De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Bestemmingsplan Moskee Kuipersdijk 2020 Enschede

Constaterende dat:
– De locatie Kuipersdijk economisch, verkeerstechnisch en door de te verwachten toestroom een verre van ideale locatie is.
– Door de aanduiding ‘Moskee met verenigingsgebouw’ te gebruiken is er ruimte om de Moskee (wat volgens de geldende wetgeving een religieuze activiteit suggereert) in te zetten voor meer dan alleen religieuze activiteiten. Te denken aan: congressen, evenementen, trainingen, scholing niet zijnde algemeen openbare
– Binnen voorliggende bestemming al ruimte is voor detailhandel en niet zelfstandige horeca.
– Een mogelijkheid om parkeeroverlast tegen te gaan die ook in Enschede wordt gebruikt is het reguleren via een parkeervergunning.
– Ook de directe omgeving (inwoners en ondernemers) op verschillende momenten en op verschillende wijzen hebben aangegeven tegen de komst te zijn van een Moskee op deze locatie.
– Het voorliggende bestemmingsplan biedt meer ruimte dan alleen ‘moskee’ (verenigingsruimte voor congressen, evenementen, trainingen, scholing niet zijnde algemeen openbare) en daarmee ook verschillende theoretische normen als het gaat om het aantal parkeerplekken.

Overwegende dat:
– Er is in alle berekeningen wel uitgegaan van theoretische modellen maar er is, los van de mogelijkheid, geen enkele garantie op juridisch kunnen handhaven.
– Parkeervergunningen worden door inwoners veelal gezien als ondemocratisch. Gezien het verweer vanuit ook de directe omgeving van de Moskee, deze inwoners en ondernemers toekomstig mogekijk worden opgezeld met extra kosten om de parkeerdruk te reguleren door het invoeren van parkeervergunningen.
– Ook het omliggende groen en de omliggende detailhandel die bewust hebben gekozen voor de locatie vanwege aanwezigheid parkeermogelijkheden mogen op geen enkele wijze benadeeld worden door (op moment stemming nog voorgenomen) besluit van de gemeenteraad.
– De verkeersafwikkeling in Enschede al jarenlang een grote ergernis is en de mogelijke en gewenste rond- ontsluitingweg zelfs weer uit het nu geldende coalitieakkoord is gehaald.
– De Gemeente Enschede na overleg en aangeven van het Moskee bestuur te kennen heeft gegeven dat er geen parkeeroverlast zal zijn behoudens de twee genoemde dagen.

Roept het college op:
– Na ingebruikneming van de Moskee aan de Kuipersdijk adequaat te gaan bijhouden en monitoren of er geen sprake is van parkeeroverlast in de directie omgeving
– De resultaten daarvan elk kwartaal aan de gemeenteraad te rapporteren

Voor: 1
Tegen: 36