Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  25-7-2018

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 14–8-2018

Onderwerp: Opzet subsidieregister

Een van de belangrijkste werkzaamheden van de raad is controleren. Dit is erg intensief. Mede omwille van de tijd is efficiency daarom erg belangrijk.

Per 4 jaar wordt onder meer de begrotingsindeling aangepast en verbeterd omwille van efficiency en goede controle. Nu hebben de subsidies zoals de Gemeente Enschede die verstrekt betrekking op programma onderdelen en er wordt onderscheidt gemaakt tussen:

– wettelijke subsidie: subsidie op grond van een bijzondere subsidieverordening
– buitenwettelijke subsidie te weten: spoedeisende subsidie, begrotingssubsidie, incidentele subsidie
– structurele subsidie: subsidie die per boekjaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid wordt verstrekt voor voortdurende en periodiek terugkerende activiteiten
– eenmalige subsidie: een eenmalige subsidie ten behoeve van projecten, activiteiten of prestaties voor een van te voren bepaalde tijd
– subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift

Groep Versteeg heeft daarom de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat elke vorm van subsidie maximaal moet bijdragen aan de doelstelling?
Zo nee, waarom niet
Zo ja,

Antwoord:
Ja, iedere subsidie moet maximaal bijdragen aan de doelstellingen waarvoor deze wordt verleend. Iedere subsidie moet worden vastgesteld. In dat kader wordt rekening en verantwoording afgelegd over de al dan niet verrichte activiteiten. Bij de vaststelling wordt nagegaan of, en in welke mate, de activiteiten zijn verricht en of de verplichtingen zijn nagekomen. Als de activiteiten zijn uitgevoerd zoals bij de verlening ervan is beschikt, dan wordt de subsidie vastgesteld op het verleningsbedrag. Zijn er bijvoorbeeld minder activiteiten uitgevoerd, dan kan de subsidie op een lager bedrag worden vastgesteld. Ook kan het voorkomen dat de activiteiten waarvoor de subsidie verstrekt is, wel zijn verricht, maar dat niet aan de verplichtingen is voldaan die aan de subsidieverlening zijn verbonden. Het kan daarbij gaan om het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie of het verrichten van activiteiten onder deskundige begeleiding. Ook in die situatie kan de subsidie lager worden vastgesteld.

2. Subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de
hand ligt.
Zo nee, waarom niet
Zo ja,

Antwoord:
Nee, een subsidie is niet alleen bedoeld voor het starten van een activiteit. Er zijn subsidies die worden verleend voor voortdurende en periodiek terugkerende activiteiten; de structurele subsidies. Daarbij gaat het niet om ‘tijdelijk’ in de zin van een kortstondige bijdrage door het opstarten van een activiteit. Het kan gaan om activiteiten die het hele jaar door worden uitgevoerd, maar ook om kortstondige activiteiten die jaarlijks terugkeren. Wat betreft de laatste categorie kan worden gedacht aan de viering van Koningsdag of een jaarlijks terugkerend muziekfestival.

3. Elke vorm van subsidie is dus in wezen altijd tijdelijk
Zo nee, waarom niet
Zo ja,

Antwoord:
Ja. Ervan uitgaande dat in dit geval met ‘tijdelijk’ wordt bedoeld ‘voor een bepaalde tijd’, klopt de stelling. Want ook een structurele subsidie kan altijd beëindigd worden. Echter bij
het beëindigen van subsidies moeten wel de spelregels van de Algemene Wet Bestuursrecht in acht worden genomen. Dit betekent dat subsidies niet zonder meer kunnen worden gewijzigd of
beëindigd. Eén van deze regels is dat een redelijke termijn moet worden gehanteerd voor de beëindiging van een (structurele) subsidie. Deze termijn is afhankelijk van onder andere de
looptijd van de subsidie, de veranderde omstandigheden of inzichten die aan de basis liggen voor de beëindiging of wijziging van de subsidie en het bepalen van dezer termijn is daarmee
altijd maatwerk.

4. Bent u bereidt om het subsidie register in lijn te brengen met de begroting indeling met toevoeging wettelijke subsidie / buitenwettelijke subsidie / structurele subsidie / eenmalige
subsidie / subsidieplafond
Zo nee, waarom niet

Antwoord:
Uit de inleiding op de door u gestelde vragen begrijpen wij dat u wilt komen tot een efficiënte(re) indeling van de subsidiestaat om zo uw controlerende taak op een goede manier te kunnen uitvoeren. In het kader van het begrotingsproces van volgend jaar willen we verbeteringen aanbrengen in de presentatie van de subsidiestaat, met als doel de inzichtelijkheid ervan te verbeteren. De komende periode wordt dit verder opgepakt, zodat dit in het begrotingsproces van 2019 kan worden verwerkt. Verder willen wij, zoals vermeld in ons coalitieakkoord voor 2018-2022, het inhoudelijk toezicht op subsidieontvangers aanscherpen.

Erwin Versteeg
Groep Versteeg, Verbindend Enschede