondersteunen en faciliteren we dan ook. Uitgangspunt is daarbij wel, het zal bij moeten dragen aan de naamsbekendheid van Enschede en zorgen voor meer bezoekers (of terugkerende bezoekers).

Om de binnenstad levendig te houden is wonen in de binnenstad belangrijk. Het draagt daarbij tevens bij aan het vergroten van de veiligheid. Bewoning van de binnenstad zal dan ook worden gepromoot waarbij woonoverlast of andere overlast door bewoning op geen enkele wijze wordt getolereerd. We zien voor de bewoning middels nieuwe woonconcepten als erg welkom. We zien in cameratoezicht voor de binnenstad een prima middel om overlast niet alleen tegen te gaan. Ook om het te voorkomen kan het prima worden ingezet.

BOEKELO, GLANERBRUG, LONNEKER EN USSELO

Boekelo, Glanerbrug, Lonneker en Usselo, samen vormen we Enschede. De ‘stad’ is niet compleet zonder onze dorpen, elk met hun eigen karakter. De dorpen zijn niet compleet zonder ‘de stad’. Het maakt ons tot wie we zijn. Bijzonder ook dat elk dorp in een verschillend stadsdeel valt. Verbindend Enschede wil echter wel juist de dorpskarakteristiek koppelen aan ons unieke buitengebied zonder afbreuk te doen aan de huidig prima werkende stadsdelen en de stadsdeel organisatiestructuur. We zijn daarom voorstander van een adviescommissie ‘dorp en buitengebied’. De komende periode willen wij dit uitwerken en beoordelen op de toegevoegde waarde.

WONEN
Een gevarieerd en bij de tijd passend woningaanbod is van groot belang. Het woningaanbod moet daarbij passen bij de bevolking. Gezien de afschrijving van de woningen zijn daarbij de demografische ontwikkelingen van groot belang. Daarbij zijn er grote invloeden vanuit de landelijke overheid. Dit zorgt ervoor dat een gezonde en goede samenwerking met woningbouwverenigingen en ontwikkelaars van groot belang zijn. Vanuit de gemeente faciliteren we wel maar we zijn geen ontwikkelaar. Wel moeten we een optimale gesprekspartner zijn voor de woningbouwvereniging en ontwikkelaars. De samenstelling en structuur van de gemeentelijke organisatie zal daar ook aan moeten voldoen. Pro-actief handelen met (mogelijk te verwerven) grondposities binnen duidelijke kaders hoort daar bij. Alleen dan kunnen we snel en efficiënt inspelen op toekomstige ontwikkelingen. De horizon van veel ontwikkelingen gaan nu eenmaal verder als de periode van 4 jaar.

WONEN EN WERKEN
Door verschillende oorzaken is er niet alleen druk op de woningmarkt ontstaan. Ook de combinatie wonen en werken is mede daarom wellicht toegenomen. Met de beschikbare middelen willen we ons inzetten om die druk te verminderen. Wonen op bedrijventerreinen en zorgen voor een betere doorstroming zien we als prima middel om de druk te verminderen. Wel moet kwaliteit van wonen en leven boven de kwantiteit gaan. Ook is het belangrijk dat er een samenwerking komt tussen de verschillende bedrijventerreinen om verloedering te gaan en duurzaamheid te bevorderen.

ONTWIKKELINGEN

De stad en gemeente verder ontwikkelen is van groot belang. Ze draagt tevens bij om het aantal inwoners minimaal op niveau te houden. Omdat we in een dreigend krimpgebied zitten zullen we dan ook duidelijk stappen moeten maken.

Als gevolg van de opgelegde landelijke normen met betrekking tot stikstof (PFAS) en CO2 reductie zouden we in die zin niet eens kunnen en mogen groeien. Wij zijn dan ook voor realisme en durven hardop te zeggen dat de ambitie, 10.000 woningen bouwen de aankomende 10 jaar onrealistisch zullen blijken te zijn.

We moeten ons daarbij wel realiseren dat de financiële middelen erg beperkt zijn en dat dus elke uit te geven euro binnen beperkte tijd echt meer moet gaan opleveren. Een garantie zal daar niet voor zijn maar de voorspelbaarheid zal door telkens opnieuw, helder, duidelijk en transparant te wegen geoptimaliseerd moeten zijn.

VERDUURZAMING VAN DE WONINGEN

Om ‘klimaatneutraal’ te worden, moeten onze woningen kennelijk van het aardgas af. Moeten we massaal aan de warmtepomp en onze huizen verbouwen voor in totaal minstens € 235 miljard. Enschedese wijken als het Twekkelerveld moeten aardgasloos. Gemiddelde kosten € 40.000,- per woning terwijl in Duitsland (een paar honderd meter verderop dus…) iemand een bonus krijgt als ze zich op het aardgas aan laten sluiten.

Verbindend Enschede wil daar duidelijk in zijn, wat ons betreft is geen enkele verplichting zolang de landelijke overheid er niet de benodigde financiële middelen -of voor onze inwoners aantrekkelijke regelingen- ter beschikking stelt. Wel willen we onze inwoners steunen met alle ons ter beschikking staande middelen om toe te werken naar die klimaatneutraliteit.

BUITENGEBIED

Ons buitengebied willen we zoveel mogelijk beschermen en behouden. Groei zal wat ons betreft komen binnen de huidige grenzen en het buitengebied zien we als kans voor ontwikkeling recreatieve toepassing. We zien wel voor nieuwe woonconcepten uitgelezen mogelijkheden in ons buitengebied wat tevens de levendigheid en veiligheid ten goede komt. Onder strikte afspraken en mits gecontroleerd, willen we tevens tijdelijke bewoning op chaletparken mogelijk maken. Het tijdelijke aspect geldt dan bijvoorbeeld voor de actuele bewoners waardoor ongecontroleerde speculatie wordt voorkomen.

AFVAL

DIFTAR is gebaseerd op een ontmoedigingsbeleid. Inmiddels is dit ontmoedigingsbeleid de oorzaak van een top overlast thema. Wij willen niet de DIFTAR afschaffen, wel een algehele herziening waarbij nascheiden tot een van de herijkingen behoort.

Wij willen bij milieupleinen op basis van overlastgevende feiten cameratoezicht plaatsen en maatwerk als het gaat om ondergronds of juist bovengronds plaatsen van de afval verzamelcontainers en voor thuis toe naar een situatie van maximaal 3 afvalcontainers, 150 kilo storten in het afval tarief en de mogelijkheid het voorrij tarief in de kilo’s af te rekenen.

De containers bij hoogbouw willen we vergroten, niet weer bij openen te berekenen, maar gewoon weer bij de belastingen op. Belonen en niet zichtbaar extra belasten maar ook: meer handhaving.

Visie op ‘verkeer’

Het verkeer en de verkeersafwikkeling behoort inmiddels tot de top drie ergernissen. Verbindend Enschede staat voor een goede doorstroming van alle verkeer en bereikbaarheid via de weg, water en door de lucht. Enschede mist al jaren een duidelijke en langjarige visie op een goede infrastructuur wat ertoe heeft geleid dat we inmiddels de infrastructuur van een dorp hebben waarbij het lijkt dat de gedachte overheerst dat als we automobilisten pesten blijven ze wel weg.

Wat je nu echter krijgt zijn onveilige situaties en tegenstellingen tussen groepen. Als je echt een oplossing wilt en bijvoorbeeld het niet-bestemmingsverkeer, laten we zeggen binnensingels verminderen en de singels niet verder wilt belasten, dan zul je onder meer een nieuwe extra singel (rondweg) moeten creëren.

Verbindend Enschede is daarbij fel tegenstander van de alsmaar hoger worden parkeertarieven en uitbreiding van parkeerzones. Wel zien we in goed bereikbare en prima ingerichte park en rides een uitgelezen mogelijkheid om de druk op onze binnenwegen te verminderen.

Het Enschede fietsstad is wat Verbindend Enschede betreft dan ook toe aan herziening. Het is nu – zo lijkt het – gefocust op: auto’s weg, het creëren van onnatuurlijke bochten en het zorgt uiteindelijk voor teveel onveilige situaties. Als het doel nu was geweest bevorderen van de fietsveiligheid, dan had je gezorgd voor gescheiden fiets-auto stromen. Zo voorkom je ook de situaties zoals inmiddels op vele plekken in onze stad. De situaties worden nu vooral zeer gecompliceerd en niemand heeft een idee waar ze naar moeten kijken.

RONDWEG

Een goede ontsluiting van het Oostelijk deel van Enschede is niet aanwezig. De zogenaamde NOEK voor de ontsluiting van de het Noordelijk deel van Enschede is in het verleden reeds verkend. Deze is in coalitie onderhandelingen echter gesneuveld. Verbindend Enschede vindt dat erg spijtig. Wat echter niet inhoudt dat we direct vóór het traject zoals dat is bedacht zouden zijn. Een deel van een mogelijke ontsluiting ligt er al, de huidige Bosweg bij de UT gaat immers richting Airport Twente.

Wij willen dan ook een nadere studie naar de mogelijkheden voor zowel oostelijk als het noordelijk deel van Enschede waarbij we een snelle regulering willen van transport zwaarder dan 7.5 ton.

PARK EN RIDES

Verbindend Enschede wil P&R voorzieningen op de verschillende invalswegen, die tevens toegankelijk en meer onder de aandacht brengen van onze eigen inwoners. Dit in combinatie met aantrekkelijk openbaar vervoer of andere aantrekkelijke / creatieve vormen van vervoer.

Verbindend Enschede wil in eerste instantie dan ook geen extra parkeergarages in het centrum van onze stad maar op plekken net buiten het centrum van de stad, met een beperkt parkeer tarief. Mensen van buiten Enschede met de bus vervoeren maar het centrum. De middenstand vragen de zwaardere boodschappen bij die garages af te leveren zodat een bezoeker van buiten Enschede geen behoefte heeft om met de auto de binnenstad in te gaan zou daarbij een extra bijverdienactiviteit kunnen opleveren.

SCOOTERS EN ‘ELECTRISCHE’ FIETSEN

De overlast die scooters veroorzaakten in de binnenstad zijn behoorlijk verminderd. Wel zien we de gevaren van ‘elektrische’ fietsen in combinatie met wandelend publiek in de binnenstad toenemen. Om deze situaties te verminderen willen we in de binnenstad, waar wandelend en fietsend publiek zich mengen, ‘fietssuggestie-stroken’ creëren.

Visie op ‘bestuurlijke vernieuwing’

Veel politieke organen zijn al tijden geen weerspiegeling van de werkelijkheid. De gemeenteraad is wat men wel noemt, een ‘lekenbestuur’, bestaande uit inwoners die het vanuit hun intrinsieke motivatie het beste voor hebben met HUN stad, raadsleden die een politieke carrière willen die gestoeld is op doorgroeien vanuit bijvoorbeeld een jongerenbeweging van dezelfde partij ideologie of volksvertegenwoordigers met een zekere ideologie. Daar komt bij dat de een nu eenmaal tactvoller is of wordt gezien als dan ander.

De landelijke politiek bevindt zich al tijden in grote problemen. De besluitvorming wordt gekenmerkt door slappe polderafspraken die vervolgens door een rechter worden bekrachtigd waarbij wordt gemaand tot spoed zonder ook maar enig draagvlak. We strompelen van crisis naar crisis: naast de gevolgen van Corona / COVID19, de toeslagenaffaire hebben we inmiddels een stikstofcrisis, een woningbouwcrisis, een vluchtelingencrisis en een klimaatcrisis.

Wat betreft de verschillende crises: of dit nu Corona / COVID19 is of de wooncrisis. Verbindend Enschede is daar zeer helder in. We vinden dat een deel van de oorzaken en de gevolgen zijn oorsprong hebben in het lalandelijke beleid. En vervolgens wordt dit door vertaald naar lokale maatregelen en uiteindelijk extra lasten. De letterlijke en figuurlijke rekening komt immers altijd bij onze inwoners te liggen. En juist dat staat haaks op waar wij als lokale volksvertegenwoordigers ook voor staan ‘armoede bestrijding, minder kosten, betere service en dienstverlening’.

Een toevallig briefje ‘functie elders’ was aanleiding tot een discussie over macht en tegenmacht in het Nederlandse parlement. Het enige wat echter gebeurde met het beloofde ‘nieuwe leiderschap’ is nog veel meer van hetzelfde. Het gaat wat betreft Verbindend Enschede niet over macht, waar het om gaat is visie en ‘authentiek’ leiderschap. Het origineel wint het altijd van de kopie.

De decentralisatie van overheidstaken wat geleid heeft tot een alsmaar groeiende overheid is echter al van decennia eerder. Het steeds sterker wordende monisme is in 2002 echter reeds vervangen door dualisme. De consequentie daarvan was dat wethouders geen onderdeel meer uitmaakten van de gemeenteraad maar op eigen benen moesten staan en politiek verantwoordelijk werden voor hun daden.

Verzwaring van de lokale politieke taken, zijn echter met de beste bedoelingen vertaald naar een overdaad een controle middelen, extra regelgeving en handhaving met een alsmaar groeiende overheid als gevolg. Veel mensen herkennen zich inmiddels niet meer in de gevestigde partijen met als gevolg de huidige versplintering, polarisatie en de opkomst van lokale partijen. Verbindend Enschede is van mening dat lokale partijen die niet zijn meegegroeid, zelf zijn verworden tot ‘machtspartij’ met vooral landelijk invloeden, inmiddels hun langste tijd hebben gehad. Echte democratie, het echte veranderen begint echter nog steeds van onderop.

Er zal dan ook een cultuuromslag in het politieke denken plaats moeten vinden. Maar ook zal de spreekwoordelijke bezem er echt door moeten op verschillende plekken in de organisatie. En niet uit oogpunt van bezuiniging, voor ons staat de mens voorop en niet de mens als economische eenheid.

Wel levert het een bezuiniging op… minder kosten, betere service en dienstverlening naar onze mensen die de wederzijdse betrokkenheid verbetert. Er moet een cultuuromslag in denken plaatsvinden binnen de politiek én ons ambtelijk apparaat. Wie bestuurlijke verandering wil, zal in politieke zin binnen het bestaande bestel en de huidige regels andere keuzes moeten maken.

Deze cultuuromslag in het politieke denken gaat echter niet ineens. Het gaat niet alleen over hoe te organiseren, het gaat er ook over hoe dit samen met de samenleving te doen. Het vergt een set aan maatregelen en we zullen politieke keuzes moeten maken hoe om te gaan met bijvoorbeeld controle op uitkeringen of de inzet van BOA’s als de decentralisatie van politietaken doorgaat. Als inderdaad de taak van wijkagent van vroeger, toch moet worden gedaan door een goed opgeleide BOA. Dat dit consequenties heeft voor de huisvesting van ons ‘stadskantoor’ en onze ‘mensen’, dat is waar we aandacht voor moeten hebben.

BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Wij weten dat na 17 maart 2022 alle samenwerking nodig is om onze gemeente goed te besturen. Wie bestuurlijke verandering wil, moet ook politieke verantwoordelijkheid willen nemen. Daar staan wij voor open, want wij willen niets liever dan verantwoordelijkheid nemen voor onze gemeente, onze stad met zijn unieke dorpen, wijken en buurten met mensen die overlopen van energie en talent, maar ook lijden onder verruwing, verharding, verdeeldheid en verlies

van vrijheid. Verbindend Enschede wil dan ook niet afbouwen… maar juist eerst weer opbouwen van wat is afgebroken…. door ontwikkelen van onze stad… de balans en het vertrouwen herstellen.

Economische voorspoed, minder armoede, meer en betere zorg voor en met elkaar op basis van onze westerse, christelijk-humanistische normen en waarden. Met ons ‘tukker zijn’ sausje samen doen met de Enschedeër, samen doen met onze ZZP-ers, MKB ondernemers en onderwijsinstellingen.

Verbindend Enschede staat daarbij tevens synoniem voor bestuurlijke transparantie en zet de bestuurlijke luiken maximaal open. Elkaar wat gunnen zeg maar.

Uiteraard is het daarbij belangrijk dat Verbindend Enschede gekozen wordt met een groot aantal zetels, zodat wij de piketpalen voor een nieuw raadsakkoord slaan. Samen, #WijStaanVoor! Verbindend Enschede. Met uw steun gaan wij door met het dag en nacht knokken voor de mooiste gemeente van Nederland.

DE BESTUURLIJKE LUIKEN MAXIMAAL OPEN

Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. In de veranderende rol van de lokale overheid hoort daar wat betreft Verbindend Enschede ook bij dat duidelijk wordt aangeven wat de gemeente en burgemeester en wethouders precies doen. En dat gaat verder dan alleen de stadsdeel en raadsvergaderingen openbaar laten zijn. Daarom pleiten wij ervoor om de agenda’s van B&W openbaar te maken. Ook willen wij dat inspraakmomenten en procedures beter te vinden zijn op de website van de gemeente Enschede, waarbij de gemeentelijke agenda van steeds terugkerende informatie op bepaalde gebieden geordend online staat.

Zo is tevens voor iedereen inzichtelijk welke gemeentelijke afdeling waar- over gaat. Zakelijke contactgegevens van behandelend ambtenaren en contactpersonen zijn hierbij openbaar. Wel duidelijk gesteld, het is altijd de portefeuillehouder binnen B&W die politiek verantwoordelijk is, de raad het B&W controleert en het hoogste orgaan is. Er zal leiderschap moeten worden getoond.

OMGEVINGSWET
Een van de grote veranderingen die op ons afkomt is de invoering van de omgevingswet. De invoering is meermaals uitgesteld in zal volgens de huidige planning ingevoerd moeten worden per 1 juli 2022.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

De omgevingswet zou budgetneutraal moet worden ingevoerd. Wij willen dat de omgevingswet zo vlekkeloos als mogelijk wordt doorgevoerd en dat onze inwoners er geen hinder van ondervinden. Hierin zit ook opgesloten dat we de personele inzet nodig zullen hebben. Omdat op verschillende plekken binnen onze organisatie de bezetting onder de maat is zal er een extra beroep moeten worden gedaan op de effecten van de in 2015 ingezette compacte flexibele organisatie. De plekken binnen onze organisatie waar nu reeds sprake is van een onderbezetting zullen daarin worden ontzien.

CONCENTRATIE NAAR DE WIJKEN
Verbindend Enschede neemt verantwoordelijkheid voor de grote stadse thema’s. Wat voor Verbindend Enschede minstens net zo belangrijk is, zijn de voor de grote stad kleine zaken maar die voor onze wijken en dorpen juist de grote thema’s zijn. De kleine zaken bij u in de buurt.

We hebben daarvoor in elke stadsdeel en dorp actieve vertegenwoordigers die het nieuws uit de buurt, wijk en dorp bij de fractie – en dus in de raad – brengt. Met deze buurt- politiek, waar geen thema voor ons te klein is, luisteren wij naar alle inwoners in elke buurt, wijk of dorp.

Het is dan ook niet zomaar een doorn in het oog van Verbindend Enschede, het afstoten van de wijkcentra. Wat Verbindend Enschede betreft zetten we hoog in om onze ambtenaren weer dichter bij de mensen te laten werken. Terug in de wijken en niet alleen de mensen, ook de service en dienstverlening waarbij de automatisering een hulpmiddel is dat door onze ambtenaren wordt ingezet.

Daarmee ook onze inwoners een betere service en dienstverlening bieden wanneer ze bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs nodig hebben. Naast de wijkwijzer functie, willen wij ook deze functies terug halen naar de wijken, ze adequaat invullen en verbeteren.

BUURTHUIZEN EN SPEELTUINEN
Wij zijn voorstanden van echte betrokkenheid. Alleen dan zijn we samen in staat de uitdagingen voor de komende periode echt in gezamenlijkheid op te pakken. Wij zijn dan ook voorstander van maximale inspraak en onder meer een gezamenlijke aanpak van optimalisering van de leefomgeving. Dit is ons aller belang waarbij de kenmerken van de leefomgeving behoren bij de Enschedese cultuur.

Wat ons betreft zijn buurthuizen en speeltuinen in de basis prima te beheren door de wijkbewoners. De gemeente ondersteunt en faciliteert waar mogelijk. Het draagt niet alleen bij tot een beter thuisvoelen maar ook het gevoel van veiligheid en betrokkenheid neemt toe. Om dit te kunnen doen willen wij ook wijk- en dorpsraden betrekken in dit proces. Daarvoor willen wij de inwoners via de wijkbudgetten ook extra belonen.

PARTICIPATIE
In verbinding staan met de samenleving, een noodzaak als je participatie serieus neemt. Participatie is zenden en ontvangen, kan gevaagd en ongevraagd, persoonlijk, via mail en social media. Als je participatie serieus wilt nemen, moet je ervan doordrongen zijn en op zijn minst de grondhouding aan moeten nemen dat de rol van de overheid is veranderd van een traditionele rol en leiderschap naar een meer ondersteunende, coachende leiderschapsstijl.

En als je participatie wilt, in (constante) verbinding staan met de samenleving dan houdt dit inderdaad ook in, de samenleving vertrouwen en bevoegdheid geven. Dat jij als ‘participatiegever’ ook een controlerende taak hebt, dat jij als ‘participatiegever’ een kader meegeeft waar het om gaat: transparantie, inspraak, meebeslissen. Dat jij je moet realiseren dat veel participanten ‘zeggenschap’ willen maar dat verantwoordelijkheid nemen niet voor een ieder gelijk is. Dat er een groot verschil is tussen uitwerking en uitvoering.

De overheid (participatiegever) blijft verantwoordelijk en is specialist in het leveren van perfecte continuïteit voor duurzame en voorspelbare producten. Het inzicht krijgen in de onderliggende vraag, betrokkenen bijeenbrengen, samen buigen over de oplossing, ruimte maken voor maatwerk, meedenken en meebesturen, actief communiceren, de kenmerken van een moderne (overheids) organisatie zijn.

Een open en eerlijk debat, het de uiteindelijke ‘boodschap’ is dat zorgt voor meer begrip, draagvlak en verbinding met diezelfde overheid en participatiegever. Maar ook het open zijn in wat er mis kan gaan en wat te verbeteren geen zwakte maar juist een teken van kracht. Dat houdt ook in, niet iedereen zal uiteindelijke even tevreden zijn.

Als je het zenden en ontvangen echter niet serieus neemt is het snel gedaan met de team gedachte en is het resultaat verwijdering van de samenleving en een alsmaar groeiende overheid. En dat is juist wat Verbindend Enschede niet wil!

RAADPLEGING EN REFERENDUM
Verbindend Enschede is ook lokaal dé voorvechter van inwonersraadpleging en referenda. In Enschede hebben we ons daar via het Enschede Akkoord al voor ingezet en middels verschillende moties verschillende stappen gezet om dit door te ontwikkelen. Doordat er ook in Enschede helaas partijen zijn die niet zoveel op hebben met echte participatie, raadpleging of referenda (buiten het eens in vier jaar een kruisje zetten) was dat met wisselend succes.

Samen kunnen we echter het verschil gaan maken en het mooie is, onze inwoners bepalen. Wij zullen, willen onze inwoners ook na maart 2022 actief meer te betrekken bij politiek en bestuur. Onze inwoners meer laten meebeslissen over veranderende, belangrijke politieke en maatschappelijk kwesties.

Om maximaal gebruik te maken van de ‘veer’kracht, moet de invloed van onze gezamenlijke samenleving groter. Met inzet van moderne middelen en omgeving uitvraag willen we ruimte maken om inzicht krijgen en houden in de onderliggende vraag, betrokkenen bijeenbrengen, samen buigen over de oplossing, ruimte maken voor maatwerk, meedenken en meebesturen.

Kortom actief communiceren over politieke en maatschappelijk vraagstukken; dat zijn de kenmerken van een moderne (overheids-) organisatie waarbij ook tussentijdse veranderingen zoals door de inwoners in het participatie-proces zijn aangeven, verwerkt worden tot een verander raadsvoorstel die vervolgens aan de raad kan worden voorgelegd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de partij