De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Enschede Beschermd Wonen per 1 januari 2022

Constaterende dat:
– Binnen de Omgevingswet die volgens de actuele planning per 1-1-2022 wordt ingevoerd is niet aangegeven binnen welke de kaders participatie moet plaatsvinden.
– Het VN-verdrag, op grond waarvan gemeenten al sinds 2016 verplicht zijn maatregelen te nemen voor gelijke behandeling van mensen met een (psychische, fysieke, verstandelijke) beperking, wordt genoemd als middel voor het realiseren van een inclusieve samenleving waaraan alle burgers, ongeacht hun beperking, kunnen deelnemen.
– Er is sprake van integraliteit beschermd wonen / maatschappekijke opvang.
– In de praktijk gaat het daardoor om (ex)daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld, mensen met chronische psychische problemen, (ex)gedetineerden, minderheden en statushouders.

Overwegende dat:
– Er is veelal weerstand tegen de komst van mensen die behoren tot de groep ‘beschermd wonen’
– Deze weerstand met name komt door de gevolgen van de integraliteit beschermd wonen / maatschappelijke opvang
– Er in Enschede nog geen ‘huisvestingsverordening / huisvestingsvergunning’ waarin er kwalitatief gestuurd kan worden op bevorderen van de leefomgeving en het woongenot

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
– Voorafgaand aan aanwijzing van een locatie voor beschermd wonen / maatschappelijk opvang zet het college burgerparticipatie van omwonenden in op drie participatieniveaus, te weten:
transparantie, inspraak en meebeslissen.
– Waarbij het participatieniveau als volgt wordt gehanteerd:
‘transparantie’ stads breed, participatie ladder minimaal trede 2
‘inspraak’ binnen een straal van 500 meter rondom de voorgenomen locatie, participatie ladder minimaal trede 4
‘meebeslissen’ binnen een straal van 250 meter rondom de voorgenomen locatie, participatie ladder minimaal trede 5

Voor: 5 stem voor EA, DPE, PVV, Groep Versteeg
Tegen: 32