De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Programmabegroting 2019-2022

Constaterende dat:
– Wijkcentra belangrijke ontmoetingsplekken zijn voor iedereen
– Wijkcentra goed bereikbaar zijn voor bijna iedereen
– In wijkcentra maatschappelijke organisaties laagdrempelig toegankelijk zijn voor buurtbewoners
– Buurtbewoners en maatschappelijke organisaties makkelijk met elkaar in gesprek komen, ook zonder afspraak
– De gemeente Enschede de betrokkenheid van bewoners met hun wijk en buurt wil vergroten

Overwegende dat:
– Wijkcentra bijdragen aan het behalen van WMO doelen als verbinding en ontmoeting, voorkomen van eenzaamheid
– Wijkcentra door de laagdrempeligheid een goede signalerende functie bieden voor maatschappelijke organisaties, wat nodig is om het doel van de “wijkwijzers” te halen
– De stadsdeelagenda’s uitgaan van de unieke eigenschappen, behoeften en energie van wijken en buurten
– De wijk- en buurthuizen daarvoor de geschikte broedplaats kunnen vormen.

Draagt het college op:
– Onderzoek te doen naar mogelijkheden om wijkcentra in de wijken van Enschede te behouden of te starten
– Daarbij alle mogelijkheden zoals speeltuingebouwen, leegstaande scholen en andere gebouwen mee te nemen
– De kenmerken, eigenschappen en behoeften van de wijk daarbij te betrekken
– Geen wijkcentra en/of buurthuizen meer te sluiten voordat er vervangende ruimte is gevonden
– Voor de zomernota van 2019 een beleidsvisie te ontwikkelen voor buurthuizen en wijkcentra

17 voor:  SP, CDA, GL, PVV, DENK, EA, DPE, Groep Versteeg
22 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU