Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  28-03-2022

Datum van beantwoording: 18-04-2022

Onderwerp: Opvang en huisvesting Oekraïense oorlogsvluchtelingen

Inleiding:
Voor zover bekend eindigt de huidige noodopvang op vliegveld Twente op 30 juni 2022. Momenteel vangt de gemeente Enschede nog geen Oekraïense oorlogsvluchtelingen op.

Momenteel ontstaat (landelijk) een groot tekort aan opvangplekken en huisvestings-mogelijkheden. De landelijk overheid heeft mede daarom inmiddels al de mogelijkheid geopperd om speciale vluchtelingdorpen te gaan bouwen. Dit terwijl de lokale woningbouw strikt wordt gehouden aan de stikstof en PFAS regels.

1) zoals bekend is ook in Enschede een groot tekort aan betaalbare woningen.
Door de huidige PFAS-regelgeving dreigt de reguliere (betaalbare) woningbouw te vertragen door
a) de mogelijke bouw van vluchtelingendorpen en
b) de hierdoor verbruikte PFAS-quota.

Wij zijn ben van mening dat mogelijk het gelijkheidsbeginsel hierdoor wordt geschonden. Deelt B&W deze mening?
Zo ja: hoe gaat B&W het gelijkheidsbeginsel ten opzichte van haar inwoners waarborgen in deze kwestie?
Zo neen: op grond van welke rechtsregel meent B&W dat dit beginsel te mogen schenden en hoe worden de inwoners hiermee bekend gemaakt?

Antwoord
PFAS speelt in Enschede geen rol en is daarmee geen belemmering in de realisering van woningen

2) is B&W het met ons eens dat er extra druk op de woningmarkt ontstaat (door een hogere vraag dan aanbod) en dat deze huur-/koopprijsopdrijvend werkt?
Zo ja, wat gaat u doen om dit tegen te gaan;
Zo nee, kunt u aangeven waardoor de economische wet (vraag/aanbod) niet van toepassing is in Enschede?

Antwoord
Op dit moment is er meer vraag dan aanbod op de woningmarkt. De vraag stijgt wanneer Enschede meer statushouders moet huisvesten of wanneer Oekraïners zich hier willen vestigen. Voor de sociale huurmarkt geldt dat de prijzen niet zullen stijgen. De berekening en maximale hoogte hiervan is bij wet geregeld. Voor de vrije huurmarkt (huurprijzen boven € 763,47) is er wel sprake van vrije marktwerking en kunnen de prijzen in potentie stijgen. Hetzelfde geldt voor de markt voor koopwoningen.

3) zelfbewoningplicht is een instrument dat ingezet kan worden om het opkopen door zogenaamde huisjesmelkers tegen te gaan. Deze zelfbewoningsplicht is opgenomen in de Huisvestingwet.
Is het echter niet zo dat, voordat je over kunt gaan om het instrument zelfbewoningsplicht in te zetten, je een huisvestingverordening / huisvestingvergunning moet hebben?
Zo nee, wat zijn dan wel de voorwaarden?
Zo ja, is het initiatiefvoorstel van Groep Versteeg / Verbindend Enschede dan inmiddels verder uitgewerkt of is er op een andere wijze een aanzet om te komen tot een huisvestingverordening / huisvestingvergunning?

Antwoord
In de huisvestingswet is een mogelijkheid tot opkoopbescherming opgenomen. Dit is anders dan een zelfbewoningsplicht. De opkoopbescherming is integraal onderdeel van de huisvestingswet, dat wil zeggen dat wanneer de opkoopbescherming wordt ingevoerd er één onderdeel van de huisvestingswet van toepassing wordt in Enschede.
Meer informatie over de onderdelen in de huisvestingsverordening ontving uw Raad in de brief sturing op de woningmarkt van 7 december 2021.

4) hoe zijn B&W voornemens om, als het zich gaat voordoen, te gaan handhaven en de (oorlogs)vluchtelingen -omdat de huisvesting ivm met de status van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen ook buiten de reguliere weg kan- te beschermen tegen:
a) overbewoning,
b) uitbuiting en
c) huisjesmelken?

Antwoord
Het bestemmingsplan regelt waar hoe gewoond mag worden. Mochten er overtredingen worden geconstateerd zal de gemeente in beginsel bestuurlijk handhaven zoals we dat normaal ook
doen. Indien het gaat om mogelijk strafrechtelijk relevante gedragingen zoals uitbuiting dan is dit een zaak van het Openbaar Ministerie. Ten aanzien van huisjesmelkers verwijzen wij naar onze brief 9 juni 2021 over slecht verhuurderschap.

5) wat zijn de termijnen waarbinnen daadwerkelijk kan worden gehandhaafd (nadat is vastgesteld dat er sprake is van overbewoning, uitbuiting en huisjesmelken)?

Antwoord
Hoe snel er handhavend wordt opgetreden is afhankelijk van de concrete zaak. Er zijn daarvoor geen standaard termijnen te noemen. In geval van een concreet handhavingsverzoek van
derden geldt een redelijke beslistermijn van 8 weken

6) is er voor de handhaving een rechterlijke uitspraak voor nodig of kan de gemeente met het juiste instrumentarium direct handhaven (en wat is daar dan voor nodig)?

Antwoord
Handhaving begint bij de gemeente en daarvoor is vooraf geen rechtelijke uitspraak voor nodig.
Er is uiteraard uiteindelijk wel rechtelijke toetsing mogelijk op de handhavingsbesluiten van de gemeente.

7) kunt deze vragen voor 30-3-2022 beantwoorden of anders onder antwoorden toe te sturen op mail adres info@verbindend-enschede.nl

Antwoord
Nee, we konden de vraag niet binnen twee dagen beantwoorden.
Wij zullen de antwoorden niet aan uw privé- of zakelijke mailadres mailen. De beantwoording van raadsvragen sturen wij aan de gemeenteraad. De antwoorden op raadsvragen zijn
openbaar en voor iedereen na te lezen op de website van de gemeente.