Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  3-9-2018

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 17 augustus 2018

Onderwerp: woningmarkt

De woningmarkt trekt erg aan. Er zijn inmiddels zelfs al partijen die waarschuwen voor een groeiende bubbel op de woningmarkt. In het verleden is de Gemeente Enschede ook niet verschoont gebleven van de gevolgen van de vorige bubbel op de woningmarkt. Het actieve grondbeleid en handelen als een commerciële marktpartij heeft zelfs miljoenen gekost. Tot op de dag van vandaag plukken we daar nog steeds de wrange financiële vruchten van.

Het bericht in dagblad Tubantia d.d. 27-8-2018 doet ons dan ook het voorhoofd fronsen omdat we het gevoel krijgen dat we weer terug vallen op risico volle activiteiten uit het verleden.

Zeker ook met onderstaand in gedachten:
Grondbedrijf kost miljoenen
Met ‘t Vaneker en de Zuiderval wordt de Eschmarke als risicovolle projecten gezien.
Situatie nog zorgwekkend

En voor wat betreft huurwoningen:
De woningmarkt in Enschede is ontspannen. Er zijn op dit moment voldoende woningen voor de doelgroep van beleid beschikbaar. In samenspraak met de gemeente Enschede hebben de corporaties in 2014 besloten geen woningen meer toe te voegen aan de woningmarkt. De doelgroep van beleid is aangewezen op de bestaande woningvoorraad.

En voor wat betreft inwonersaantallen:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/37/pbl-cbs-prognose-groei-steden-zet-door
Twente krimpt: Enschede en Oldenzaal sterkste dalers
Burgemeester: in 2025 groeien naar 165.000 Enschedeërs
en het bericht 31-8-2018 dat het inwonersaantal in Enschede juist is afgenomen.

Daarnaast staat in het coalitie akkoord:
* Het vertrekpunt van onze strategie blijft groeien vanuit het hart. Daarnaast zal in deze periode Het Esmarkerveld en de Leuriks worden ontwikkeld voor woningbouw in het midden en hogere segment. Dit biedt ook kansen om andere binnenstedelijke gemeentelijke grondposities, parallel te laten ontwikkelen;

* Wij hanteren nog steeds de Woonvisie uit 2012, maar erkennen dat deze met onze nieuwe ambities aan een update toe is;

* We willen de ontwikkelingen voor woningbouw, samen met de corporaties, op een kwalitatieve wijze vormgeven: groeien met kwaliteit staat centraal. Daarbij hebben we aandacht voor voldoende betaalbare en passende woningen voor alle inkomensgroepen;

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat er in Enschede geen te kort is aan bouwgrond om aan de vraag naar woningen te voldoen?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, op basis waarvan dan?

Antwoord:
er is – ook rekening houdend met onze strategische grondvoorraad in de toekomst voldoende grond om te bouwen beschikbaar om te voldoen aan de woonvraag. In de concept RO visie “Enschede groeit vanuit ‟t hart” die u in april 2018 is aangeboden, is hier het volgende over opgenomen: “In een verkenning van verschillende groeiscenario’s is gekeken of er in de stad voldoende geschikte ruimte is om een mogelijke groei naar 165.000 of 170.000 inwoners te kunnen faciliteren. Een groei naar 165.000 inwoners betekent ruwweg een uitbreiding van ca 3500 5000 woningen. In beginsel is er binnen het stedelijk weefsel van Enschede voldoende ruimte om deze groei mocht die zich voordoen op te kunnen vangen, daaronder ook in de omvorming van vrijkomend gemeentelijk vastgoed. De potentie daarvoor ligt vooral in de binnenstad Enschede groeit vanuit het hart en in de nabijheid van enkele radialen en stedelijke assen ………… Het gaat om een toevoeging van hoog stedelijke appartementen in en rond het centrum en meer groene woonmilieus in het overige deel van het (binnen)stedelijke gebied.”

2. De bouwplannen op de Leuriks worden volgens het coalitie akkoord in tegenstelling tot de plannen en visie in 2016 nu ontwikkeld. Bent u het met ons eens dat de bouwplannen zoals vermeld in het coalitie akkoord deel zou moeten uitmaken van de ge update te versie „Woonvisie 2012‟?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja,

Antwoord:
In de nog te actualiseren woonvisie zullen de beleidsuitgangspunten worden vastgelegd die passen bij de gewenste woonontwikkeling van de stad. De ruimtelijke vertaling van deze beleidsuitgangspunten (lees: waar in toekomst bouwen?) vindt plaats in de RO visie. In maart 2018 hebben wij ingestemd met de concept RO visie. Deze concept koers is in april 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.
De Leuriks wordt op dit moment nog niet door de gemeente ontwikkeld. In de concept RO visie is aangegeven dat de Leuriks op termijn nodig is. In ons coalitieakkoord hebben wij aangegeven dat wij de Leuriks al in de nabije toekomst willen ontwikkelen. Dit zal door ons nog aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

3. Bent u het met ons eens dat we als gemeente faciliteren maar dat we geen ontwikkelaar zijn
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
voor onze eigen kavel uitgifte projecten (o.a. Boddenkamp en Vaneker) vervullen wij op gebiedsniveau de rol van ontwikkelaar. Vervolgens ontwikkelen de mensen zelf hun eigen woonwensen op een kavel (particulier opdrachtgeverschap). In de concept RO visie wordt voorgesteld deze aanpak te continueren. Citaat: “Voor de ontwikkeling van grondgebonden woningen ligt er een taak voor de gemeente en steeds meer ook de ontwikkelaar in de vorm van particulier opdrachtgeverschap. De gemeente kan met behulp van het grondbeleidsinstrumentarium sturing geven aan de gewenste ontwikkelingen; incidenteel is het nodig dat de gemeente zelf een grondpositie inneemt. De gemeente kiest daarmee voor “situationeel grondbeleid”.”

4. Bent u het met ons eens dat we voor de woningbouwvereniging en ontwikkelaars wel een optimale gesprekspartner met kennis van de markt en mogelijkheden moeten zijn.
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat gaat u doen om dit te bewerkstelligen?

Antwoord:
Zo vullen we deze rol al in.
5. Bent u het met ons eens dat we de grond die vrijkomt na verhuizing van de clubs van het Wethouder Horstmanpark in Enschede Noord niet moeten gebruiken als strategische voorraad voor woningproductie
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, is er dan al een andere bestemming?

Antwoord:
Nee, hier hebben wij nog geen mening over gevormd.