Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  01-8-2018

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 17 augustus 2018

Onderwerp: NOEK / Vliegveld Twente (Technology Base)

Los van de irritatie die het oplevert is bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer van groot economisch belang. Na jarenlang en vele euro’s onderzoek kosten verder is nu in het
coalitie akkoord besloten de NOEK niet door te laten gaan. De berichtgeving in dagblad Tubantia d.d. 27-8-2018 bevestigt dit nog weer eens.

Groep Versteeg / Democratisch Platform Enschede, hebben dan ook de volgende vragen:
Vraag 1: Is er bekend wat de kosten zijn geweest met betrekking tot de onderzoeken voor de aanleg van de NOEK in de afgelopen jaren?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren deze dan?

Antwoord:
Dit was circa 860.000 euro. Er is bijna 7 jaar aan gewerkt:
Apparaatskosten: € 556.380
Kapitaalslasten: € 46.462 Diverse jaren meer kosten dan (subsidie)opbrengsten
Materiele kosten: € 259.139 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, Trillingsonderzoeken, Modelberekeningen, Gevoeligheidsanalyse, Accountantskosten,
Communicatie- en adviesbureau’s
Totaal € 861.981

Vraag 2: Liggen er al plannen om nu de verkeersproblemen in Enschede Noord op te lossen
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke dan?

Antwoord:
Ja, er wordt momenteel gewerkt aan de mobiliteitsvisie voor Enschede. Hierin worden maatregelen uitgewerkt voor de aanpak van de verkeersuitdagingen in onze stad, waaronder die in Enschede Noord.

Vraag 3: De NOEK is niet opgenomen in het coalitieakkoord, betekent dit een definitief afscheid van de NOEK?
Zo ja waarom?
Zo nee waarom niet?

Antwoord:
In het coalitieakkoord wordt de problematiek in noord erkend en is opdracht gegeven om alternatieve maatregelen uit te werken zonder NOEK. Met de mobiliteitsvisie komen we eind dit jaar bij u terug.

Vraag 4: Zou u de NOEK heroverwegen mits een gedegen investeringsgroep zich meld voor de ontwikkeling van het noordelijk deelgebied en met name geïnteresseerd is in de doorontwikkeling van Twente Airport dn de ontsluiting een probleem is?
Zo ja waarom wel?
Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Tot op heden hebben wij deze signalen niet ontvangen. Mocht dit alsnog door hen of een andere geïnteresseerde partij ter tafel worden gebracht dan zullen wij op dat moment hierover met hen in gesprek gaan. In de huidige uitgangspunten van de ontwikkeling van Technology Base ten aanzien van arbeidsplaatsen is voorzien in flinke groei. We verwachten geen onoverkomelijke verkeersproblemen wanneer het potentieel van alle plannen wordt benut. Zie ook vraag 7

Vraag 5: Bent u het eens dat de kip / ei situatie moet worden doorbroken om een goede ontsluiting van Enschede Noord en infrastructuur rondom het noordelijk deelgebied bijdraagt aan interesse van geïnteresseerde partijen?
Zo ja waarom wel?
Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Nee, er is geen probleem met de ontsluiting van Technology Base. Er moet wel duidelijkheid komen over de maatregelen voor de verkeersproblemen in Enschede Noord. Dit is een uitwerking van het coalitieakkoord. Dit is goed voor zowel de ondernemers als bewoners en biedt duidelijkheid voor alle ontwikkelingen in de stad. Deze duidelijkheid willen wij verwoorden in onze mobiliteitsvisie.

Vraag 6: I.v.m. met de economische ontwikkelingen was de NOEK was ook bedoeld om een betere verbinding te realiseren tussen het kennispark en Twente Airport / TechBase. Zijn deze plannen met annuleren NOEK ook niet meer van toepassing.
Zo nee, waar dan wel voor?
Zo ja, wat zijn dan nu de verwachtingen met betrekking tot Twente Airport / TechBase?

Antwoord:
De verbinding tussen het kennispark en Technology Base Twente blijft onze aandacht vragen. De ontwikkelingen op Technology Base passen allemaal binnen het bestemmingsplan en de ontsluiting van het gebied is hiermee ook voldoende gewaarborgd. De afgelopen jaren is naast de traditionele autobereikbaarheid ook gewerkt aan alternatieven zoals een flexibel vervoersysteem. Zo staan er elektrische deelfietsen en (binnenkort) deelauto’s bij station Enschede Kennispark en op het Universiteitsterrein. Ook wordt er gewerkt aan een Campus Hopper (deel-taxi in de ochtend- en avondspits).

Vraag 7: Er zijn sterke aanwijzingen dat er zich tussen nu en 3 maand een exploitant aanmeld voor de exploitatie van Twente Airport. Dit zou ook veel extra werkgelegenheid opleveren voor mensen die tot nu toe nog aan de zijlijn staan. Staat u hiervoor open
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke beperkingen ziet u qua infrastructuur rondom het gebied?

Antwoord:
Uiteraard zijn wij enthousiast over nieuwe ontwikkelingen en invulling van het gebied. Wij hebben u onlangs geïnformeerd over de plannen van Lithium Werks om zich op Technology Base te vestigen. Wij zien op dit moment geen beperkingen in de infrastructuur. Dit jaar zijn ook de maatregelen voor de verbeterde doorstroming op de N737 (de aanleg van de rotonde en de brug over spoor) afgerond die de ontsluiting hebben verbeterd.