De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Programmabegroting 2019-2022

Constaterende dat:
– De financiering van de bed-bad-broodregeling door de gemeente zelf moet worden betaald. Hiervoor in de Programmabegroting een incidentele uitgave van €300.000 is opgenomen.
– Enschede dit geld niet over heeft en dit dus inhoudt dat we dit geld niet meer kunnen gebruiken voor hulp en steun voor Enschedèërs die het moeilijk hebben.
– Een van de bezuinigingsmaatregelen die al is doorgevoerd is onder meer het stopzetten van de OV65+ regeling. Hierdoor moeten onze ouderen met de toch al kleine beurs nog meer op zoek naar alternatieven en zijn ze daardoor extra geld kwijt om nog actief deel te kunnen nemen aan het openbare leven.
– De bed-bad-broodregeling is in wezen onderdak bieden aan illegalen.

Overwegende dat:
– In Enschede er nog steeds veel gezinnen zijn aangewezen op de voedselbank. De gemeente de voedselbank ondersteunt met een subsidie van € 43000,-.
– Ondanks de slechte financiële situatie de steun aan de voedselbank dient te worden zeker gesteld.
– De kosten voor het OV65+ vervoer in 2018 € 230.000,- bedroegen.
– Onze ouderen ook recht hebben om zelfstandig deel te kunnen nemen aan het openbare leven;
– De gemeente Enschede ook garant staat voor de uitvoering van de wettelijke regels.

Draagt het college op:
– Om de bed bad en brood opvang per direct stop te zetten.
– Om de OV65+ regeling in de huidige vorm te schrappen, maar inzichtelijk te maken welke 1000 van de 2300 abonementen wel regelmatig worden gebruikt en om deze mensen een zelfde regeling aan te bieden. De overige 1300 dan opnieuw volgens de geldende criteria laten aanvragen.
– Het geld dat wordt bezuinigd met het stop zetten van de BBB-regeling (€ 300.000) in te zetten voor de financiering van de mensen die wel gebruik maken van de huidige abonnementen (1000 keer € 73,- is € 73.000) en het geldbedrag voor ondersteuning van de voedselbank minimaal gelijk te houden.
– Het resterende bedrag van € 227.000,- toe te voegen aan voorzieningen in het sociaal domein gereseveerd voor OV65+ regeling 2020 en 2021.
– Indien de bed-bad-brood regeling niet meer kan worden gestopt vóór 2019 (ivm bv afspraken verhuurder pand). Dan deze regeling ALLEEN 2019 voort te zetten voor maximaal € 109500,- (is € 30,- per nacht).

4 voor: Groep Versteeg, DPE, PVV
35 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, SP, GL, CDA, DENK, EA