De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Toekomst bestendig 1Twente

Stellen het volgende amendement voor:
Om verantwoordelijkheid te nemen en een passende bijdrage leveren aan een toekomst bestendig 1Twente (Stichting Omroep Enschede) waarbij de onafhankelijke journalistiek maximaal is geborgd.

Toelichting (gemotiveerd):

 • 1Twente hoogwaardige journalistieke en informatieve programma’s maakt en produceert
 • Op grond van de wet de gemeente daartoe een wettelijke zorgplicht heeft.
 • In het kader van het functioneren van onze lokale democratie een Lokaal Toereikend Media Aanbod zoals 1Twente produceert noodzakelijk is.
 • De gemeente Enschede in plaats van de opgegeven structurele subsidie van € 110.000,- aan 1Twente, over de jaren 2020 en 2021 volgens opgave en en geconstateerd in het rapport J. de Kruijf dat op initiatief van een ruime meerderheid van de raad is gemaakt € 20.000,- minder heeft betaald.
 • De gemeente Enschede sinds het faillissement (2007) en de doorstart van TV Enschede FM tot 1Twente aanvullend een flink aandeel van de omzet van de lokale omroep heeft geleverd maar deze is in 2020 gehalveerd naar ca. € 50.000.
 • Onafhankelijke journalistiek met ruimte om (positief) kritisch te zijn van groot belang is voor het functioneren van de moderne democratie.
 • Media bedrijven als 1Twente die alleen ‘meepraat’ omdat ze anders ‘omzet’ mislopen kwetsbaar zijn als het gaat om het bedrijven van onafhankelijke journalistiek.
 • 1Twente belangrijk is als PR-middel om aan te tonen waarom onze innovatieve en creatieve industrie zo hoog staat aangeschreven.
 • Dit niet zonder reden is: 1Twente wordt tot de beste lokale/regionale publieke omroepen in ons land gerekend, en dit vanwege het effect en het bereik landelijk maar ook lokaal regelmatig tot bijzondere erkenningen leidt.
 • 1Twente een grote bijdrage aan het onderwijs, educatie en de cultuurpromotie levert.
 • 55% van de streekgenoten zich juist verbonden voelt met de streek en juist 1Twente in die behoefte voorziet.
 • Een structurele voorziening om te komen tot een adequate (basis)bekostiging door het Rijk mede afhankelijk is van de vorming van een nieuwe kabinet.
 • 1Twente is een broedplaats voor aanstormend talenttevens en erg belangrijk voor de ontwikkeling en scholing van creatief talent (180 vrijwilligers en 40 stageplekken)
 • 1Twente maakt onderdeel uit van de huidige Enschedese creatieve industrie met een grote mate van innovatie kracht en op dit moment vindt in Twente, met Enschede als centrum, een revival plaats vindt van veel creatieve bedrijven in de creatieve industrie, met gebruikmaking van de huidige moderne technologie.

Tevens overwegende dat wordt geconstateerd in het rapport J. de Kruijf dat op initiatief van een ruime meerderheid van de raad is gemaakt:

 • Het wegvallen van omzet uit reclame en coproducties in 2019 leidde tot een verlies van ca € 200.000.
 • 1Enschede heeft in 2020 en in 2019 bijgestuurd door de loonkosten te verlagen. Ten opzichte van 2018 liggen loonkosten in 2020 ca 30% lager.
 • Voorlopige cijfers 2021 laten een licht positief resultaat zien, volgens de toelichting van 1Enschede vooral veroorzaakt door een aantal eenmalige projecten die voor extra omzet zorgen en de omzetting van een lening van de Stichting voor de Journalistiek in een subsidie. De waarde van de opdrachten van de gemeente Enschede nam iets toe, maar zijn niet op het niveau van voor 2020. Er is wel wat landelijke coronasteun ontvangen (€ 26.000), maar op het geheel is dat een beperkt bedrag.
 • Het lastenniveau lijkt noodzakelijk te zijn om uitzendingen te verzorgen en liggen onder het niveau van de ambities van 1Enschede. Hierbij past de opmerking dat 1Enschede in de toelichting op de meerjarenbegroting aangeeft dat de loonsom onder de marktconforme loonsom ligt.
 • Er bij de provincie Overijssel een subsidieaanvraag ligt die indien deze succesvol wordt resulteert in een subsidie van € 200.000,-
 • Een landelijke benchmark aantoont dat een bedrag van € 2,50 per inwoner voor een gelijkwaardige lokale omroepen aan subsidie wordt vetrekt.
 • De gemeente Enschede 1Twente met € 110.000 / 158.553 inwoners in vergelijking met kwalitatief vergelijkbare omroepen als in Oss (€ 375.000 / inwoners 91.451) en Groningen (€ 600.000 inwoners 200.336), ook met de gevraagde structurele subsidie in deze motie niet overdadig ondersteunt.
 • Zonder 1Twente de gemeente Enschede in de afgelopen jaren op veel terreinen niet of minder geslaagd zou zijn in het bereik van en interactie met de inwoners van onze gemeente (alleen de raad al, met bijvoorbeeld het succesvolle TV programma over de raad: 053 (tot 2016), 053 zoekt een burgemeester, Iktekenvoor80, Newsroom Enschede enz).
 • Juist vanwege de grote betekenis van 1Twente voor de gemeente de raad in 2011, 2014 en 2015 steeds weer heeft besloten om door middel van o.a. incidentele exploitatiesubsidies, extra inkoop van producties en specifieke gelden met betrekking tot versterking communicatie (intensiveringsgelden) voldoende inkomsten van 1Twente te garanderen: opdrachten waar 1Twente vanwege omzet-afhankelijkheid geen nee tegen kon zeggenwaardoor er ook geen sprake was van gezonde concurrentie.
 • De reikwijdte van 1Twente is groot. In Enschede bereikt 1Twente wekelijks 55.000 mensen via radio en televisie. In 2020 had 1Twente 1,4 miljoen websitebezoeken en op basis van de cijfers tot en met Q3 verwacht de omroep dit jaar weer een stijging van 25%. 1Twente heeft 24,5 duizend volgers op diverse social media platforms. Op Facebook had 1Twente in 2020 zelfs 3,6 miljoen impressies. Dit laat zien dat 1Twente als informatiebron voor de politiek en als nieuwsbron een onmisbare schakel is voor Enschede.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

 • Uit het lopende boekjaar nog een bedrag van € 20000,- beschikbaar te stellen zijnde nog te betalen subsidie uit 2020 en 2021
 • Uit het lopende boekjaar 2021 een bedrag van € 100.000 ter beschikking te stellen aan 1Twente vanuit ontvangen Corona / Covid19 tegemoed komingen vanuit het rijk.
 • Een eenmalige bijdrage van € 100.000 ten laste van het jaar 2022 te verstrekken. Dit ter overbrugging om voor de begrotingsbehandeling 2022 te komen tot een structurele en toekomstbestendige financiering van de Stichting Omroep Enschede.
 • Om in de aanloop naar de begrotingsbehandelingen 2022 een onderzoek toe doen naar de maatschappelijke toegevoegde waarde van 1Enschede en deze ruim op tijd aan raad aan te bieden.

Voor: 14 (CDA, GL, SP, PVV, DENK, DPE, Groep Versteeg)
Tegen: 19 (BBE, VVD, D66, PvdA, CU)