De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Het Raadsvoorstel Strategie kansengelijkheid

Constaterende dat:
– De samenstelling van de buurt van grote invloed is op de ontwikkelingskansen van kinderen.
– Grote verschillen in bijvoorbeeld opleidingskansen, inkomen of gezondheid als een ongewenste vorm van ongelijkheid worden gezien.
– Omdat individuen sterk verschillen,gelijke kansen niet altijd (ook) tot dezelde uitkomst leiden.
– In buurten en wijken met veel inwoners met langdurige werkloosheid, in een omgeving met veel economische kansen, het significant slechter gesteld is met de leefbaarheid en de veiligheid

Overwegende dat:
– Nederland zich nog steeds ontwikkelt naar een ‘meritocratie’. Dit houdt in dat het niet direct om de aanleg gaat die men heeft, maar wat men met die aanleg doet. Dit zorgt er enerzijds voor dat iemands kansen in de maatschappij steeds minder afhankelijk zijn van afkomst maar vooral van zijn of haar eigen capaciteiten en verdiensten.
– Inwoners met een niet-westerse achtergond vaker afhankelijk zijn van een uitkering, vaker onzekere banen hebben en minder sociaal-economische kansen, en zich relatief sterk identificeren met de ‘eigen’ groep.
– Er imago-effecten kunnen optreden als wijken, buurten of zelfs hele steden bekend staan als concentratiegebieden van sociaaleconomische problemen. Dit kan leiden tot markt partijen die niet
meer willen investeren in bepaalde gebieden wat weer tot nadelen voor inwoners kan leiden. Bijvoorbeeld als openbaarvervoerbedrijven besluiten bepaalde buslijnen op te heffen of banken geen of
minder snel hypotheken willen verstrekken in bepaalde buurten.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:
– Als punt 3 toe te voegen aan de voorgestelde besluiten:
De mogelijkheid te verkennen om via een ‘huisvestingsverordening / huisvestingsvergunning’ te sturen op kansengelijkheid.

Voor: 1
Tegen: 36