De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Het raadsvoorstel Voortgangsrapportage Woonvisie

Constaterende dat:
– Sinds de aanpassing van de woningwet in 2017 behoeven gemeenten geen voorrang meer te verlenen aan statushouders.
– De woningmarkt in Enschede net als in vele andere grote steden van het land oververhit raakt.
– In Enschede we de komende jaren aan inhaalslag moeten gaan maken om de vraag en aanbod van woningen beter in balans te brengen.
– Daardoor de wachttijden van ook sociale huurwoningen langer gaat worden.
– Diverse gemeenten gingen ons al voor, waarbij onder de noemer gelijke monniken gelijke kappen, alle inwoners van de verschillende gemeenten ook daar nu gelijkgesteld zijn in het wachten op een sociale huurwoning.

Overwegende dat:
– Enschede ook geraakt wordt door de grootstedelijke problematiek.
– De gemeentewet aangeeft dat de raad verordeningen maakt die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.
– Enschede nog geen ‘huisvestingsverordening / huisvestingsvergunning’ heeft.
– Enschede alleen middels prestatieafspraken indirect invloed kan uitoefenen de toewijzing van woningen.

Roept het college op:
– In overleg te treden met de woningstichtingen/coöperaties/verhuurders waar we als gemeente prestatieafspraken mee hebben en nieuwe afspraken te maken zodat statushouders die zich in de gemeente Enschede willen vestigen, geen sociale huurwoningen met voorrang krijgen toegewezen.
– Dat statushouders die zich in Enschede willen vestigen, net als andere woningzoekenden in Enschede zich inschrijven en op dezelfde reageren en dus meedingen op sociale huurwoningen die worden aangeboden.
– In het eerste kwartaal 2021 deze aangepaste prestatieafspraken aan de raad voor te leggen.

Voor: 8 VVD, DPE, PVV, Groep Versteeg
Tegen: 29