De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021

Constaterende dat: 
– De commissie Enschede Akkoord heeft aangegeven in een advies aan de raad dat Participatie een groot en te koesteren goed is, maar ook een weg van de lange adem is.
– Met het aannemen van de motie ‘Versnelling en verander’ de Enschedese gemeenteraad duidelijk heeft gemaakt dat ondanks de tegenslagen voor wat betreft invulling en uitvoering inwonersparticipatie een brede wens blijft om inwoners meer te betrekken bij politiek en bestuur.
– De na maart 2018 opgezette en uitgewerkde ideeen via de commissie Enschede Akkoord, welke ook vele opstakels kende, inmiddels op gang zijn gekomen.
– Er verschillende participatie trajecen doorlopen zijn, er is veel kennis vergaard en een breed opgezet participatraject over zwerfafval inmiddels is afgerond en zal de komende periode uitgebreid worden gepresenteerd.

Overwegende dat:
– inwonersparticipatie niet alleen het invulling geven aan participatie regels is maar vooral het bewerkstellingen van een cultuuromslag in manier van werken en denken
– met het wijkgericht werken, wijkbudgetten en het Enschede Akkoord we inmiddels beschikken over een prima infrastruchtuur voor participatie en de opzet voor een burgerbegroting
– de rol van de overheid is veranderd van een traditionele rol en leiderschap naar een meer ondersteunende en coachende leiderschapsstijl
– de overheid ‘participatiegever’ zijn controlerende taak houdt, je kaders meegeeft over de participatiegraad, je mogelijk ook financiënoverdraagt als de participatiegraad daarom vraagt maar als overheid en ‘participatiegever’ draag je altijd de eindverantwoordelijkheid. Daarop zul je dan ook de processen moeten inrichten.

Roept het college op:
– Om met de programmabegroting met een voorstel te komen op welke thema’s per stadsdeel er participatie zou kunnen plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met (wijk)budgetten, wijkgericht werken en de rol van de commissie Enschede Akkoord en in het aangekondigde voorstel voor een actieprogramma ook per stadsdeel aan te geven welke thema’s gekoppeld kunnen worden aan participatie
– De uitwerking op een wijze te doen zodat deze kan worden geïmplementeerd in de komende raadsperiode – In tussentijd de commissie Enschede Akkoord te betrekken bij komende participatietrajecten zodat er afstemming mogelijk is
– Hierbij waar mogelijk rekening te houden met de aangenomen motie ‘Versnelling en verander’
– Om de commissie Enschede Akkoord te betrekken bij de ontwikkelingen van het actieprogramma omtrent participatiebeleid en impuls samenlevingsgericht werken.

Voor: 18 EA, PVV, SP, BBE, CDA, Groep Versteeg
Tegen:  19 D66, VVD, PvdA, CU, GL, DPE, DENK