Op 20 mei 2019 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Versteeg van de
fractie GV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement
van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van
Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Versteeg (GV) inzake het incident
Oost.

Een buurtincident in Enschede Oost is inmiddels geworden tot nationaal nieuws en
inzamelacties.

De burgemeester sprak voor aanvang van de raadsvergadering d.d. 13-5-2019 zelfs over een
schandvlek. In deze verklaring ook bewoordingen die voor ons gevoel de uiteindelijke
waarheidsvinding zou kunnen bemoeilijken en de samenleving voor de nabije toekomst uit
elkaar zal drijven in plaats van met elkaar te verbinden. Want een ding is altijd al duidelijk
geweest, elk verhaal heeft twee kanten. Ook deze!
Nu is natuurlijk algemeen bekend dat het voor eigen rechter spelen absoluut niet is toegestaan.
De rechter houdt in voorkomende gevallen bij rechtspraak wel rekening met ‘verzachtende’
omstandigheden.

Groep Versteeg heeft op basis daarvan dan ook de volgende vragen:
Vraag1:
Klopt het dat het belaagde gezin zonder dat er een gesprek heeft plaatsgevonden inmiddels
is verhuisd?
Antwoord:
Nee. Er zijn diverse gesprekken geweest met het gezin door vluchtelingenwerk en de
betrokken wijkcoach.

Vraag 2:
Is het college bekend dat er in de vorige woonomgeving van het gezin sprake is geweest van
incidenten n.a.v. ervaren overlast met spelende kinderen? In hoeverre is de buurt daar bij
betrokken geweest?
Antwoord:
Het is ons niet bekend dat er in de vorige woonomgeving van het gezin sprake is geweest
van incidenten, ook niet n.a.v ervaren overlast met spelende kinderen.
Zo ja, staan deze incidenten in relatie tot het vertrek uit de vorige woonomgeving van dit
gezin?
N.v.t.

Vraag 3:
Nu hebben we meer mensen die begeleid worden door vluchtelingenwerk of andere
instanties voor begeleid / beschermd wonen. Hebben we met deze organisaties afspraken
gemaakt over de voorwaarden en beëindiging begeleid / beschermd wonen in Enschede?
Antwoord:
Er is geen sprake van beschermd wonen. Vluchtelingenwerk begeleidt het gezin. Hierover
zijn geen standaard afspraken; per situatie wordt bekeken hoeveel begeleiding nodig is.

Vraag 4:
Word het gezin nu in een kind-arme buurt geplaatst?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2, niet relevant.

Vraag 5:
Zoals gezegd, voor eigen rechter spelen mag nooit. Maar wij hebben het geheel nogmaals
neutraal bekeken en gewogen.
Zou er dan sprake kunnen zijn van verzachtende omstandigheden?
En dat een update op de eenzijdige berichtgeving d.d. 13-5-2019 (met alle gevolgen van
dien) op zijn plaats zou zijn in het belang van onze toekomstige samenleving en die dan ook
meer recht doet aan alle inwoners en betrokkenen?
Antwoord:

Het politie onderzoek loopt nog steeds. Een uiteindelijk oordeel is aan de rechter.
Enschede, 25 juni 2019

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de loco-Burgemeester,

E.A. Smit / N. van den Berg