De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Visie Werklocaties

Constaterende dat:
– Uit het voorstel niet blijkt dat het College ondernemers betrokken heeft bij maatregelen die betrekking hebben op beperking en opwekking van energie:
– Tijdens de bijeenkomst “Landelijk gebied en energievisie is gebleken dat agrariërs, (industriële)bedrijven als lokale energie coöperaties graag bereid zijn mee te denken over maatregelen die met beperken en opwekken van energie te maken hebben;
– De aanmaak en afvoer van zonneparken en windmolens is sterk belastend voor het milieu;
– Bedrijven uit financiële overweging al met energiebesparing bezig zijn;
– De communicatie en het overleg met bedrijven over duurzaamheid en mogelijkheden volgens die bedrijven slecht is geweest;
– Deelnemers mogen verwachten dat hun opmerkingen worden meegenomen in beleidsplannen;
– Het coalitie akkoord belooft belanghebbenden te betrekken bij besluitvorming.

Overwegende dat:
– Ondernemers tijdens de bijeenkomst “Landelijk gebied en energievisie” er duidelijk blijk van hebben gegeven mee te willen denken over energie beperkende en energieopwekkende maatregelen;
– Ondernemers tijdens de bijeenkomst “Landelijk gebied en energievisie” er duidelijk blijk van hebben gegeven dat zij willen samenwerken met de ontwikkeling van energie beperkende en opwekkende ideeën;
– Ondernemers tijdens de bijeenkomst “Landelijk gebied en energievisie” er duidelijk blijk van hebben gegeven dat zij graag meer en beter willen samenwerken met de gemeente met de ontwikkeling van energie beperkende en opwekkende ideeën;
– Dat de ideeën van deelnemers aan de bijeenkomst “Landelijk gebied en energievisie” en anderen terug te vinden zijn in de energievisie;
– Het voor ondernemers duidelijk is dat het punt “communicatie” uit het coalitie akkoord serieus wordt genomen;
– We in Enschede uitgebreide ervaring op kunnen doen met de reeds definitief vergunde zonnepark;
– Ook op businesspark xl een hoeveelheid zonnepanelen op daken wordt gelegd waardoor Enschede volgens de rekenmethodiek ‘Twence’ er 23% aan Enschede toe kan worden gekend en we daarmee voorlopig aan de duurzaamheidsopgave hebben voldaan.

Draagt het college op:
– Dat het College in samenwerking met deelnemers aan de bijeenkomst ”landelijk gebied en energievisie” onderzoek doet naar de mogelijkheden hun ideeën te concretiseren in de energievisie;
– De uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in de energievisie.

Ingetrokken onder toezegging van de wethouder in gesprek te blijven met de ondernemers.