De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021

Constaterende dat: 
– De Enschedese cultuur en geschiedenis geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties;
– Enschede herbergt een grote verscheidenheid aan etniciteiten maar in de Enschedese samenleving zijn de Christellijk – Humanistische cultuur en tradities leidend;
– Binnen de Christellijk – Humanistische cultuur en tradities die leidend zijn in Enschede hebben verschillende religies en doopsgezind, een van oorsprong radicaal reformatorische stroming van protestantse christenen en het jodemdom in het in het bijzonder een belangrijke rol gespeelt bij de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt;
– Cultuur van grote waarde is voor Enschedeërs;
– In 2010 is de Canon van Nederland opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs;
– De commissie-Kennedy heeft in 2020 geadviseerd de hoofdlijnen in te zetten bij de verdere uitwerking van de leergebieden Mens & Maatschappij en Burgerschap;

Overwegende dat:
– De cultuurnota is vertraagd en in 2022 wordt opgepakt;
– De Canon van Enschede vanaf 25 februari 2013 alleen online te bekijken is;
– Van de ambiteuze plannen rondom de cultuurmijl Enschede, de verbindende schakel tussen de binnenstad en het Roombeek niet veel meer over is;
– De Canon van Enschede niet alleen voor de Enschedese identiteit belangrijk is maar een absolute meerwaarde heeft voor het toerisme, het cultuurbeleid, het onderwijs, de wetenschap en tonen innovatie en veerkracht van Enschede en de Enschedeërs.

Roept het college op:
– Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een fysieke weergave van de Canon van Enschede waarbij naast gebruikmaking van Augmented Reality ook de Tram zoals die in het verleden reeds in Enschede is gebruikt een plek kan krijgen;
– Deze Canon van Enschede bij voorkeur te plaatsen en te ontwikkelen op en rond de cultuurmijl;
– Middelen, over een periode van vier jaar te vinden en hiertoe bij de programmabegroting 2022 met een adequaat voorstel te komen

Voor: 8 PVV, CDA, Groep Versteeg
Tegen: 29 BurgerBelangen Enschede, D66, VVD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Democratisch Platvorm Enschede, DENK, Enschede Anders