Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  28-03-2022

Datum van beantwoording: 18-04-2022

Onderwerp: SES en pinnen voor privégebruik

Inleiding:
Op 24-2-2021 hebben wij een melding ontvangen dat er een grote som geld verdwenen zou zijn bij een van de speeltuinen. Wij hebben hier op 4-3-2022 een integriteit melding van gemaakt. Op dat moment hebben naast deze kwestie tevens een melding van grens overschrijdend gedrag gedaan. Er is ons aangegeven dat de directrice besloten heeft hier geen aangifte van te doen. In die integriteitsmelding alsook bij de stadsdeel manager zijn meer details bekend welke wij in het kader van de privacy hier niet kunnen delen.

Omwille van het vastleggen in combinatie met het beëindiging raadslidmaatschap stellen we nu tevens artikel 35 vragen. In de beantwoording kan dan rekening worden gehouden met de privacy.
1) is de verantwoordelijk wethouder op de hoogte van deze kwestie?
Zo nee, zou u zich daar dan in willen verdiepen?
Zo ja, waarom is er dan -ook nadat er navraag is gedaan- geen terug koppeling gegeven aan Groep Versteeg / Verbindend Enschede

Antwoord
Ja. Het college is door het stadsdeelmanagement op de hoogte gesteld. Dit betreft echter een geschil tussen de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES) en de Speeltuin Stadsveld.
De gemeente is hierin geen actieve partij.

Reactie Verbindend Enschede op antwoord B&W Enschede:
Het oneigenlijk toe-eigenen (middels de pinpas van de desbetreffende speeltuin) was speeltuin Stadsveld. Het geschil op speeltuin het Boswinkel. Het antwoord is dan ook verre van compleet. Door te stellen dat de gemeente geen actieve partij zou zijn, is zo vindt Verbindend Enschede weg kijken voor de verantwoordelijkheid. Daar komt bij, door gemeentelijk beleid ontstaat dit. Je kunt je dan ook afvragen of deze vorm van afschuiven dit valt onder goed bestuur?

2) deelt de verantwoordelijk wethouder onze mening dat het oneigenlijk toe-eigenen van geld onrechtmatig is en dat er in voorkomende gevallen aangifte moet worden gedaan?
Zo neen, kunt u aangeven op welke rechtsregel dit is gebaseerd?
Zo ja, wanneer en hoe gaat u ervoor zorgen dat -indien het inderdaad blijkt te zijn gegaan zoals aan ons is gemeld- er alsnog aangifte wordt gedaan

Antwoord
Het college is het eens met het feit dat het oneigenlijk toe-eigenen van middelen onrechtmatig is. Hier moet wat het college betreft passend tegen worden opgetreden zodat oneigenlijk toegeëigende middelen teruggestort worden. Om een inschatting te kunnen maken welk middel hiervoor proportioneel en effectief is, is het belangrijk om de context van de situatie te kunnen beoordelen. Dit is een zaak tussen de SES, de politie en de persoon in kwestie.

Reactie Verbindend Enschede op antwoord B&W Enschede:
Feitelijk is dat zo. Alleen ook hier, een verre van compleet antwoord. Er is geld verdwenen. Nu lijkt het -ook met oog op het antwoord bij 1- dat de gemeente het toelaatbaar vindt dat er op deze wijze geld verdwijnt bij een stichting die grotendeels wordt gefinancierd (dus gemeenschapsgeld) door de gemeente. Hier had naar mening van Verbindend Enschede minimaal aangegeven moeten worden dat de gemeente haar ongenoegen uitspreekt naar de SES. Dan wordt er tevens een duidelijk signaal afgegeven naar de samenleving en andere verbonden partijen cq subsidie relaties dat het voor de gemeente ontoelaatbaar is om op deze wijze met (gemeenschapsgeld)geld om te gaan. 

3) is de verantwoordelijk wethouder er mee bekend dat de (vermeende) dader nog steeds toegang heeft tot de speeltuin faciliteiten en nog steeds actief is als vrijwilliger?
Zo ja, vindt u dan een goed signaal naar de andere vrijwilligers die tevens dwingende contracten -we hebben deze contracten aan de stadsdeel manager overhandigt- krijgen voorgelegd?
Zo nee, zou u zich daarin willen verdiepen en indien nodig passende maatregelen nemen en dit in de beantwoording van deze artikel 35 vragen willen meenemen?

Antwoord
De persoon in kwestie heeft toegang tot de speeltuin ten einde zijn of haar kinderen te laten spelen. De persoon is niet actief als vrijwilliger op de speeltuin.

4) het contract dat de vrijwilligers krijgen voorgelegd hebben we aan de stadsdeel manager voorgelegd. Kan de stadsdeelmanager (of politiek verantwoordelijke) zich uitspreken of deze in de lijn ligt met de bedoeling hoe de gemeente wenst om te gaan met vrijwilligers?

Antwoord
Het stuk dat Groep Versteeg heeft overlegd aan het stadsdeelmanagement, betreft een kopie van een samenwerkingsovereenkomst tussen uitsluitend de SES directie en het bestuur van de individuele speeltuin. Deze overeenkomst wordt niet aan alle vrijwilligers voorgelegd.
Het College kan zich voorstellen dat er specifieke afspraken dienen te worden gemaakt tussen de afzonderlijke speeltuinbesturen en de directie van de SES en dat hier een overeenkomst aan ten grondslag ligt.

Reactie Verbindend Enschede op antwoord B&W Enschede:
Feitelijk is dat zo. Alleen ook hier, een verre van compleet antwoord. Het contract dat wordt voorgelegd is wel degelijk van toepassing op alle vrijwilligers die actief zijn voor de desbetreffende speeltuin(en). Sterker, de ondertekenaar van het contact wordt na ondertekenen direct leiding gevende van alle vrijwilligers actief op de speeltuin.  blad1 blad2 blad3 blad4 blad5 blad6 blad7 blad8 

5) Zijn deze contracten juridisch gecheckt of er al dan niet sprake is van werknemer / werkgever relatie (gezagsverhouding) tussen de vrijwilligers en in deze de SES?
Zo ja, wanneer krijgen ALLE vrijwilligers zo’n contact voorgelegd?
Zo nee, vindt de gemeente het juist om zo met vrijwilligers om te gaan?

Antwoord
Er is geen sprake van een overeenkomst of contract tussen de SES en de afzonderlijke vrijwilligers.

Reactie Verbindend Enschede op antwoord B&W Enschede:
Feitelijk is dat zo. Alleen, zoals Verbindend Enschede het leest heeft het wel degelijk betrekking op ALLE vrijwilligers die actief zijn voor de desbetreffende speeltuin

6) voor zover bekend zijn de ontvreemde gelden van de bank gepind met de pinpas van de speeltuin terwijl daarvoor geen opdracht is gegeven.
Kunt u aangeven aan wie dit geld formeel toebehoort:
a) aan de gemeente of (door de gemeente verstrekte subsidie)
b) aan de SES?

Antwoord
In deze situatie gaat het om middelen van de speeltuin zelf en niet om gemeenschapsgeld.
De SES ontvang subsidie, de tuinen genereren eigen inkomsten.
Daarmee is beantwoording van de vragen 7 en 8 niet van toepassing.

Reactie Verbindend Enschede op antwoord B&W Enschede:
Op basis van wat baseert het B&W van Enschede dat dit (weliswaar indirect) GEEN subsidie geld is. Is dit nagevraagd bij de directie van de SES?
Dat de speeltuinen zelf geld kunnen genereren is inderdaad zo. Alleen is de exploitatie van speeltuinen rendabel. Sterker, je kunt je afvragen of de exploitatie van speeltuinen rendabel moet zijn! Wat Verbindend Enschede betreft dienen speeltuinen voornamelijk een sociaal maatschappelijk doel.

7) indien het geld toebehoort aan de gemeente.
Bent u dan alsnog van plan aangifte te gaan doen?

Antwoord

8) indien het door de gemeente verstrekte subsidie aan de SES betreft.
Past dit dan binnen de voorwaarden die gesteld zijn aan de SES of andere subsidie relaties van de gemeente Enschede?
Zo ja, deelt u de mening dat iedereen die een pinpas heeft dit ongestraft zou kunnen/mogen doen?
Zo nee, hoe gaat u toekomstig borgen dat de SES niet op deze wijze omgaat met subsidie gelden?

Antwoord

9) kunt deze vragen voor 30-3-2022 beantwoorden of anders de antwoorden op mail adres info@verbindend-enschede.nl aan ons toe zenden?

Antwoord
De beantwoording van deze vragen zijn met publicatie openbaar gemaakt en daarmee toegankelijk voor de vragensteller.

Reactie Verbindend Enschede op antwoord B&W Enschede:
De service en dienstverlening zoals B&W van Enschede dat hanteert is een zeer bedenkelijk niveau. Alsof allen vragen van inwoners enkel via openbare publicatie worden beantwoord.