De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: herstructureringsplan FC Twente

Constaterende dat:
– De Balkenendenorm (ook premiernorm) is de verzamelnaam voor een serie wettelijke en vrijwillige normen, die samen bepalen dat openbare bestuurders in Nederland niet meer mogen verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris.
– In 2019 is het maximumsalaris volgens de Balkenendenorm inclusief vakantie uitkering, eindejaars uitkering, pensioen bijdrage en belaste onkosten € 187.000 per jaar.
– FC Twente in het herstructureringsplan voor zichzelf een taakstellende bezuiniging heeft opgenomen van 2,7 miljoen euro op personeelskosten.
– Het Financial Rating Systeem (FRS) van de KNVB ook richtlijnen heeft voor de optimalisatie en verbetering van financiële indicatoren als buffer liquide middelen, werkkapitaalpositie, solvabiliteit, marges, personeelskostenratio’s en begrotingsdiscipline

Overwegende dat:
– Personeelskosten een grote post zijn op de totale begroting.
– Er op betalingen aan spelers en trainers salarissen minder invloed is uit te oefenen als op niet direct voetbal technisch personeel.
– Gezien de ervaringen uit het verleden, door het financieel belang van de Gemeente Enschede en door het FRS van de KNVB is het gerechtvaardigd om als aanvullende voorwaarde te stellen dat aan al het personeel met uitzondering van voetballers en trainers, toch de Wet Normering Topinkomens van toepassing te laten zijn.

Besluit de tekst van het dictum van het raadsvoorstel bij punt 3 als extra voorwaarde toe te voegen:
Géén van de personeelssalarissen binnen FC Twente BV en de Stichting FC Twente ’65 (niet-zijnde
spelers of trainers) mag de Balkenendenorm overschrijden zolang de huidige leningen van de Gemeente
Enschede niet zijn afgelost of kwijtgescholden en zolang als de Gemeente Enschede garant staat.

11 voor: SP, GL, DENK, EA, DPE, Groep Versteeg
28 tegen: BBE, D66, VVD, CDA, PvdA, CU