Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  3-9-2018

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 17 augustus 2018

Onderwerp: Aantal voetbalclubs

Sport is een prima middel om mensen op een gezonde en ongedwongen wijze met elkaar in verbinding te brengen. Enschede heeft een ruim aanbod voor wat betreft sporten. In Enschede hebben we nu 23 amateurvoetbal verenigingen. Hieronder zijn ook veel clubs met een gesloten geheel eigen identiteit wat natuurlijk het verbinden van mensen niet bepaald bevordert. Teruglopende kantine- en sponsorinkomsten, minder leden en minder vrijwilligers, de gestegen kosten en de aanscherping van de (subsidie)regels hebben er voor gezorgd dat diverse clubs het water tot aan de lippen staat. Mede daardoor moesten alleen al het afgelopen jaar 2 voetbalclubs stoppen. Desondanks zijn er in Enschede op basis van uitspraken in 2013 nog steeds minimaal 3 clubs teveel.

Het bericht in dagblad Tubantia d.d. 27-8-2018 verbaast ons dan ook.

Zeker ook met in gedachten:
A) de parkeerproblemen bij Sparta Enschede
B) kunstgrasveld FC Aramea

We hebben dan ook de volgende vragen:
Vraag 1:
Is bekend wat de veld bezetting van FC Aramea is?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat is deze dan?

Antwoord:
Ja, deze bezetting is bekend. FC Aramea heeft met ingang van dit seizoen (2018/2019) 6 seniorenteams en 3 jeugdteams. Zij maken gebruik van 1 veld op het complex Wesselerbrink-Zuid.

Vraag 2:
Er zijn grote parkeer problemen bij Sparta Enschede. De voetbalclub VOSTA ligt ook midden in een wijk. Bent u het met ons eens dat nog meer verenigingen op deze locatie (Schreurserve) leidt tot nog meer parkeerproblemen en parkeer overlast? Zo nee, waarom niet?
Zo ja,

Antwoord:
Nee, dit hoeft niet te leiden tot meer parkeerproblemen omdat het om een zaterdag en zondagvereniging gaat. Ze hebben dus de wedstrijden op andere momenten. De parkeerproblemen zijn er met name rondom wedstrijden. In de scenario’s die we aan het onderzoeken zijn, nemen we uiteraard de parkeerdruk mee in het afwegingskader.

Vraag 3:
Bent u het dan met ons eens dat een verhuizing van clubs naar deze locatie niet wenselijk is.
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat gaat u doen om dit te voorkomen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2. Verenigingen hebben zelf aangegeven goede mogelijkheden te zien voor samenwerking.

Vraag 4:
Wilt u aangeven wat de kosten van het kunstgrasveld zijn en wat betaald de voetbalvereniging FC Aramea aan huur?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat is deze dan?

Antwoord:
De verhuurkosten van kunstgrasvelden zijn vastgelegd en voor elke vereniging gelijk. Deze zijn € 13.706,50 voor een jaar. FC Aramea en Enschedese Boys maakten gezamenlijk gebruik van
één kunstgrasveld. De verhuurkosten hiervan zijn € 13.706,50 voor een jaar. FC Aramea betaalde in de afgelopen twee seizoen 40% van € 13.706,50 de andere 60% werd voldaan door Enschedese Boys. Nu Enschedese Boys is gestopt wordt bij FC Aramea voor het seizoen 2018/2019 80% van 1 kunstgrasveld in rekening gebracht, dit gaat gefaseerd naar 100%.

Vraag 5:
Bent u het met ons eens dat een optimale bezetting van de kunstgrasvelden leidt tot lagere kosten per gebruik?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat gaat u doen om dit te realiseren op de velden van FC Aramea?

Antwoord:
Ja. Het veld dat wordt gehuurd door FC Aramea heeft een goede bezetting. Daarnaast kan door het toevoegen van nog een andere vereniging aan sportpark Wesselerbrink Zuid, zoals SVV, de
bezetting op de nog vrijliggende velden verbeterd worden. Hierover zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met SVV.

Vraag 6:
Bent u het met ons eens dat een betere bezetting kunstgrasvelden door onder meer verschillende voetbalclubs ook kan leiden tot realiseren van minder voetbalclubs in Enschede
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat gaat u doen om dit te realiseren?

Antwoord:
Het intensief samenwerken op verschillende gebieden, waaronder het gezamenlijk gebruik maken van een kunstgrasveld, kan ertoe leiden dat verenigingen in de toekomst gaan fuseren.

Vraag 7:
Is bij u bekend of er meer voetbal clubs zijn die inmiddels tot de categorie noodlijdend behoren en op punt staan te fuseren of op houden te bestaan?

Antwoord:
De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bestaansrecht en financiën. Er zijn meerdere verenigingen die problemen ervaren op verschillende gebieden zoals vrijwilligers en op financieel vlak. Sportaal is samen met ons als gemeente, met de verenigingen in gesprek over samenwerking/fuseren en efficiënter gebruik van de accommodaties.