De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: de zomernota 2019

Constaterende dat:
– in OZJT/Samen14 de veertien Twentse gemeenten samenwerken op het gebied van jeugdhulp en Wmo zorg;
– ondanks aanloopperikelen het zogenaamde stoplichtmodel begint te werken;
– de regels die OZJT / Samen 14 hanteert om in aanmerking te komen voor een contract niet helemaal duidelijk zijn.

Overwegende dat:
– wij als Enschede wel eindverantwoordelijk blijven voor de aan onze inwoners geleverde zorg;
– onze zorgvragers, die behoren tot kwetsbare groepen in onze samenleving maximale bescherming van ons mogen verwachten;
– fraude met zorggeld zowel preventief als gedurende de looptijd van het contract moet worden bestreden.

Draagt het college op:
Met OZJT/Samen 14 in gesprek te gaan en aan te dringen op:
– verplicht antecedenten onderzoek bij zorgaanbieders alvorens zij zorg aan onze inwoners mogen
verlenen;
– verplichte jaarlijkse accordering door een registeraccountant van de boekhouding van zorgaanbieders;
– inzet van gediplomeerd personeel bij zorgaanbieders;
– Indien dit nog geen harde eis is, dit voor de Enschedese contractpartijen op het gebied van jeugdhulp en Wmo zorg als eis toe te voegen

10 voor: CDA, SP, PVV, EA, Groep Versteeg
28 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, GL, DENK, DPE