Op 5 juni 2019 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Versteeg van de fractie Groep Versteeg gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Versteeg (Fractie Groep Versteeg) inzake Sportaal – antwoorden van afgelopen week.

We hebben al enkele malen vragen gesteld over Sportaal. Afgelopen week ontvingen we antwoorden op de vragen zie hieronder.
1) Hoe is het dan nu met de solvabiliteit van Sportaal?
De solvabiliteit van Sportaal BV is ultimo 2018 2,51%. Er moeten nog afspraken over de gewenste solvabiliteit van Sportaal BV worden vastgelegd.
Voor de zomer wordt de raad via een raadsbrief uitgebreider geïnformeerd over onze deelnemingen (waaronder Sportaal).

2) Heeft iedere vereniging de contracten getekend met Sportaal?
Nee, nog niet alle verenigingen hebben het huurcontract getekend met Sportaal. Zowel vanuit Sportaal als vanuit de verenigingen is de wens naar boven gekomen om een “nieuw”
huurcontract af te sluiten met wederzijdse afspraken. Met de voetbalverenigingen is gestart om te komen tot een huurovereenkomst. Deze ligt voor bij de voetbalverenigingen om te tekenen.
Op dit moment hebben 14 van de 22 voetbalverenigingen getekend. Met de andere sportverenigingen lopen nu de gesprekken rondom de huurovereenkomst.

3) Zijn de gevolgen met betrekking tot de BTW problematiek helemaal helder?
Eind april heeft de rijksoverheid de regeling van de regeling van de specifieke uitkering sport (SPUK) gewijzigd. De wijziging houdt in dat gemeenten voor sportbedrijven zoals Sportaal BV
het nadelige effect van de BTW-sportvrijstelling gecompenseerd kunnen krijgen via de SPUKregeling.
Hiermee is de regeling helder. Er blijft echter wel sprake van een financieel risico.
Indien de regeling op landelijk niveau wordt overtekend wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld. Er is dus geen zekerheid over de omvang van de compensatie.

4) Het ook op dat er nu wordt gemeld dat er 2019 vier pilots van start gaan. Hoe zit dat?
Het gaat hier om de uitvoering van het voorstel kracht van verenigingen. In Zuid (Victoria ’28) en Noord/West (Rigtersbleek) zijn afspraken gemaakt met de coöperatie Ontmoetingsclusters. In
Oost lopen veelbelovende gesprekken met Noabersport. De vierde potentiële locatie volgt naar verwachting in de tweede helft van 2019.

Naar aanleiding van informatie die we nadien hebben ontvangen hebben we dan ook aanvullende vragen.
Op 15 mei hebben we een brief ontvangen waarin wordt gemeld dat per aankomend seizoen (2019-2020) de FC Twente Vrouwen te laten trainen en spelen op ‘Het Diekman’. Hiermee
wordt ook verbinding gemaakt met de beloften van FC Twente Vrouwen die daar al trainen en spelen.
Daarnaast blijft de onder- en middenbouw van de Voetbalacademie (van onder 11 tot en met onder 16) gehandhaafd op ‘Het Diekman’. Voor zowel de FC Twente Vrouwen, de beloften van
de vrouwen, als de onder- en middenbouw van de Voetbalacademie, zijn in ieder geval tot en met het seizoen 2021-2022 afspraken gemaakt. Hierbij krijgt de huidige accommodatie bij
Sportclub Enschede een uitstraling passend bij deze ontwikkeling en binnen de financiële kaders.
1) Klopt dit uitgangspunt nog steeds? Zo nee, waarom niet en wat is anders?
Ja, er is wel een beleidswens ingediend bij de zomernota voor een extra bijdrage voor de ontwikkeling van Sportcampus Diekman. Hiermee kan meer uitstraling gegeven worden aan het
gebied wat in beeld is rondom talentontwikkeling (het gebied aan de kant van Sportclub Enschede).

2) Klopt het dat op het complex van Sportclub Enschede het reeds aangekondigde kunstgrasveld uiterlijk 8 augustus gereed is i.v.m. voorronde Champions League wedstrijd van
de vrouwen van FC Twente?
Ja op 6 augustus is het kunstgrasveld gereed.

3) Klopt het dat dit geen extra kunstgrasveld betreft maar een vervanging van het huidige kunstgrasveld?
Ja dat klopt.

4) De kosten van een kunstgrasveld met de specificaties zoals nu nodig is zijn € 450.000,- excl. BTW. Nu is er in het coalitieakkoord afgesproken om geld te reserveren voor de ontwikkeling
van een topsportcampus. Is dit nu de aanzet voor vierde potentiële pilot/locatie waar sprake van is in de beantwoording van de technische vragen?
Zo nee, wat dan wel?
Nee, de investering in het kunstgrasveld staat los van de vier pilots rondom kracht van verenigingen.

5) De reservering zoals benoemd in het coalitieakkoord is dan niet voldoende om de gehele kosten van het nieuwe kunstgrasveld te dekken. Waar is de ontbrekende dekking vandaan
gekomen?
Sportaal heeft op een later moment in haar meerjaren onderhoudsplanning (MOP) een reservering staan van € 240.000,- voor vervanging van de toplaag. Deze wordt naar voren
gehaald of bij instemming van de extra bijdrage op een later moment ingezet voor de ontwikkeling van sportcampus Diekman.

6) Indien het niet de zogenaamde vierde potentiële pilot/locatie betreft, waar sprake van is in de beantwoording van de technische vragen, hoe zijn dan de dekking van de kosten van het
nieuwe kunstgrasveld?
Voor 2019 is er in de begroting €250.000,- beschikbaar voor de ontwikkeling van Sportcampus Diekman. Daarnaast is € 240.000,- beschikbaar vanuit de MOP van Sportaal.

7) Zijn er dan verder geen aanpassingen noodzakelijk om een uitstraling passend bij deze ontwikkeling te bekostigen?
Er wordt ook geïnvesteerd in o.a. tribunes, bestrating, hekwerk, etc. De kosten hiervan zijn naar verwachting € 160.000,-.

8) Nu is er in de jaarvergadering van SC Enschede ook bekend gemaakt dat Sportaal de nieuwe topsportcampus gaat ontwikkelen. Hoe verhoudt zich dat met de antwoorden zoals wij
die hebben ontvangen voor wat betreft: gewenste solvabiliteit, gehele financiële onderbouwing, getekende contracten en de samenwerking tussen 4 voetbalverenigingen (exclusief FC Twente)
op de topsportcampus?
Sportaal vervult een belangrijk rol in het realiseren van deze ambitie, als verbinder in de sport, deskundige en uitvoerder van het sportbeleid. Het ontwikkelen van de nieuwe topsportcampus
als aanvullende opdracht past bij de taken die Sportaal heeft en de algehele opdracht.

9) Waarom is de raad niet eerst op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen?
De raad is halverwege mei geïnformeerd via een brief over de ontwikkelingen rondom FC Twente.

10) Worden de zwembadplannen, zoals die nog moeten worden besproken i.v.m. de noodzakelijke aanpassingen, in de reeds door Sportaal ontwikkelde plannen ingepast?
Bij de ontwikkeling van sportcampus Diekman wordt integraal gekeken naar de verschillende ontwikkelingen die reeds gaande zijn/of in de toekomst gaan plaatsvinden. De uitvoering van de
zwembadvisie wordt rekening mee gehouden bij de uitwerking van de visie rondom sportcampus Diekman.

Enschede, 25 juni 2019

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de loco-Burgemeester,

E.A. Smit / N. van den Berg