De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Afwegingskader en investeringsfonds Projecten

Constaterende dat:
• de beschikbare middelen behorende bij de Strategische investeringsagenda te richten op de 9 prioritaire projecten:
– 1. Kennispark
– 2. Centrumkwadraat
– 3. Kop Boulevard
– 4. Cromhoff
– 5. Eschmarkeveld
– 6. Leuriks
– 7. MFSA oost en zuid
– 8. Dia Twekkelerveld
– 9. DIA Zuid
• Als een prioritair project op de investeringsagenda staat wil dit alleen zeggen dat er ambtelijk aan het project wordt gewerkt. En er op enig moment een concrete kredietaanvraag en daarmee de aanvang van de werkzaamheden voor de uitvoering van het prioritaire project wordt voorgelegd aan de Raad
• De vijf strategische opgaven van de stad en daarmee ook de uitvoering van de 9 prioritaire projecten zijn lange termijn opgaven en projecten. Ze stoppen niet aan het einde van een raadsperiode.
• Een monitor en statistieken betrouwbaar en herkenbaar moeten zijn.
• Er in Enschede een brede wens is om inwoners meer te betrekken bij politiek en bestuur
• Op verschillende momenten voortgangscontrole (proces en financieel) beschikbaar moet zijn

Overwegende dat:
• Voordat een prioritiar project op de strategische investeringsagenda werd opgenomen is gekeken naar criteria als maatschappelijk en financieel rendement, cofinancieringskansen, koppelkansen (draagt een project bij aan meerdere doelen) en bijdrage aan herstel uit de crisis en realisatie van onze strategische opgaven
• De 9 prioritaire projecten worden beoordeeld op de bijdrage aan de vijf strategische opgaven van de stad.
– 1 goed bestuur,
– 2 bereikbaarheid van banen,
– 3 talent aantrekken en vasthouden,
– 4 inclusieve stad en
– 5 groene, duurzame stad,
• In de financiële verordening staan ondermeer beschreven de kengetallen waarop we sturen en de kengetallen zijn mede bepalend voor de uitvoering en snelheid van uitvoering van de 9 prioritaire projecten
• Een prioritair project bestaat uit verschillende deelprojecten.
• Het van groot belang is dat ook inwoners van Enschede over adequate en juiste informatie kunnen beschikken om optimaal betrokken te geraken bij niet alleen politiek en bestuur en daarmee begrip voor mogelijke overlast over de uitvoering van de 9 prioritaire projecten.

Draagt het college op:
Om met een voorstel te komen voor een monitor voor projecten die deel uitmaken van het investeringsfonds, maar zeker ook de 9 prioritaire projecten met minimaal de indicatoren:
– raadsvoorstel goedgekeurd en feitelijke start project (harde datum)
– totaalbudget, financieel rendement en verwacht maatschappelijk (harde getallen / stoplicht)
– wat is de bijdrage van het prioritaire project op de vijf strategische opgaven van de stad (percentage per strategische opgave)
– planning en zitten we nog op planning (harde datum / stoplicht)
– hoeveel van het budget is besteed en blijven we binnen het budget (percentage / stoplicht)
– wat zijn de verschillende deelprojecten hoeveel van het totale prioritaire project is opgeleverd (percentage)
– voldoen de deelprojecten aan de afgesproken kwaliteit om het proces voor uitvoering prioritaire project te garanderen (stoplicht)
• Om ervoor te zorgen dat de KPI’s van de deelprojecten betrekking hebbende op het prioritaire project goed worden vastgelegd en op afroep beschikbaar zijn voor meer detail rapportage.
• Na aannemen van deze motie ervoor te zorgen dat de raad minimaal eenmaal per jaar de monitor ter bespreking krijgt voorgelegd en dat dit wordt opgenomen in de financiële verordening.

Voor:
Tegen: