Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad: Erwin Versteeg

Fractie: Groep Versteeg

Datum: 12-9-2020

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 3 oktober 2020 (Echter zoveel eerder mocht de beantwoording van de vragen de looptijd van het ter visie leggen van het bestemminsplan raken). Op 30-9-2020 zijn er nog aanvullende vragen gesteld die mee zijn genomen in de beantwoording zoals onderstaand weergegeven

Onderwerp: bestemmingsplan Moskee

Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van de vragensteller overnemen!

De gemeente heeft het bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk 2020 in procedure gebracht. Het gaat om een aangepaste versie van het bestemmingsplan 2019 dat door de Raad van State werd afgekeurd. De verkeerskundige onderbouwing was toen niet goed genoeg.

Het bestemmingsplan ligt van 20 augustus tot en met 30 september 2020 ter visie.

1. We lezen dat er ten opzichte van het oorspronkelijke plan niks is veranderd. Nu zijn deze plannen tot tweemaal toe afgewezen door de raad van State. Op basis waarvan denkt de gemeente nu wel akkoord te krijgen?

Antwoord:
De plannen van de Islamitische Stichting Nederland die de gemeente wil faciliteren zijn niet gewijzigd en de in 2016 vastgestelde kadernotitie is nog steeds het uitgangspunt. Met
uitzondering van de verkeerskundige onderbouwing en de daaraan gekoppelde milieuberekeningen zijn alle planonderdelen van het vorige bestemmingsplan door de Raad van State als voldoende beoordeeld. Daarom is het nieuwe bestemmingsplan nagenoeg gelijk aan het vorige plan.

Het nieuwe plan verschilt in hoofdzaak op drie punten van het vorige plan:
1) de verkeerskundige onderbouwing is verbeterd;
2) de toegestane functies zijn beter omschreven en ingekaderd; en
3) het plan sluit aan op actueel beleid en regelgeving.
Gedurende het hele proces is een externe jurist ingeschakeld om mee te denken over hoe het plan zo vorm te geven dat aan de kritiekpunten van de Raad van State op het vorige plan tegemoet wordt gekomen. Het College verwacht dan ook dat dit plan bij een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State wel in stand zal blijven.

2. Omdat er niets is veranderd. Is dat van invloed op de verder te volgen procedure?
Zo ja, welke dan?
Zo nee, wanneer en in welke vorm is de raad dan aan zet?

Antwoord:
Het nieuwe bestemmingsplan doorloopt de normale, openbare voorbereidingsprocedure. De gemeenteraad besluit over vaststelling van het bestemmingsplan. Bij het raadsvoorstel worden alle ingediende zienswijzen gevoegd inclusief de reactie van het College op die zienswijzen.

3. Er is ons aangegeven dat het maken van bezwaar tegen het bestemmingsplan ‘Moskee Kuipersdijk 2020’ wordt beperkt. Dit onder meer over de wijze van hoe bezwaar in te dienen alsook de vindbaarheid van waar op de website bezwaar te maken. Na lang zoeken kwamen wij erachter dat de zogenaamde URL om bezwaar te maken is:
www.enschede.nl/meldingen-klachten-bezwaren/melding/zienswijze-op-een-ontwerpbestemmingsplan.

Zijn deze geluiden ook bij de projectgroep die zorg draagt voor een zorgvuldige Afhandeling bekend?
Zo ja, wat is met deze meldingen gedaan?
Zo nee, wat zijn wettelijk de mogelijkheden tot het indienen van bezwaar en waar is dat vastgelegd?

Antwoord:
De projectgroep heeft geen signalen ontvangen van mensen die zich beperkt voelen in het indienen van een zienswijze (bezwaar is niet mogelijk).
Voor dit bestemmingsplan worden de normale procedures gevolgd voor publicatie en de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen. Een zienswijze kan normaliter digitaal, schriftelijk en mondeling worden ingediend. Alleen die laatste mogelijkheid is op dit moment niet beschikbaar in verband met de verscherpte maatregelen tegen corona. Ook het inzien van het bestemmingsplan in het stadskantoor is om die reden op dit moment niet mogelijk.
Overigens hebben alle direct omwonenden (ca 200 adressen) een brief gekregen met uitleg over de plek op onze website waar een zienswijze kan worden ingediend. Die uitleg staat ook in de advertentie in de Huis-aan-Huis, de Staatscourant en het Gemeenteblad.

Verdiepende vraag op basis van het gegeven antwoord op de vraag 3:
Bij vraag 3 wordt geantwoord: De projectgroep heeft geen signalen ontvangen van mensen die zich beperkt voelen in het indienen van een zienswijze (bezwaar is niet mogelijk).

Hier is toegevoegd: bezwaar is niet mogelijk als zou dat de vraag zijn. Dat is echter niet de vraag. De vraag is, hebben mensen contact gehad met iemand van de projectgroep (of projectleider) met opmerkingen over de onduidelijke en omslachtige wijze van bezwaar maken. Dit onder meer dus doordat de URL cq. link moeilijk is te vinden.

opmerking: wij vragen dit bewust omdat er bij ons wel meldingen bekend zijn. Het is dus in wezen meer vragen om een bevestiging. Doordat er bezwaar is niet mogelijk aan toe is gevoegd krijg je een heel andere vraagstelling.

Dit is van bijzonder groot belang omdat het dan ook betrekking heeft de andere vragen en dan met name vraag 7.

Het uiteindelijke antwoord:
Uw vraag: Bij vraag 3 wordt geantwoord: De projectgroep heeft geen signalen ontvangen van mensen die zich beperkt voelen in het indienen van een zienswijze (bezwaar is niet mogelijk).

Hier is toegevoegd: bezwaar is niet mogelijk als zou dat de vraag zijn. Dat is echter niet de vraag. De vraag is, hebben mensen contact gehad met iemand van de projectgroep (of projectleider) met opmerkingen over de onduidelijke en omslachtige wijze van bezwaar maken. Dit onder meer dus doordat de URL cq. link moeilijk is te vinden.

opmerking: wij vragen dit bewust omdat er bij ons wel meldingen bekend zijn. Het is dus in wezen meer vragen om een bevestiging. Doordat er bezwaar is niet mogelijk aan toe is gevoegd krijg je een heel andere vraagstelling. Dit is van bijzonder groot belang omdat het dan ook betrekking heeft de andere vragen en dan met name vraag 7.

Antwoord: Met de opmerking ‘bezwaar is niet mogelijk’ bedoelen we dat het bij ontwerp bestemmingsplannen om ‘zienswijzen’ gaat en niet om ‘bezwaar’. Bij een vergunning noem je deze eerste stap (voordat je in beroep kunt) ‘bezwaar’. We hebben de vraag verder wel zo geïnterpreteerd als hij bedoeld is. Het antwoord is grotendeels nog hetzelfde, maar aan het eind van de zienswijzenperiode (na beantwoording van uw vragen) hebben we wel één iemand geholpen (via mail) met het indienen van een digitale zienswijze. Hij kon inderdaad niet de locatie vinden waar dat moest en had nog wat aanvullende vragen. Na uitleg is het hem gelukt. Wij hebben hem daarbij enkele dagen extra gegeven om de zienswijze in te dienen.

4. Bent u ermee bekend dat bezwaar maken tegen het bestemmingsplan ‘Moskee Kuipersdijk 2020’ alleen digitaal kan?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat hebt u gedaan om dit te compenseren?

Antwoord:
Uw stelling klopt niet, zie het antwoord op vraag 3. In verband met de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus kunnen wij de mogelijkheid om mondeling een zienswijze in te dienen op
dit moment helaas niet honoreren.

5. Op 9 september is er een online informatiebijeenkomst voor inwoners van Enschede. Hoe zijn mensen uitgenodigd voor deze online bijeenkomst?

Antwoord:
De bijeenkomst is aangekondigd in de advertentie in de Huis-aan-Huis van 19 augustus jl. In de advertentie is een mailadres opgenomen voor het stellen van vragen en het aanmelden voor de bijeenkomst. Daarnaast zijn medio juli en begin augustus brieven bezorgd bij ca. 200 adressen in de directe omgeving van de planlocatie met informatie over het nieuwe bestemmingsplan, de informatieavond en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

6. Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst?

Antwoord:
11 personen hebben zich aangemeld voor de digitale bijeenkomst. 7 personen waren daadwerkelijk aanwezig.

7. In het rekenkameronderzoek 14 februari 2019 wordt het advies gegeven ‘de overheid dient zijn infrastructuur (digitaal en niet-digitaal) zo in te richten dat de toegang tot die overheid vooriedere burger gewaarborgd is’ Op de vraag aan de panelleden of ze mensen in hun omgeving kennen die niet digitaal vaardig zijn, antwoordt 60% “ja”. Het college gaf aan zich te herkennen in de conclusies en omarmen bijna alle aanbevelingen.

Onderschrijft het college dit nog steeds?
Zo nee, wat is er dan verandert wat maakt dat dit percentage spectaculair is veranderd?

Antwoord:
Het College is niet van standpunt gewijzigd. Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om de coronamaatregelen te combineren met een zo toegankelijk mogelijke overheid.

8. Nu is Enschede een inclusieve stad. In een inclusieve stad hebben mensen, jong en oud, hoog- en laagopgeleid, met en zonder beperking, dezelfde kansen op scholing, werk, inkomensverwerving, wonen, zorg, cultuur, sport en vertegenwoordiging in het bestuur. Uit onderzoek blijkt dat een van de problemen is dat de mensen die de meeste baat hebben bij een inclusieve stad te weinig betrokken worden bij het debat over de realisatie van gebiedsontwikkeling. Bent u het met ons eens dat doordat er alleen digitaal bezwaar kan worden gemaakt tegen het bestemmingsplan ‘Moskee Kuipersdijk 2020’ de gemeente Enschede juist mensen uitsluit?
Zo nee, wat wordt er dan gedaan zodat ook de niet digitaal vaardigen bezwaar kunnen maken?
Zo ja, wat wordt er dan gedaan zodat ook de niet digitaal vaardigen bezwaar kunnen maken?

Antwoord:
Uw stelling klopt niet. De mogelijkheden om een zienswijze in te dienen hebben wij in het antwoord op vraag 3 al omschreven.

9. De plek waar de moskee volgens het ter visie voorgelegde bestemmingsplan moet komen maakt deel uit van een groter gebied met daar omheen plannen voor herontwikkeling.

Zijn er afspraken gemaakt dat als de moskee inderdaad op deze plek gaat komen er later op geen enkele wijze, direct of indirect bezwaar kan worden gemaakt door het
moskeebestuur tegen deze herontwikkelingen?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke
afspraken?

Antwoord:
Nee, dergelijke afspraken zijn niet gemaakt. De Islamitische Stichting Nederland heeft (na verwerving van de grond) net zoals iedere belanghebbende het recht om gebruik te maken van de publiekrechtelijke mogelijkheden van zienswijze, bezwaar en beroep. Dit recht kan niet met een privaatrechtelijke overeenkomst worden ingeperkt.

Verdiepende vraag op basis van het gegeven antwoord op de vraag 9:
Uw vraag: Het gevolg is dus dat er wordt geaccepteerd dat het Moskee bestuur de bekende herontwikkelplannen kan tegenhouden?
Is dit een juiste conclusie?
Zo ja, waarom wordt dit niet uitgesloten
Zo nee, waarom is dan niet juist

Antwoord: Nee, er is geen enkel verband tussen wat wel/niet is meegenomen in het verkeersmodel voor bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk 2020 en het wel/niet in beroep kunnen gaan tegen ontwikkelplannen in de toekomst. Iedereen die belanghebbende is bij een plan of project (bijv. als je eigendom vlakbij hebt) en een zienswijze (bij plan) of bezwaar (bij vergunning) heeft ingediend kan in beroep gaan. Dat recht kan niemand worden afgenomen. Sowieso kan een plan niet zomaar worden ‘tegengehouden’. Als een plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening of andere rechtsbeginselen dan zal dit stand houden bij de rechter.

10. Bent u van plan dit alsnog te gaan doen?
Zo ja, wanneer en hoe?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie het antwoord bij vraag 9.

11. Zijn de verkeersbewegingen als gevolg van de herontwikkeling plannen, meegenomen in de onderbouwing van het nu voorliggende bestemmingsplan ‘Moskee Kuipersdijk 2020’?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat zijn deze?

Antwoord:
In het verkeersmodel dat is gebruikt voor de onderbouwing van dit bestemmingsplan zijn de effecten van alle bekende planontwikkelingen in Enschede en de regio Twente verwerkt. Dat
zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Hornbach en de Kop Boulevard.

Verdiepende vraag op basis van het gegeven antwoord op de vraag 10:
Bij vraag 11 de vraagstelling wordt er ook een eigen interpretatie gegeven. Het ging namelijk om ‘herontwikkelplannen’ en niet om planontwikkeling. Zoals wij kunnen beoordelen zijn dan in ieder geval dus het Diekman en het Cromhoffpark niet meegenomen.

Is deze conclusie juist?
Zo ja, waarom zijn deze niet meegenomen
Zo nee, waarom is dat dan niet juist

Het gevolg is dus dat er wordt geaccepteerd dat het Moskee bestuur de bekende herontwikkelplannen kan tegenhouden?
Is dit een juiste conclusie?
Zo ja, waarom wordt dit niet uitgesloten
Zo nee, waarom is dan niet juist

EXTRA: als we nu kijken naar de planontwikkelingen en herontwikkelplannen zoals de gemeente Enschede die heeft aan de zuidzijde: de Kop, Janninkkwartier, Cromhofpark, het Diekman. Dan is er in het gebied waar ook de Moskee onder valt een grote toename te verwachten van de verkeersdrukte.

Bent u dan met ons eens?
Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het binnen de nu gestelde kaders blijft
Zo nee, waarom dan niet

Het uiteindelijke antwoord:
Uw vraag: Bij vraag 11 de vraagstelling wordt er ook een eigen interpretatie gegeven. Het ging namelijk om ‘herontwikkelplannen’ en niet om planontwikkeling. Zoals wij kunnen beoordelen zijn dan in ieder geval dus het Diekman en het Cromhoffpark niet meegenomen.
Is deze conclusie juist?
Zo ja, waarom zijn deze niet meegenomen
Zo nee, waarom is dat dan niet juist

Antwoord: Een ‘herontwikkelplan’ is ons inziens een planontwikkeling op een plek waar al eerder iets heeft gestaan. Met planontwikkelingen bedoelen we dus ook alle herontwikkelplannen. Zoals aangegeven zijn alle bekende planontwikkelingen meegenomen. Dat geldt ook voor de plannen voor Cromhoffpark en Diekman.

12. Indien de raad van State wederom de plannen afkeurt, is er dan een plan B met
bijvoorbeeld een kleinere Moskee, waar geen detailhandel wordt toegestaan, geen
scholingsruimte is of een andere locatie?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, welke dan?

Antwoord:
Wij gaan er van uit dat dit plan niet wordt afgekeurd. Mocht dit toch het geval zijn dan zullen we
op dat moment de redenen voor afkeuren onderzoeken. Net zoals nu is gebeurd, zullen we dan
in met de moskeebesturen bespreken of er nog steeds behoefte bestaat aan het
nieuwbouwplan in de huidige of gewijzigde vorm.

Uw vraag EXTRA: als we nu kijken naar de planontwikkelingen en herontwikkelplannen zoals de gemeente Enschede die heeft aan de zuidzijde: de Kop, Janninkkwartier, Cromhofpark, het Diekman. Dan is er in het gebied waar ook de Moskee onder valt een grote toename te verwachten van de verkeersdrukte.
Bent u dan met ons eens?
Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het binnen de nu gestelde kaders blijft
Zo nee, waarom dan niet

Antwoord:
Voor het project moskee is het effect op de verkeersafwikkeling berekend op de dichtst bij gelegen kruispunten. In de modellen is inderdaad een toename van verkeer te zien. De bijdrage van de moskee aan deze toename is marginaal. In het model zijn alle bekende planontwikkelingen meegenomen. Op basis van de berekeningen concluderen wij dat de verkeersafwikkeling op de kruispunten van de Wethouder Beversstraat met de Kuipersdijk en Zuiderval voldoende blijft.

Aanvullende vragen zoals gesteld op 30 september:
Introductie vragensteller
We hebben op 14-9-2020 reeds artikel 35 vragen ingediend aangaande het bestemmingsplan
Moskee Kuipersdijk 2020. Het bestemmingsplan ligt van 20 augustus tot en met 30 september 2020 ter visie. We hebben ondanks het verzoek de beantwoording van deze vragen niet ontvangen voordat de einddatum van de ter visie legging (30 september) is verstreken. De vragen hadden betrekking op de wijze waarop bezwaar kon worden gemaakt. Door de publiciteit die er is geweest over de ter visie legging hebben we verschillende vragen en opmerkingen van inwoners ontvangen. Waar mogelijk hebben we deze kunnen beantwoorden en de inwoners geholpen.

1. Heeft de wijk Hoogeland een brief gehad?
Zo ja welke adressen?
Zo nee waarom
niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.

2. Heeft de gehele Kuipersdijk een brief gehad?
Zo ja welke adressen?
Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.

3. Waar zijn de brieven dan wel bezorgd?

Antwoord:
Op de kaart op de volgende bladzijde is het gebied aangegeven waar de brieven zijn bezorgd. Daarnaast hebben wij de brieven ook verstuurd aan het Bewonersteam Boswinkel, zodat zij de inwoners van die wijk kon informeren.

De wijk Hogeland ligt niet direct bij het plangebied. Inwoners van die wijk konden via de normale kanalen kennis nemen van de procedure en de informatieavond. Hetzelfde geldt
voor de bewoners van de Kuipersdijk in het binnen singel gebied en ten zuiden van het Tiemeister.

4. Zijn er vragen geweest bij de gemeente hoe bezwaar te maken?
zo ja hoe vaak en wat is er gedaan om de vragen op te lossen?
zo nee zou dat wel via andere kanalen zijn gedaan en is dat wellicht een teken dat de inwoners minder vertrouwen hebben in de afhandeling van de gemeente of dat de gemeente niet toegankelijk is? Indien u dan niet vindt, waarom dan niet? Indien u dat wel vindt, wat gaat u doen om dat te verbeteren?

Antwoord:
Met de opmerking ‘bezwaar is niet mogelijk’ bedoelen we dat het bij ontwerp bestemmingsplannen om ‘zienswijzen’ gaat en niet om ‘bezwaar’. Bij een vergunning noem je deze eerste stap (voordat je in beroep kunt) ‘bezwaar’. We hebben de vraag verder wel zo geïnterpreteerd als hij bedoeld is. Het antwoord is grotendeels nog hetzelfde, maar aan het eind van de zienswijzenperiode (na beantwoording van uw vragen) hebben we wel één iemand geholpen (via mail) met het indienen van een digitale zienswijze. Hij kon inderdaad niet de locatie vinden waar dat moest en had nog wat aanvullende vragen. Na uitleg is het hem gelukt. Wij hebben hem daarbij enkele dagen extra gegeven om de zienswijze in te dienen

5. Is er aanvullende communicatie geweest?
Zo ja, welke?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
We hebben gecommuniceerd via de daarvoor bestemde en gebruikelijke kanalen: huis-aanhuis, website, Gemeenteblad en Staatscourant. Ook heeft een artikel gestaan in Tubantia. Daarnaast hebben we een informatieavond georganiseerd waarvoor omwonenden per brief een uitnodiging ontvingen. Dit is niet standaard bij een bestemmingsplanprocedure. De kadernotitie is tot stand gekomen na een aantal participatietrajecten. Het college vindt dan ook dat dit project zo normaal mogelijk doorgang kan vinden.

Erwin Versteeg,
Groep Versteeg (Verbindend Enschede)