De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk 2020 Enschede

Constaterende dat:
– De locatie Kuipersdijk economisch, verkeerstechnisch en door de te verwachten toestroom een verre van ideale locatie is.
– Door de aanduiding ‘Moskee met verenigingsgebouw’ te gebruiken is er ruimte om de Moskee (wat volgens de geldende wetgeving een religieuze activiteit suggereert) in te zetten voor meer dan alleen religieuze activiteiten. Te denken aan: congressen, evenementen, trainingen, scholing niet zijnde algemeen openbare
– Binnen voorliggende bestemming al ruimte is voor detailhandel en niet zelfstandige horeca.
– Een mogelijkheid om parkeeroverlast tegen te gaan die ook in Enschede wordt gebruikt is het reguleren via een parkeervergunning.
– Ook de directe omgeving (inwoners en ondernemers) op verschillende momenten en op verschillende wijzen hebben aangegeven tegen de komst te zijn van een Moskee op deze locatie.
– Het voorliggende bestemmingsplan biedt meer ruimte dan alleen ‘moskee’ (verenigingsruimte voor congressen, evenementen, trainingen, scholing niet zijnde algemeen openbare) en daarmee ook verschillende theoretische normen als het gaat om het aantal parkeerplekken.

Overwegende dat:
– Er is in alle berekeningen wel uitgegaan van theoretische modellen maar er is, los van de mogelijkheid, geen enkele garantie op juridisch kunnen handhaven.
– Parkeervergunningen worden door inwoners veelal gezien als ondemocratisch. Gezien het verweer vanuit ook de directe omgeving van de Moskee, deze inwoners en ondernemers toekomstig mogelijk worden opgezadeld met extra kosten om de parkeerdruk te reguleren door het invoeren van parkeervergunningen.
– Ook het omliggende groen en de omliggende detailhandel die bewust hebben gekozen voor de locatie vanwege aanwezigheid parkeermogelijkheden mogen op geen enkele wijze benadeeld worden door (op moment stemming nog voorgenomen) besluit van de gemeenteraad.
– De verkeersafwikkeling in Enschede al jarenlang een grote ergernis is en de mogelijke en gewenste rond- ontsluitingweg zelfs weer uit het nu geldende coalitieakkoord is gehaald.
– De Gemeente Enschede na overleg en aangeven van het Moskee bestuur te kennen heeft gegeven dat er geen parkeeroverlast zal zijn behoudens de twee genoemde dagen.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
– Als punt 3 toe te voegen aan de voorgestelde besluiten:
Mocht blijken dat ondanks de gedane toezegging er wel sprake is van parkeerhinder, de Gemeente Enschede terstond zal overgaan tot nemen van passende maatregelen waarbij nadrukkelijk er geen sprake van kan zijn dat deze maatregelen zal leiden tot nadelige gevolgen (hieronder mede verstaan financiële gevolgen) voor de inwoners en ondernemers in de directe omgeving.

Voor: 9 DPE, SP, BBE, Groep Versteeg
Tegen: 28