ECONOMIE en INNOVATIE

 • Import en export paarden zien we als innovatieve kans Vliegveld Twente
 • Onze huidige haven zou meer moeten zijn als alleen een eindpunt
 • Uit regionale investeringen transport en opslag moeten wij de kansen voor banen Vliegveld Twente oppakken
 • Enschede heeft topkansen om business hub en business travel centrum te worden
 • Stimuleren ondernemerschap en speciale aandacht voor familiebedrijven levert duurzame banen op
 • Kennispark Twente en business en science park moet je beleven


Economie en Innovatie

Veelal staan hoge werkloosheid en meer armoede in relatie tot elkaar. In Enschede zijn beide onevenredig hoog. Daarbij heeft Enschede een hogere werkloosheid dan gemiddeld. De laatste jaren is vooral ingezet op de kennisintensieve en innovatieve industrie en banen. Deze focus heeft er dus niet toe geleid dat de werkgelegenheid sterker verbeterd dan in de ons omliggende steden. Daarom dient er vol te worden ingezet op het scheppen van werkgelegenheid, te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, ondernemerschap te stimuleren en speciale aandacht voor familiebedrijven.

Transport (air cargo flight) / opslag
Door de ligging en reeds aanwezige faciliteiten is transport en opslag een van de kansen die bij kunnen dragen aan meer betaalde banen. Er zijn in de regio reeds veel ontwikkelingen op het gebied van transport en opslag. Wij zien daarvoor de gemeente Enschede ook kansen en mogelijkheden. Met in het achterhoofd de verplichte afboeking van 42 hectare bedrijfsgrond en onze verbinding met XL Businesspark Twente willen we ons dan ook inzetten om meer rendement te halen uit de reeds beschikbare faciliteiten binnen onze gemeentegrenzen.

We staan daarop open voor innovatieve kansen en daar waar de nationale vraag zich voordoet, zullen we serieus kijken naar een mogelijke invulling op het gebied van transport (air cargo flight) / opslag. Vertrekpunt zijn daarbij de kaders van de huidige bestemmingsplannen voor met name Vliegveld Twente. Mocht de ontwikkeling van Vliegveld Twente harder groeien dan nu al is voorzien willen wij ons inzetten dit aan te passen waarbij we dan tevens de infrastructuur rondom het gebied beoordelen.

Innovatieve kansen
Door de relatieve kleinschaligheid van het huidige Vliegveld Twente is het vervoer van bijvoorbeeld paarden een innovatieve kans. We hebben in de directe omgeving veel maneges die ons zouden kunnen helpen met die ontwikkeling. De import en de export van paarden gaat daarbij natuurlijk verder als alleen paarden die verkocht zijn aan het buitenland.

We kunnen prettige aankomst- en vertrektijden voor reizen over de wereld aanbieden. Met name de zakelijke vluchten hebben hier behoefte aan. Door de opzet van het huidige vliegveld zijn hiervoor grote mogelijkheden. In combinatie met een perfecte service en dienstverlening zou Vliegveld Twente hét business flight center van Nederland kunnen worden. De particuliere klant die ook van een goede internationale uitstraling houdt kan hierbij prima aansluiten en zorgen voor betere bezetting van de vluchten en daardoor voor de aanbieders. Daarnaast zouden de toepassing simpel uitgebreid kunnen worden naar unieke belevenissen als: vergaderen in de lucht,  trouwen op Airport Twente, Feesten in een vliegtuig, Business Events.

Voor wat betreft onze haven willen we ons inzetten voor een betere invulling. De haven is  nu nog teveel alleen een eindpunt. Binnen het havenbedrijf Twente willen we ons dan ook inzetten om meer te doen met onze haven waarbij we ook samen met de ondernemers willen werken een lange termijn ontwikkelingen.

WERK en INKOMEN

 • Huidige tegenprestatie bij uitkering is een vorm van moderne slavernij
 • Bijverdienen is menselijk
 • Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement
 • Wij maken werk van alle banen
 • Schuld is ziekmakend


Werk en Inkomen
De werkgelegenheid in Enschede is lager dan het gemiddelde. Daarbij is Enschede van oudsher al een gemeente waarin het gemiddelde inkomen lager is dan landelijk. We moeten dus constateren dat de inzet op top opleidingsinstellingen en hoger onderwijs niet heeft geleidt tot meer werkgelegenheid en beter betaalde banen. Om deze investeringen beter tot zijn recht te laten komen willen we dan ook meer en snellere ontwikkeling van werkgelegenheid. Naast de speerpunten transport (air cargo flight) / opslag (groot Havengebied / TechBase) zien we ook meer halen uit Kennispark Twente met meer innovatieve hightech bedrijven. De fotonica techniek is wat ons betreft daarbij een absolute kans. Daarbij willen we op het ‘Diekman’ sportterrein werkgelegenheid ontwikkeling op het gebied van sport en gezondheid.

Werkgelegenheid
Er staan ondanks de aantrekkende economie nog te veel mensen langs de kant. Daarnaast beseffen we ons ook dat door innovatie ook minder banen kunnen ontstaan. Wij vinden echter dat een ieder een bijdrage kan leveren. Een ieder heeft een talent. Door de ontwikkeling van de sport- en recreatieve economie zien we ook kansen voor hen die nu nog teveel langs de zijlijn staan.

Inkomen
Waar de werkloosheid in Enschede hoger is dan het landelijk gemiddelde is het inkomen lager dan het landelijk gemiddelde. Dat heeft te maken met aan de ene kant de hogere werkloosheid maar ook met meer lager betaalde banen. Door de vergrijzing en de verwachte afname van de  inwonersaantallen zal op natuurlijke wijze ook het inkomen stijgen. Door landelijke regelgeving zal dit echter naar verwachting teniet worden gedaan. Wij zullen er alles aan doen om dit te beïnvloeden. Echter het meest effect op het laten stijgen van het gemiddeld inkomen zal van ons zelf moeten komen. Aantrekkende werkgelegenheid en demografische ontwikkelingen zullen hierop van invloed zijn zoals aangegeven. We verwachten dat door de werkgelegenheid cirkel te vergroten we de inwoners van Enschede bij beter betaalde banen kunnen brengen. De grensoverschrijdende samenwerking zal daarbij een middel zijn.

Armoedebestrijding
De schuldenproblematiek in Enschede is een groot probleem. Er zijn onderzoeken die aangeven dat er in Enschede 20000 mensen in armoede leven. Hierdoor raken ze in een sociaal en maatschappelijk isolement. Dat vinden we onacceptabel. We willen daarom een actiever beleid op preventie maar actief beleid op afbouwen van de schulden. Voor de signalering zien we een grote rol voor de wijkcentra in samenwerking met de scholen. Voor actief beleid voor afbouw schulden zal de Stadsbank Oost Nederland moeten worden ingezet. We willen dan ook onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak en werkwijze van de huidige Stadsbank Oost Nederland. We willen in de tussentijd inzetten op meer rechtstreekse, persoonlijke en individuele ondersteuning.

ONDERWIJS en JONGEREN

 • Leren met je handen is hip en levert werk op
 • Een ieder heeft talent. Je moet alleen het niveau (h)erkennen
 • Nederlands onderwijs is werelds
 • Iedereen heeft recht op modern onderwijs
 • Voorschoolse integratie werkt door


Onderwijs en Jongeren
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Om ook op termijn de economische groei goed te kunnen faciliteren is passend onderwijs noodzakelijk. Wie daarnaast ook nog eens gericht opgeleide jeugd heeft, heeft een nog betere toekomst.

Onderwijs
We hebben in Enschede met onder meer het Saxion, ArtEZ, ROC en de UT een breed spectrum aan opleidingen. Naast het verzorgen van goed onderwijs heeft een onderwijsinstelling voor ons ook een belangrijke maatschappelijke functie. Zeker als het gaat om basis en lager voortgezet onderwijs. Net als wijkcentra kunnen scholen een perfecte bijdrage leveren aan vroegtijdige signalering en bestrijding van mogelijke problemen bij onze jongeren. Met het aantrekken van de economie blijkt nu ook dat het vakonderwijs niet genoeg jeugd heeft kunnen opleiden om te voldoen aan de mogelijke vraag. Daar willen wij samen met het bedrijfsleven de grootst mogelijke aandacht voor.

Speciaal onderwijs
Een deel van onze jeugd heeft speciaal onderwijs nodig. Net als speciaal onderwijs voor doven en blinden willen wij speciaal onderwijs voor motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte, langdurig zieke kinderen, kinderen met stoornissen en kinderen met gedragsproblemen zoveel mogelijk faciliteren. Dit met als doel dat deze kinderen niet verplicht binnen reguliere klassen lessen hoeven te nemen. Ook het technisch vakonderwijs willen we daarin betrekken. Wij zijn van mening dat hierdoor deze kinderen later op zelfstandige wijze, beter voor zich kan zorgen.

Nederlands onderwijs
Vreemde talen spreken zijn met name voor de ontwikkeling belangrijk. Dit betreft met name de wereldtalen Engels en Frans. Duits is belangrijk omdat we nu eenmaal door de ligging veel contacten onderhouden met Duitsland. De voertaal in het onderwijs is echter altijd Nederlands. Wij zien daarbij ook geen enkel voordeel in onderwijs gebaseerd op de cultuur en normen en waarden van een ander land. Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs in Nederland willen we lessen in het leren spreken van de Nederlandse taal maximaal ondersteunen. Wij zijn voorstander om dit al te doen voor peuters in de voorschoolse opvang.

Optimaal onderwijs voor iedereen
Bij optimaal (modern) onderwijs horen ook moderne middelen. Wij willen dat deze middelen voor alle kinderen beschikbaar is. Dit willen we laagdrempelig op basis van volledige privacy bewerkstelligen. Hiervoor is samenwerking bedrijfsleven, detailhandel en overheid een noodzaak. De keuze van soort onderwijs mag wat ons betreft nooit afhankelijk zijn van de achtergrond.

IMMIGRATIE, INTEGRATIE, ASIEL en INBURGERING

 • Immigratie betekent niet acceptatie
 • Maximale zekerheid is een eis
 • Illegaal verblijf is strafbaar
 • De Nederlandse normen en waarden met bijbehorende vrijheden zijn niet onderhandelbaar
 • Ook religie is gebaseerd op standpunten


Immigratie, Integratie, Asiel en Inburgering

Enschede kent een 160 nationaliteiten. Naast de gastvrijheid van onze stad heeft dit te maken met de internationale opleidingen die binnen onze gemeentegrenzen aanwezig zijn. Daar zijn we trots op en dat willen we ook zo houden. Door invloeden van met name mensen die de extreme Islamitische Ideologie aanhangen zien we echter dat er inmiddels beperkingen zijn in de multiculturele samenleving zoals wij die altijd voor ogen hebben gehad.

In Enschede zijn de westers, christelijk, joods en humanistische waarden en normen bepalend voor het dagelijks leveren. Daarbij hebben we scheiding van kerk en staat en hebben we één rechtssysteem. Elke inwoner van Enschede die deze waarden, normen en rechtssysteem hanteert en respecteert is welkom. We zien daarbij ook zeker economische beperkingen aan de opvang van vluchtelingen. Echte vluchtelingen zijn en blijven tijdelijk welkom, maar niet mensen die alleen maar op de Nederlandse voorzieningen afkomen. Wij accepteren het dan ook niet dat ons democratische verworven cultuur en erfgoed wordt beïnvloed door extreme ideologieën. Opvang in de regio of land in de eigen cultuursfeer voorkomt daarbij tweedeling nu en in de toekomst van het land dat je tijdig even moet verlaten. En minstens net zo belangrijk, de kwaliteit is bij verbeterde omstandigheden gelijk weer op niveau.

AZC
In Enschede is sprake geweest van mogelijke opvang van vluchteling. De inwoners van Enschede hebben zich daartegen verzet. Ook is inmiddels duidelijk dat het bij opvang veelal zogenaamde economische vluchteling betreft en is handhaven van de zogenaamde vluchtelingen een kosten en tijdrovende bezigheid voor de politie. Ook is het inmiddels duidelijke dat de controle bij binnenkomst niet optimaal is en dat het COA nu niet bepaald de beste zakenpartner is. Wat ons betreft zal er dan ook de komende jaren niet actief worden geworven voor een AZC.

Bed Bad en Brood regeling
Vluchtelingen die zijn afgewezen voor een verblijfsvergunning verblijven vanaf het moment van afwijzing illegaal in Nederland. En illegaal verblijf in Nederland is strafbaar volgens het Nederlandse rechtssysteem. In Enschede is er sprake van erkenning en handhaven van de Nederlandse wetgeving. Daarnaast is ook niet humaan om afgewezen asielzoekers het gevoel te geven dat er misschien toch nog mogelijkheden zijn om alsnog in Nederland te mogen blijven. Wij zijn dan ook groot tegenstander van ‘bed, bad en brood’ regelingen. Een afgewezen asielzoeker dient zo spoedig mogelijk Nederland te verlaten.

Nieuwkomers die er zijn
Het lijkt er op dat we ons moeten schamen voor onze historie. Er wordt verwacht dat wij ons aanpassen aan de grillen van de zogenaamde nieuwkomers. Wat ooit begon als arbeidsmigratie is nu voor een groot deel uitgegroeid tot een overheersend deel van de bevolking dat ons hun cultuur en gewoontes op wil dringen. Veelal wordt dit gedaan onder de noemer wij hebben het land / stad ook opgebouwd. Het is natuurlijk fijn om te horen dat het een nieuwkomer zo goed bevalt dat hij in positieve zin bij wil dragen aan het verder ontwikkelen van onze democratie. Een democratie met onder andere vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie. Vrijheden die zijn vastgelegd in onze grondwet. Een grondwet die natuurlijk ook geld voor Enschede. Wat ook in deze grondwet staat is scheiding van kerk en staat. Daarin moet je duidelijk zijn. Enschede kent een gemeentegrens. Binnen de gemeentegrens kunnen we zelf, binnen de wet en regelgeving zorgen voor een optimale bescherming van dat waar we ooit ook zo trots op waren. De Nederlandse normen en waarden met de daarbij horende vrijheden. Dat willen wij niet opgeven. Als je dat niet openlijk erkend, is er wat ons betreft geen plek voor jou in Enschede.

Iedereen moet mee kunnen doen
Enschede kent relatief veel mensen die om verschillende redenen niet optimaal kunnen meedoen met activiteiten die de saamhorigheid juist vergroten. Dat vinden wij niet acceptabel. We zullen ons dan ook inzetten om mensen die tot nu toe aan de zijlijn staan ook mee te laten doen. Naast de wijkcentra die hierin een grote rol spelen zal ook de stadsbank Enschede een actievere rol moeten gaan spelen om financiële belemmeringen weg te nemen.

Religie
Enschede kent verschillende religies. Wij vinden het belangrijk dat een ieder zijn / haar religie kan belijden in vrijheid en veiligheid. We vinden het daarbij belangrijk dat 10 standpunten daarin worden gehanteerd:
– Respect voor elkaar.
– Het herkennen van overeenkomsten in waarden en normen tussen de diverse levensbeschouwelijke groeperingen en religies.
– Het willen leren van elkaar.
– Een ieder heeft het recht om religie op een fatsoenlijke manier te kunnen beleven.
– Er wordt op geen enkele wijze invloed of controle vanuit het buitenland getolereerd.
– Het waarderen van elkaar is een wezenlijk onderdeel van een veelkleurige samenleving.
– De Nederlandse waarden, normen en rechtssysteem zijn te allen tijde leidend.
– Een Kerk, Synagoge, Moskee of andere gebouwen bedoeld voor de beleving van een religie of ideologie is enkel en alleen daarvoor bedoeld. Andere toepassingen worden niet getolereerd.
– Op vraag wordt elke gebed of toespraak bedoeld voor religie of ideologie direct beschikbaar gesteld in het Nederlands.

Wij vinden het dan ook onacceptabel dat er overheersende uitingen zijn van een religie of ideologie die onze westerse waarden, normen en rechtssysteem niet erkend en onderschrijft.

SPORT, RECREATIE en CULTUUR

 • Ontspanningen werkt verbindend
 • Culturele, recreatieve en sportieve reclame levert ook op
 • Sport en inspanning heeft grenzen en regels
 • Recreatieve samenwerking verbreed
 • Subsidie is niet logisch

Sport, recreatie en cultuur
Sport recreatie en cultuur zijn prima middelen om mensen op een gezonde en ongedwongen wijze met elkaar in verbinding te brengen. Met name recreatie heeft daarbij in onze gedachtegang ook nog eens een directe economische waarde. Wij willen ons inzetten om met name sport en recreatie van meer toegevoegde waarde te laten zijn voor Enschede. Cultuur en subsidie worden daarnaast veelal in een regel genoemd. Wij zijn daar erg kritisch op. Wij realiseren ons ook dat zonder ‘cultuur’ en ‘subsidie’ niet kan.

Sport
Sport is belangrijk om mensen met elkaar te verbinden. Maar sport draagt ook bij tot een betere gezondheid voor de inwoners van Enschede Dit geldt voor zowel amateur als topsport. Daarbij zijn grote sportevenementen een prima middel voor de promotie van onze stad. Naast de bekende evenementen zullen we ons dan ook inzetten om grote evenementen naar Enschede te halen. Dit geldt ook voor het actief beleid als het gaat om aanvragen en verkrijgen van Europese, landelijke en provinciale subsidies. FC Twente zien we als een prima marketing middel voor Enschede. Het mag echter nooit zo zijn dat dit een reden zou zijn om heel Enschede mee te laten betalen voor falend en te risicovol beleid.

Goede faciliteiten zijn daarbij van groot belang voor het op hoog niveau beoefenen van sport. Het mag echter nooit zorgen voor sluiten van voorzieningen in wijken of dorpen. Sportvereniging moeten ook bijdragen tot integratie. Ook is de inzet van vrijwilligers bij sportverenigingen en sportevenementen van groot belang. Zij verdienen de noodzakelijke aandacht en ondersteuning maar dit mag niet leidend zijn in relatie tot subsidies.

Recreatie
Van kamperen bij de boer de luxe sterren hotels. Er zijn in Enschede en omstreken veel recreatieve mogelijkheden. Wij willen dat verder versterken. Dit willen we bereiken via onder meer een sterke (eu)regionale samenwerking. De Agenda van Twente en de Euregio zien we daarbij als perfecte partijen om dit samen te bewerkstelligen. Plannen die we hebben zijn onder meer economische verbinding richting paardensport (via Airport Twente), vakantieparken en watersport. De economische bijdrage van de recreatie willen we tevens uitbreiden. Naast dat de recreatie bijdraagt aan een betere binnenstad en beter florerende horeca willen we naar 10000 banen in het toerisme en de recreatieve sector.

Cultuur
Om Enschede aantrekkelijk te houden is een bij de tijd, goed en gevarieerd cultureel aanbod van groot belang. Het aanbod moet daarnaast voor onze huidige inwoners aantrekkelijk zijn. We geloven er echter niet in dat het culturele aanbod een doorslaggevende factor is om voor Enschede te kiezen als stad om in te wonen. Bij die beslissing spelen hele andere factoren een rol. Juist in de culturele aantrekkelijkheid voor de een breed publiek zit wat ons betreft ook een economische verbinding. Wij zullen ons ook inzetten om initiatieven van inwoners en het bedrijfsleven te stimuleren om het imago van Enschede als culturele hotspot te versterken.

WIJKCENTRA, WONEN, BINNENSTAD en LEEFOMGEVING

 • Het centrum met de wijken en dorpen maken de stad
 • Coachen is ook welwillenden positief helpen thuis voelen
 • Wijkcentra helpen vroegtijdig en werken verbindend
 • Mensen, middelen en ook de stad ontwikkelen geeft toekomst
 • Soft verdient ook professionals en professionalisering


Wijkcentra, Wonen, Binnenstad en Leefomgeving

Een wijkcentrum was altijd gemakkelijk prooi om te bezuinigen. Dit omdat door de ontmanteling van de vroegere functies er geen goede invulling meer was. Wij willen de functies terug halen, adequaat invullen en verbeteren. Functies die wij terug willen brengen naar een wijkcentrum zijn onder meer:
– buro halt handhaving in eigen wijk,
– plek voor de wijkagent en wijkcoaches,
– publieksbalie voor wat betreft voorlichting en plek voor Tactus en GGD,
– wijkzorg,
– centrale huiskamer,
– game plekken voor de jeugd.

Daarbij zou er op basis van duidelijke en heldere plannen en begrotingen ook meer beheer en besluit mogelijkheden kunnen naar de wijkcentra. In de wijkcentra zou ook plek moeten zijn voor meer persoonsgerichte en persoonlijk aandacht voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dit zal altijd moeten worden gedaan door professionals en niet door vrijwilligers. Ook niet als het gaat om alleen een intake. Deze professionals hebben in onze beleving dan directe lijnen met de hulpverleningsinstanties als SMD, Stadsbank, ROZ, Voedselbank enz. Vanuit de wijk professionals zou ook de mogelijkheid tot bijverdienen met een uitkering kunnen worden geïnitieerd.

Buurthuizen en speeltuinen zijn in basis prima te beheren door de wijkbewoners. De gemeente ondersteunt en faciliteert waar mogelijk.

Betrokken inwoners
Wij zijn voorstander van echte betrokkenheid. Alleen dan zijn we samen in staat de uitdagingen voor de komende periode echt in gezamenlijkheid op te pakken. Wij zijn dan ook voorstander van maximale inspraak en onder meer een gezamenlijke aanpak van optimalisering van de leefomgeving. Dit is ons aller belang waarbij de kenmerken van de leefomgeving behoren bij de Enschedese cultuur. Het draagt niet alleen bij tot een beter thuis voelen maar ook het gevoel van veiligheid en betrokkenheid neemt toe. Om dit te kunnen doen willen we ook wijk- en dorpsraden betrekken in dit proces. Daarvoor willen we de inwoners via de wijkbudgetten ook extra belonen.

Wijkcoaches
De hulpverlening is in de afgelopen periode teveel versplinterd, verdeeld en te ongecontroleerd geworden. De wijkcoaches zullen dan ook meer wijk- en / of gebied gericht moeten gaan werken. Hele specifieke kennis zou centraal kunnen worden gehanteerd maar is niet wenselijk. Hierdoor wordt voorkomen dat er een te grote verscheidenheid aan coaches in een gebied komen waardoor er naast niet efficiënt werken ook teveel verschil in aanpak is. De band coaches / cliënt zal daardoor meer vertrouwd en bestendig worden. Wel zullen coaches in principe per periode worden gerouleerd.

Binnenstad
Hoewel de gemeente Enschede wordt gevormd door alle wijken en dorpen samen is de binnenstad als hotspot erg belangrijk. We vinden het dan ook belangrijk om Enschede door te ontwikkelen als winkelstad, muziekstad/evenementen en leefstad. Ontwikkelingen als de kop van de Boulevard zijn daarbij een perfect middel om de ambitie aan te geven. De komende raadsperiode zal er echter ook aandacht moeten zijn voor de toegang van Enschede vanuit het station, de Irenepromenade, diversiteit van het aanbod en de toegankelijkheid vanuit de verschillende toegangswegen.

Het is daarbij van groot belang om te blijven vernieuwen en er zal focus moeten blijven. Vernieuwen om ervoor te zorgen dat mensen blijven komen. Gewoonweg omdat Enschede vernieuwd en telkens wat nieuws heeft qua beleving. Focus om ervoor te zorgen dat we ook de aanbieders wat unieks kunnen blijven bieden en we het maximale doen met de beschikbare middelen.

Naast een goed winkel en horeca aanbod is kunst en cultuur natuurlijk erg belangrijk. Het verrijkt onze samenleving, prikkelt onze creativiteit en bevordert onze persoonlijke ontwikkeling. Dit ondersteunen en faciliteren we dan ook. Uitgangspunt is daarbij wel, het zal bij moeten dragen aan de naamsbekendheid van Enschede en zorgen voor meer bezoekers (of terugkerende bezoekers).

Om de binnenstad levendig te houden is wonen in de binnenstad belangrijk. Het draagt daarbij tevens bij in het vergroten van de veiligheid. Bewoning van de binnenstad zal dan ook worden gepromoot waarbij woonoverlast of andere overlast door bewoning op geen enkele wijze wordt getolereerd. We zien voor de bewoning middels nieuwe woonconcepten als erg welkom. Ook zien we in cameratoezicht een prima middel om overlast niet alleen tegen te gaan. Ook om het te voorkomen kan het prima worden ingezet.

Wonen
Een gevarieerd en bij de tijd passend woningaanbod is van groot belang. Het maakt onze stad (met zijn wijken en dorpen) tot wat ze zijn. Het woningaanbod moet daarbij passen bij de bevolking. Gezien de afschrijving van de woningen zijn daarbij de demografische ontwikkelingen van groot belang. Daarbij zijn er grote invloeden vanuit de landelijke overheid. Dit zorgt ervoor dat een gezonde en goede samenwerking met woningbouwverenigingen en ontwikkelaars van groot belang zijn. Vanuit de gemeente faciliteren we wel maar we zijn geen ontwikkelaar. Wel moeten we een optimale gesprekspartner zijn voor de woningbouwvereniging en ontwikkelaars. De samenstelling en structuur van de gemeentelijke organisatie zal daar ook aan moeten voldoen. Pro-actief handelen met (mogelijk te verwerven) grondposities hoort daar bij net als proactief handelen als het gaat om toekomstige ontwikkelingen. De horizon van zeker deze ontwikkelingen gaat nu eenmaal verder als de periode van 4 jaar. Het optimaliseren van de woonvisie zal wat ons betreft dan ook een hoge prioriteit moeten krijgen.

Wonen en werken
Door verschillende oorzaken ontstaat er druk op de woningmarkt. Met de beschikbare middelen willen we ons inzetten om die druk te verminderen. Wonen op bedrijventerreinen en zorgen voor een betere doorstroming zien we als prima middel om de druk te verminderen. Wel moet kwaliteit van wonen en leven boven de kwantiteit gaan.

Ontwikkelingen
De stad en gemeente verder ontwikkelen is van groot belang. Ze draagt tevens bij om het aantal inwoners minimaal op niveau te houden. Omdat we in een dreigend krimpgebied zitten zullen we dan ook duidelijk stappen moeten maken. We moeten ons daarbij wel realiseren dat de financiële middelen erg beperkt zijn en dat dus elke uit te geven euro binnen beperkte tijd echt meer moet gaan opleveren. Een garantie zal daar niet voor zijn maar de voorspelbaarheid zal door telkens opnieuw, helder, duidelijk en transparant te wegen optimaal maken.

Buitengebied
Ons buitengebied willen we zoveel mogelijk beschermen en behouden. Groei zal wat ons betreft komen binnen de huidige grenzen en het buitengebied zien we als kans voor ontwikkeling recreatieve toepassing.

DUURZAAMHEID, MILIEU en AFVAL

 • Wij hebben ook een milieu meegekregen
 • Duurzaamheid en milieu kennen wel degelijk grenzen
 • Hybride voor beleid
 • Samenwerken en geen fantoom akkoord najagen
 • Duurzaamheid en milieu mag niet betekenen nog meer armoede


Duurzaamheid en milieu
Wij vinden het van groot belang om ons milieu te koesteren en minimaal net zo door te geven als we het hebben ontvangen van onze ouders. Wij realiseren ons ook dat Enschede dit niet alleen kan. Economisch gezien maar goed ook. Maar, er staat nu eenmaal geen milieu en duurzaamheid hek om Enschede. Voor duurzaamheid en milieu kiezen we dan ook voor een adaptief beleid. Het najagen van de klimaatakkoorden van Parijs zien wij dan ook als najagen van een fantoom. Wij vinden dat onze inwoners daardoor op een onverantwoorde wijze op onkosten worden gejaagd. De milieu en duurzaamheid maatregelen van het rijk zorgen al voor genoeg extra onkosten. Wij zien meer in een beleid gebaseerd op heldere en duidelijke lokale monitoring.

Alternatieve energie
Extra aangespoord door landelijke maatregelen zullen we in Enschede ook sneller moeten inspelen op alternatieve energiebronnen. Wat ons betreft is het echter te vroeg om überhaupt welke energiebron ook uit te sluiten. Wij zijn dan ook zeker geen voorstander van het verplichte van het gas af. Ook zijn we geen voorstander van massale zonneparken of windmolens. Als al dan genieten zonnepanelen de voorkeur. Onze te nemen stappen met betrekking tot duurzaamheid en milieu zullen dan ook gebaseerd zijn op het eerst maken van goed beleid. Samenwerking met liefst lokale initiatieven zien we dan ook als een kans om goed beleid te maken. Dit niet alleen voor zonnepanelen maar ook voor andere minder Co2 producerende energiebronnen.

VEILIGHEID

 • Veiligheid geeft meer leven
 • Petit comité geeft snelheid en kan versterken
 • De politie pet past echt niet iedereen
 • Financieel verloren wil niet zeggen alles verloren
 • Ook veiligheid doe je samen


Veiligheid

We willen alles in het werk stellen om de veiligheid van de Enschedeër en haar bezoekers te garanderen. Niets mag het veiligheidsgevoel in de weg staan. Om dat te kunnen realiseren zullen we alle mogelijke middelen inzetten. We zien en erkennen daarbij dat er verschillen zijn per wijk. De culturele mix is prima. Deze mag nooit gaan leiden tot een concentratie van inwoners met dezelfde culturele achtergrond waardoor in Enschede no-go areas ontstaan. Dit geldt niet alleen voor extremisten van de islamitische ideologie. Daarbij zal er speciale aandacht zijn voor onder anderen het Wilminkplein, Enschede-Zuid, Glanerbrug. Ook families die criminelen en straatterroristen steunen pakken we keihard aan.

Hennep
De hennepteelt is in Enschede een grootschalige ‘bedrijfstak’. Dit trekt niet alleen veel criminaliteit aan. Ook zorgt het voor verhoogde concentratie van zware criminaliteit. Daarnaast is de woonveiligheid is in het geding. Daarbij zal het coffeeshopbeleid worden voortgezet. Op het gebruik en de handel van alle soorten drugs op straat en alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimten zal harder op moeten worden gehandhaafd.

Team Veiligheid
Monitoring is belangrijk in de moderne opsporing en preventieve aanpak. De veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allen. De gemeente heeft al een erg mooi instrument met de informatie gestuurde werkwijze van team veiligheid binnen de gemeente. Om beter een bijdrage te kunnen leveren aan, maar ook informatie te kunnen geven aan de lokale driehoek (de burgemeester en officier van justitie samen met de politie) willen we meer doen met informatiegestuurde analyses. Dit omdat er naast de veiligheid ook een sterke band is naar de wijkteams en hulpverlening.

Beter opgeleide BOA’s
Opsporen is één, handhaven en aanpak is wat anders. Een BOA zou daarom meer een verlenging moeten zijn van de reguliere politieagent. Ze zouden dan ook meer mogelijkheden hebben om direct te kunnen handelen. Daarnaast willen we werken aan BOA’s die wijk overschrijdend werken en vooral ook actief op digitale (social) media.

FINANCIËN

Financiën
We staan in Enschede ondanks jarenlange bezuinigen nog steeds voor grote financiële opgaven. Keuzes maken is dan ook belangrijk. Elke uit te geven euro zal binnen afzienbare tijd terugverdiend moeten worden en de financiële risico’s moeten we beperken. Elke te nemen stap en samenwerking zal daar op moeten zijn gebaseerd waarbij wij ons wel moeten realiseren er voor de Enschedeër te zijn die hier langer blijft dan menig investeerder.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de partij