De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over:
Toenemende druk op betaalbare woningen en achterstelling van woningzoekenden woonachtig in Enschede

Constaterende dat:
• Sinds de aanpassing van de woningwet in 2017 behoeven gemeenten geen voorrang meer te verlenen aan statushouders.
• De woningmarkt in Enschede is net als in vele andere grote steden van het land oververhit.
• In Enschede wordt ook om de balans beter vraag / aanbod / prijs te verbeteren de komende jaar ingezet op meer woningbouw maar daarbij zijn we qua snelheid mede afhankelijk van landelijke regelgeving en beschikbaarheid mensen en middelen.
• Binnen de bestaande afspraken wordt ervan uitgegaan dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoningen één jaar acceptabel is. Deze staat inmiddels volgens de statistieken onder druk en uitgaande van de meer actuelere geluiden uit de samenleving worden deze mogelijke zelfs overschreden.

Overwegende dat:
• Enschede ook geraakt wordt door de grootstedelijke problematiek die de leefomgeving aantast.
• De gemeentewet aangeeft dat de raad verordeningen maakt die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.
• Enschede nog steeds geen ‘huisvestingsverordening / huisvestingsvergunning’ heeft en ook de toegezegde discussienota is nog niet opgeleverd.
• Op dit moment mogen gemeenten al huurwoningen toewijzen aan woningzoekenden met een lokale binding. Het maximaal toegestane percentage gaat door een aanpassing van de huisvestingwet van 25 naar 30 procent.
• Voor de zogenoemde sociale nieuwbouwkoopwoningen geldt dat straks maximaal 30 procent met voorrang mag worden toegewezen aan eigen inwoners van een gemeente. Dat zijn huizen die op de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (355.000 euro in 2022) liggen.
• Enschede kan reeds middels prestatieafspraken indirect invloed uitoefenen de toewijzing van woningen

Draagt het college op:
• In overleg te treden met de woningstichtingen/coöperaties/verhuurders waar we als gemeente prestatieafspraken mee hebben en nieuwe afspraken te maken, zodat de nieuwe regelgeving wordt
toegepast en dat alleen mensen die minimaal één jaar aantoonbaar in Enschede wonen of gewoond hebben in aanmerking komen voor een koop- of huur woning in deze categorieën.
• In het eerste van kwartaal 2022 de raad over deze aangepaste prestatieafspraken te informeren

Voor:
Tegen:

Aangehouden na toezegging dat we nader geïnformeerd worden