De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: de zomernota 2019

Constaterende dat:
– Er in de gemeentebegroting 2019-2022 is afgesproken dat we € 1 miljoen structureel moeten bezuinigen op de subsidies die de gemeente verstrekt;
– Om deze besparing te realiseren is een jaar langer de tijd te genomen om volgens de meetlat-procedure op een gedegen manier te komen tot deze bezuiniging;
– Dat heeft tot resultaat dat we nu € 400.000,- niet hebben kunnen besparen en dit nu voor 2020 zelfs als knelpunt staat door het niet indexeren.

Overwegende dat:
– Ondanks dat Enschede al bekend als Gemeente met weinig financiële armslag worden we toch weer gedwongen om te bezuinigen;
– De subsidie ontvangende partijen ruim maanden de tijd hebben om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de omstandigheden van minder inkomsten;
– De gemeente door het gedegen proces van de afgelopen bezuiniging nu een prima beeld heeft van subsidieontvangers;
– De nieuwe aanvragen al tegen het coalitieakkoord worden aangehouden gekoppeld aan een participatietraject met inwoners en subsidieaanvragers;
– De noodzaak daarmee bij de inwoners en subsidie aanvragers maximaal is besproken;
– Er door de opvang van kwetsbare groepen sociaal maatschappelijk steeds meer problemen ontstaan binnen de Enschedese gemeenschap;
– Er vanuit de overheid aantallen worden voorgeschreven als gaat om opvang binnen beschermd wonen;
– Er daarnaast altijd plaats en plek moet zijn voor tijdelijke opvang van mensen die moeten vluchten omdat in hun geboorteland het veilig en ongedwongen leven tijdelijk niet als normaal wordt ervaren.

Draagt het college op:
– Ook voor 2020 de subsidies ook niet te indexeren om daarmee wederom € 600.000,- aan bezuiniging te realiseren;
– Voor 2021 € 1.000.000 (2018 € 31.608.209) structureel extra te bezuinigen op beschermd wonen;
– Indien er binnen beschermd wonen te weinig ruimte is voor bezuinigen, dit aan te vullen vanuit de grootste 40 ontvangers van subsidie.

3 voor: PVV, Groep Versteeg
35 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, CDA, GL, SP, DENK, EA, DPE