De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: de zomernota 2019

Constaterende dat:
– Enschede heeft ingezet op talentontwikkeling en binden van talent;
– om talent maximaal tot bloei te laten komen er groeimogelijkheden moeten zijn;
– er voor getalenteerden tevens ruimte moet zijn voor sociaal en maatschappelijke kansen;
– een goede en passende (sociale huur) woningvoorraad van groot belang is om talent aan te trekken, te behouden en tegelijkertijd geen lange wachtlijsten te laten ontstaan voor huidige woningzoekenden.

Overwegende dat:
– de corporaties Domijn, De Woonplaats en Ons Huis naar aanleiding van de stijgende bouwkosten de bouw van sociale huurwoningen nog niet vooruit hebben geschoven of geschrapt, maar wel degelijk waarschuwen dat dit moment dichterbij komt;
– de inwoners van Enschede gemiddeld een lager inkomen hebben dan elders in Nederland;
– Enschede ook door het rijk opgelegde taakstellingen heeft als het gaat om de opvang van kwetsbare groepen;
– het aantrekken / vasthouden van talent en de taakstelling vanuit het rijk met betrekking tot opvang kwetsbare groepen niet mogen leiden tot sociale en maatschappelijke tegenstellingen binnen Enschede;
– (potentiële) nieuwkomers vanuit welke overweging ook, huidige bewoners en samenwerkende partners recht hebben op duidelijke en heldere afspraken;
– de gemeente inkomenseisen (bijstand of arbeid) kan stellen voor sociale-huurwoningen;
– Enschede centrum gemeente is voor de opvang van kwetsbare groep.

Draagt het college op:
– om op basis van een economische verbondenheid, zoals ook bij de inkomenseis voor visumverstrekking, afspraken te maken met woningcorporaties over huisvesten van (toekomstig) talent en kwetsbare groepen;
– de opvang van kwetsbare groepen op basis van het verhoudingsgetal inwoners / aantallen opvang kwetsbare groepen vast te stellen;
– in kaart te brengen wat kansrijke segmenten zijn voor het aantrekken van talent;
– voor het aantrekken van talent een actieprogramma te ontwikkelen;
– de resultaten van dit actieprogramma periodiek te rapporteren aan de raad.

10 voor: CDA, SP, DENK, EA, Groep Versteeg
28 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, GL, PVV, DPE