Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  22-8-2018

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 12-9-2018

Onderwerp: Moskee-organisatie Milli Görüs en scholing reisjes

Milli Görüs is een moskeekoepel die de islam wil integreren in de Nederlandse samenleving.

Deze moskee koepel stond in nauw contact met Erdogan. In Nederland heeft Milli Görüs naar eigen zeggen vijftig organisaties en vijftienduizend aanhangers. Inmiddels is de relatie Milli
Görus / Erdogan ernstig bekoeld en is er zelfs een onderzoek gestart naar een bekende prediker van Milli Görus met de naam Imam Yildiz. Hoe het regime van Erdogan omgaat met
vroegere bondgenoten is ook duidelijk gemaakt in de aanpak van de vermeende aanhangers van moslimgeestelijke Fethullah Gülen.

Nu is bekend geworden dat Milli Görüs jongeren mee op ‘kamp’ naar een radicale imam neemt. Milli Görüs heeft ook in Enschede een vestiging / Veilingstraat 3. In navolging van de
weekendscholen is dit nu wederom een poging om onttrokken aan de buitenwacht, Turks / Nederlandse jongeren lessen te geven in de Islamitsche Ideologie terwijl juist het beleid in
Enschede is gericht op snelle en volledige integratie.

Groep Versteeg, heeft daarom de volgende vragen:
1. Is bekend wat de activiteiten zijn van de vestiging Enschede van Milli Görüs en kan er worden aangegeven welke activiteiten daar naar de nabije toekomst toe worden ontplooit?
Zo nee, waarom niet
Zo ja, wat en hoe verhoudt zich dat tot de Enschedese standpunten van snelle en volledige integratie

Antwoord:
De activiteiten van deze stichting worden niet specifiek gevolgd. Hiervoor bestaat vanuit openbare orde overwegingen geen aanleiding. Het adres Veilingstraat 3 is bekend onder de naam DAVET. Op de site van de vereniging staan de activiteiten benoemd. De activiteiten beschrijven een religieus georiënteerde organisatie die educatieve-, religieuze- en sociale activiteiten ontplooit.
Naar aanleiding van de gestelde vragen heeft een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van DAVET. De stichting geeft de toelichting dat de hierboven genoemde activiteiten tot doel hebben
het klaarmaken van jeugdigen voor de Nederlandse samenleving. Als huiswerkbegeleidingsinstituut streeft DAVET naar het begeleiden van jongeren om ze klaar te stomen voor de Nederlandse samenleving, op educatief (arbeidsmarkt) en sociaal (jongeren dmv activiteiten ‘op het rechte pad houden’) gebied

2. Bent u het eens met beeld zoals geschetst in onder meer het NRC en bent u het eens dat deze ontwikkeling in Enschede niet is gewenst?

Antwoord:
Er is geen aanleiding om een oordeel te vellen over de activiteiten van de vereniging of over de beweging Milli Görus. Men mag activiteiten uitvoeren zolang deze niet in strijd zijn met de wet.
Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de activiteiten in strijd zijn met de wet. In het gevoerde gesprek met de DAVET wordt door hen aangegeven dat men zich helemaal niet herkent in het artikel van de NRC. De genoemde prediker is bij hen niet bekend en ook zijn er geen reizen georganiseerd in dit kader. Men neemt ook afstand van het extremistische gedachtengoed waarover in het artikel wordt gesproken.

3. Kunt u aangeven of en in hoeverre er in de Enschedese vestiging sprake is van samenwerking tussen de overige afdelingen van Milli Görüs
Zo nee, waarom niet

Antwoord:
Navraag bij de stichting levert op:
DAVET maakt soms gebruikt van de koepelorganisatie Milli Görüs. Via deze grote landelijke organisatie is het bijvoorbeeld mogelijk om snel en efficiënt een aantal zaken te kunnen regelen,
bijvoorbeeld de organisatie van bedevaartreizen (de pelgrimstocht naar Mekka). Verder is het een zelfstandige stichting met een eigen bestuur.

4. Het is bekend dat er grote tegenstellingen tussen de diverse met name Islamitische gemeenschappen zijn. Kunt u aangeven in hoeverre dat speelt in Enschede?
Zo nee, waarom niet
Zo ja, welke tegenstellingen zijn er dan en tussen welke gemeenschappen.

Antwoord:
Het is bekend dat er soms spanningen/tegenstellingen zijn binnen gemeenschappen. Dit is niet beperkt tot Islamitische gemeenschappen. Dat er spanningen en tegenstellingen zijn is op zich
niet erg, dit past binnen een land waarin vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie een groot goed zijn en de kernopgave van het bestuur er in ligt om te bevorderen dat groepen
vreedzaam naast en met elkaar kunnen leven. Het gaat te ver om alle spanningen hier helemaal te beschrijven.

5. Bent u het met ons eens dat de Gemeente Enschede op geen enkele wijze steun moet bieden aan activiteiten die snelle en volledige integratie in de weg kunnen staan?

Antwoord:
Er is geen sprake van steun vanuit de gemeente Enschede aan de stichting Davet.

Erwin Versteeg
G