Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  13-1-2021

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 17 februari 2021

Onderwerp: Regie Clustering

Op 11-1-2021 hebben in de stedelijke commissie behandeld ‘Plan van aanpak kunstgras’. Dit plan van aanpak heeft grote raakvlakken met het onderzoek clustering voetbalvelden.
Tijdens behandeling bleek dat de verantwoordelijk portefeuillehouder en de fractie van Groep Versteeg op één lijn zitten. De verantwoordelijk portefeuillehouder heeft dit ook tot driemaal toe bevestigd. Navolgend de quote uit de bijdrage waar het om ging:
“Bij Avanti, Vogido, Rigtersbleek, Victoria’28 en UDI worden de bestaande velden vervangen. Nu is bijvoorbeeld Victoria ‘28 een van de ontmoetingsclusters. In de gepresenteerde plannen werd ook aangegeven dat op de velden van Victoria FC Aramea en Mediteraneo Suryoye een plek zouden krijgen. Krijgt UDI op die locatie ook zijn nieuwe velden?

Wat is de status van het cluster dat gevormd gaat worden door PW, de Tubanters, FC Twente vrouwen / jeugd en SC Enschede. Waar we dan hebben gelezen dat SC Enschede 66.6% kans maakt om op te houden te bestaan.”
De verantwoordelijk portefeuillehouder heeft bevestigd dat de regie voor wat betreft de clustering bij de Gemeente Enschede ligt. De plannen, zoals die worden uitgewerkt door Stadium Consultancy, worden volgens planning bij de zomernota aan de raad voorgelegd. Er is op dit moment niets bekend. Er worden thans alleen verkennende gesprekken gevoerd.

Onze verbazing was dan ook groot toen wij het artikel “Nieuw sportpark voor Victoria‘28’.

Vraag 1
Bent u bekend met de inhoud van dit artikel?
Zo ja, bent u het met ons eens dat de inhoud van dit artikel op zijn minst de suggestie wekt dat er sprake is van meer dan alleen verkennende gesprekken?
Zo nee, kunt dit artikel lezen (is bijgevoegd) en ons dan aangeven of u het met ons eens bent dat de inhoud van dit artikel op zijn minst de suggestie wekt dat er sprake is van meer dan
alleen verkennende gesprekken?

Antwoord:
Het college is bekend met het artikel. Het betreft een interview met de voorzitter van Victoria’28 waarvoor het college geen verantwoordelijkheid kan nemen. In het kader van de
haalbaarheidsstudie naar twee prioritaire clusters (Wesselerbrink-zuid) en Enschede Oost/Glanerbrug is het college in gesprek met de betrokken voetbalverenigingen. De woordvoerders sport zullen in een bijpraatsessie begin maart over de voortgang daarvan worden geïnformeerd. De eindresultaten worden met de zomernota voorgelegd aan de Raad.

Vraag 2
Bij Rigtersbleek Enschede Noord en Victoria’28 Enschede Zuid zijn afspraken gemaakt met de Coöperatie Ontmoetingsclusters. Zij dragen daarmee ook de verantwoordelijkheid om de
maatschappelijke functie van sportverenigingen te versterken en in te zetten voor inwoners met een lichte ondersteuningsvraag.
Bent u dat met ons eens?
Zo ja, hoe is de opdrachtverstrekking gedaan en hoe zijn de doelen vastgelegd?
Zo nee, hoe is dan de opdrachtverstrekking gedaan en hoe zijn de doelen vastgelegd?

Antwoord:
Het college is het met u eens. In het kader van de Kracht van Verenigingen ontvangt de coöperatie Ontmoetingscluster subsidiemiddelen voor de realisatie van een algemene voorziening op twee locaties in Enschede. De Coöperatie geeft daar uitvoering aan op de locaties Rigtersbleek en Victoria ’28.

Vraag 3
Kunt u ons de opdrachtverstrekking en de vastgelegde doelen doen toekomen?
Zo ja, kunnen deze bij de beantwoording worden gevoegd?
Zo nee, hoe gaat u ons deze wel doen toekomen?

Antwoord:
De subsidieverlening/ beschikking is alleen voor raadsleden ter inzage bij de griffie (via IBabs)

Vraag 4
Is de Coöperatie Ontmoetingsclusters gesprekspartner voor Stadium Consultancy/Gemeente Enschede als het gaat om de clustering opgave?
Zo ja, welk mandaat hebben zij dan van de betrokken voetbalclubs?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
The Stadium Consultancy heeft de opdracht tot het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar twee prioritaire clusters. Één daarvan is Wesselerbrink-Zuid met de voetbalverenigingen
Victoria’28, FC Aramea en FC Suryoye. Dit zijn de primaire gesprekspartners. Na besluitvorming door college en Raad zullen bij de verdere uitvoering de externe partijen in de
stad, waaronder de coöperatieve ontmoetingscluster, betrokken worden.

Vraag 5
Ligt de regie clustering opgave bij de ontwikkeling ‘Victoria’28 Enschede Zuid’ ook bij de gemeente Enschede?
Zo ja, hoe kan het dan dat de informatie in het artikel op minst de suggestie wekt dat er sprake is van meer dan alleen een verkennend onderzoek?
Zo nee, waarom is het dan daar anders?

Antwoord:
Ja, zie antwoord onder vraag 1.

Vraag 6
Bent u het met ons eens dat het erop lijkt dat Victoria’28 door op deze wijze naar hun leden en de stad te communiceren, er een verwachting wordt gewekt die op dit moment absoluut
niet op waarheid is bewust?
Zo ja, wat gaat u doen om dit te rectificeren?
Zo nee, waarom hebt dan toch bevestigd dat de regie voor wat betreft de clustering bij de Gemeente Enschede ligt?

Antwoord:
Zie antwoord onder vraag 1. Het ligt niet op de weg van het college om communicatie van een vereniging te rectificeren.

Vraag 7
Bent u het met ons eens dat het erop lijkt dat door op deze wijze te communiceren Victoria’28 zich niet bepaald een loyale en betrouwbare partner toont in het traject?
En daarmee het maar de vraag is of zij de verantwoordelijkheid om de maatschappelijke functie van sportverenigingen te versterken en zich in te zetten voor inwoners met een lichte
ondersteuningsvraag aankunnen?
Zo ja, hoe gaat u doen om dit te verbeteren of te sanctioneren?
Zo nee, wie zijn betrokken bij de Coöperatie Ontmoetingsclusters? (volledig bestuur inclusief functie en nevenfunctie en betrokken organisaties)

Antwoord:
Nee, het college is het niet met u eens. Dat een vereniging kennelijk enthousiast is over de plannen waar nu onder regie van de gemeente de haalbaarheid van wordt onderzocht, maakt
deze niet een minder loyale of betrouwbare partner. Meer informatie over de organisatie achter de Coöperatie Ontmoetingsclusters vindt u op de website: http://ontmoetingsclusters.nl/organisatie/. Voor een volledig en compleet overzicht van bestuursleden, kunt u bij de coöperatie terecht op de genoemde website.

Vraag 8
Bent u het met ons eens dat ook bij de clusteropgave er grote aandacht moet zijn voor draagvlak en participatie? Zo ja, hoe gaat dit traject eruitzien? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
Ja. De besturen van de betrokken verenigingen worden ondersteund door Sportaal en The Stadium Consultancy als het gaat om voorbereiding van het betrekken van de leden voor draagvlak voor de plannen.

Erwin Versteeg
Groep Versteeg / Verbindend Enschede