De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: raadsvoorstel woonvisie

Constaterende dat:
– De woonoverlast in Enschede neemt zichtbaar toe, waardoor ook de leefbaarheid (bijna de helft van de inwoners heeft er grote zorgen over) verder zal afnemen;
– Het meldpunt Woonoverlast, dat sinds februari 2019 actief is (gemeente Enschede samen met Politie, GGD Twente, GGZ Mediant, Tactus Verslavingszorg, de wijkteams en woningcorporaties De Woonplaats, Domijn en Ons Huis) nog maar weinig bekendheid geniet;
– De wijze van het melden van woonoverlast afhankelijk is van of men eigenaar of huurder is, en in het laatste geval ook afhankelijk van wie de verhuurder is;
– Er naast de corporaties waar de gemeente mee samenwerkt, ook veel grote en kleine investeerders hun vastgoed aanbieden op de verhuurdersmarkt;
– De verhuur aan studenten via particuliere verhuur gaat of de meer op studenten huisvesting georiënteerde stichtingen en ondernemingen;
– De raad de afgelopen periode meermaals geconfronteerd is met woonoverlast die niet bekend was; er geen reguliere afspraken zijn om de meldingen te delen met de raad;

Overwegende dat:
– Ondernemingen, stichtingen, woningbouw corporaties en investeerders allemaal belang hebben bij vroeg signalering van ongewenst gebruik en gedrag van hun eigendommen;
– Vroeg signalering en maximale transparantie bijdraagt aan betere woon en leefomstandigheden omdat er ook een preventieve werking vanuit gaat;
– Juist voor het aantrekken van nieuwe Enschedese inwoners, die in een leefbare buurt zonder woonoverlast willen wonen, een transparante en gemakkelijk toegankelijke website een prima hulpmiddel kan zijn voor het vooraf selecteren van een voor hun passende woonomgeving.

Draagt het college op:
– Het meldpunt zodanig uit te breiden zodat alle aanbieders van huur- en koopwoningen erop kunnen worden aangesloten;
– Het ‘slim melden’ technisch en grafisch uit te breiden zodat er ook constant geactualiseerd meldingen van woonoverlast op worden weergegeven;
– Na het uitvoeren van de aanpassingen een campagne op te zetten en uit te voeren voor de promotie van het meldpunt woonoverlast;
– Op deze campagne duidelijk te melden welke verhuur organisaties wel meedoen en welke niet;
– De raad halfjaarlijks gedetailleerder te informeren over de meldingen van overlast;
– Te zorgen voor adequaat handhaven van de overlast plekken en als het vaker dezelfde verhuurders betreft, te onderzoeken of en op welke wijze deze gesanctioneerd kunnen worden;
– Indien er binnen de huidige sanctiemogelijkheden niet genoeg ruimte is met een voorstel te komen hoe dit wel mogelijk te maken door bijvoorbeeld daarover een bepaling op te nemen in Algemene Plaatselijke Verordening;
– De kosten tot een maximum van € 50.000,- te dekken uit het overschot begeleid wonen 2018

12 voor: GL, SP, PVV, DENK, EA, DPE, Goep Versteeg
24 tegen: BBE, D66, VVD, CDA, PvdA, CU