Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  19-1-2021

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 1 februari 2021

Onderwerp: verwevenheid zorg en criminaliteit

Zorgbureaus, OZJT / Samen14 zoals nu verschenen in het eindrapport Verwevenheid zorg & criminaliteit zoals nu gepubliceerd in de media en het rapport , een van de zaken waar we als Groep Versteeg (Verbindend Enschede)  veel over hebben gepubliceerd, veel politieke vragen over gesteld en verkregen informatie hebben gedeeld met de beleidsmakers in Enschede.

Grote complimenten voor de vast beradenheid en goede onderzoek journalistiek waar politiek Den Haag gelijktijdig een rapport over publiceert.

Het zogenaamde barrière model (via OZJT / Samen14) wordt als voorbeeld genoemd in deze publicatie.

“De resultaten van dit onderzoek wezen in de richting van een verband tussen zorgfraude en antecedenten: bij ongeveer de helft van de onderzochte bestuurders was sprake van een eerdere veroordeling waarbij een straf is opgelegd. Het kon hierbij gaan om diverse soorten delicten: om (zwaardere) verkeersdelicten, maar ook om fraude, diefstal of geweldsdelicten.

Het verkregen inzicht in criminele achtergronden van bestuurders van zorgorganisaties naar aanleiding van dit onderzoek, riep vervolgvragen op in hoeverre sprake is van criminele activiteiten in combinatie met zorg, hoe vaak de criminaliteit en zorg met elkaar verweven zijn en hoe deze verwevenheid eruit ziet.

In totaal zijn in de casuïstiek van het RIEC ON in de periode 2017 t/m 2019 bij 22 zorgorganisaties in Twente feiten van ondermijnende criminaliteit geconstateerd.”

U begrijpt dat Verbindend Enschede / Groep Versteeg naast blij dat eindelijk er meer openbaarheid komt, zich vooral ook verbaasd over de informatie verstrekking. Voor nu hebben we dan ook de volgende vragen:

1. Op welke wijze heeft de gemeente Enschede direct of indirect signalen ontvangen (toezichthouder) en wat is ermee gedaan. Dit mede omdat in de beantwoording telkens gewezen werd op de raamovereenkomst met OZJT / Samen14 en het bestek aan eisen en de daarin opgenomen kwaliteitseisen.

Antwoord:
Van de genoemde 22 casussen zijn er 12 waarbij de zorgaanbieder gevestigd is in Enschede. Deze zijn ook onderzocht door de toezichthouders van de gemeente Enschede.
Bij 9 casussen bleek er via het RIEC sprake te zijn van verwevenheid met ondermijnende criminaliteit. De toezichthouders van de gemeente Enschede nemen de informatie die wordt
verkregen onder het RIEC convenant altijd mee in hun onderzoeken.

2. De wet op de privacy en de invloed op een eventueel lopend onderzoek kan effect hebben op de zorgaanbieders en de cliënten. Bent u het niet met ons eens dat het belang van de cliënt ten aller tijde voorop moet staan. En dat als er signalen zijn, en de wet op de privacy beperkt het bestuurlijk recht, dat de overheid strafrechtelijk aangifte zou moeten doen tegen vermeende misstanden zoals nu blijkt uit het rapport.

Antwoord:
Het belang van de client staat ten aller tijde voorop. Om het oneigenlijk gebruik van zorggeld te voorkomen zijn we alert en actief in het signaleren van misstanden.
Van de genoemde 22 casussen zijn er 12 waarbij de zorgaanbieder gevestigd is in Enschede. Deze zijn ook onderzocht door de toezichthouders van de gemeente Enschede.
Bij 9 casussen bleek er via het RIEC sprake te zijn van ondermijning, waarna de contracten zijn ontbonden middels een civielrechtelijk onderzoek en procedure. Tijdens deze procedure
staat het belang van de cliënten voorop. Dat betekent dat cliënten zo snel mogelijk worden overgedragen naar een andere, passende, aanbieder in samenwerking met wijkcoaches en
wijkconsulenten.
Indien er sprake is van ontbinding van een contract wordt er een afweging gemaakt of er aangifte gedaan moet worden.

3. Na veelvuldig afgeven van signalen heeft Groep Versteeg bij de zomernota 2019 uiteindelijk nog een motie ingediend. Dit met als doel om de misstanden die reeds duidelijk waren daadwerkelijk aan te pakken en te stoppen. Voor de motie hebben gestemd: Enschede Anders, CDA, SP, PVV en Groep Versteeg. Wat was er op dat moment al bekend over de misstanden, hoe verhoudt zich dat tot de informatie verstrekking aan de raad en had de uitvoering van deze motie, bij kunnen dragen aan het eerder opsporen en stoppen van de misstanden zoals die nu in het rapport worden beschreven.

Antwoord:
Het onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) richt zich op casuïstiek van het RIEC ON in de periode 2017 t/m 2019. Van de genoemde 22 casussen zijn er 12 waarbij de
zorgaanbieder gevestigd is in Enschede. Deze 12 zorgaanbieders zijn ook onderzocht door de toezichthouders van de gemeente Enschede.

Uit het rapport blijkt dat er in de regio Twente al veel aandacht is voor zorgfraude. In Enschede zetten wij hier ook sterk op in; wij hebben 3,5 fte toezichthouders voor jeugd en Wmo. In de
raamovereenkomst staan verschillende ontbindende voorwaarden op grond van integriteit en het recht om de aanbieder te screenen. De door u verzochte accountantsverklaring en inzet van
gediplomeerd personeel zijn beide onderdeel van de eisen die worden gesteld aan aanbieders. We blijven kritisch kijken of er mogelijkheden zijn tot aanscherping van de regels binnen de
huidige aanbesteding.

Erwin Versteeg
Groep Versteeg (Verbindend Enschede)