De resultaten op de aanpak van de werkloosheid, ook na jaren van veel inzet zijn zeer wisselend. Het is niet gelukt de doelstelling te halen om het bijstandsbestand structureel terug te brengen en al ontwikkelde het zich eind 2020 en een groot deel van 2021 gunstiger dan in de rest van Nederland, er is historisch gezien vaak een na-ijl effect geweest t.o.v. de rest van Nederland. Alertheid is dan ook een noodzaak.

De Enschedese arbeidsmarkt is daarnaast extra kwetsbaar vanwege een groot aan ZZP banen. Verbindend Enschede is dan ook van mening dat we iedere leeftijdsgroep als focusgroep moeten zien als er gaat om het aantal mensen in de bijstand.

In het Nederlandse belastingstelsel is de inkomstenbelasting door de fixatie op koopkrachtplaatjes zeer ingewikkeld geworden. Om te beginnen een test: weet u waar u rekening mee moet houden als u 100 euro extra gaat verdienen? Als uw werkgever u bijvoorbeeld vraagt een aantal uren extra te werken of u een loonsverhoging aanbiedt; weet u dan hoeveel u overhoudt van elke verdiende euro? Het zou een gemakkelijke vraag moeten zijn, maar is een van de meest ingewikkelde vragen om te komen tot echt maatwerk zodat werken wordt beloond.

MAATWERK
Verbindend Enschede vindt ook dat we waar mogelijk maatwerk moeten leveren en binnen de grenzen van de regelgeving creatief moeten zijn om de inkomens van alle Enschedeërs te verbeteren. Het kan en mag niet zo zijn dat er op basis van modellen vanuit wordt gegaan dat mensen van een inkomen zouden kunnen rondkomen. En dat vervolgens beleidsmakers dit gebruiken om zich achter zon model te verschuilen, terwijl dat bijvoorbeeld gebaseerd is op een voorbeeldhuishouden met bijbehorende koopkrachtplaatjes die gebaseerd zijn op aankopen die de overheid bepaalt.

Het leven van teveel gezinnen is er inmiddels een van schijnwerkelijkheid. Uiterlijke schijn, waarachter ook kinderen het steeds moeilijker krijgen. Onze jeugd die na de middelbare school (zestien tot achttien jaar) willen schakelen naar de volgende fase in hun leven kansloos zijn op de huizenmarkt, standaard aangewezen zijn op een sociale huurwoning waarvan de wachttijden oplopen en een vaste baan niet beschikbaar is.

TWENTSE ECONOMISCHE BELANGEN
Versterking van de groei- en innovatiekracht van het MKB is essentieel, inclusief de samenwerking in de keten en sterkere samenwerking tussen MKB en de andere 2O’s (onderwijs en overheid).

In grote lijnen zijn in de regio Twente de strategische groeisectoren waar focus op zou moeten liggen:
– chemie en materialen,
– life sciences en health,
– automotive,
– ICT / smart services,
– logistiek,
– food en de innovatieve maakindustrie.

Voor deze sectoren zien we niet alleen nationale groeikansen. Ook als we kijken naar de “andere kant van de grens” en Europees / wereldwijd, dan liggen er grote groeikansen. Daar hebben ook de toeleverende en ondersteunende industrieën voordeel van. Het biedt in zijn totaliteit een bijna natuurlijk pallet aan opschalingsmogelijkheden voor het MKB.

Veel vernieuwende maakindustrieën, bijvoorbeeld door digitale toepassingen en 3-D printing, hebben in Twente de unieke kans om mee te liften op de synergie en complementariteit in “slimme specialisatie” sectoren. Dit geldt voor de afnemer en de toeleverancier.

Op tal van gebieden: van de kunst tot sociaal ondernemerschap. Jongeren en ouderen krijgen hierdoor nieuwe mogelijkheden voor ondernemerschap. Veel groeipotentieel voor banen zit daarnaast bij groeiend ondernemerschap van huidige ZZP-ers. Maar ondernemerschap behelst natuurlijk veel meer dan de maakindustrie.

Onze onderwijsinstellingen zijn daarbij zeer belangrijke partners in het kunnen groeien van de economie. Niet alleen in de ontwikkeling van het ondernemerspotentieel, ook om te kunnen voorzien in goed opgeleide medewerkers.

WERK EN INKOMEN
Enschede is van oudsher al een gemeente waarin het gemiddelde inkomen lager is dan landelijk. We moeten dan ook constateren dat de inzet op topopleidingsinstellingen en hoger onderwijs tot op heden niet heeft geleidt tot meer werkgelegenheid en beter betaalde banen.

Om deze investeringen beter tot hun recht te laten komen willen we dan ook meer en snellere ontwikkeling van werkgelegenheid. Naast de speerpunten transport (air cargo flight) / opslag (groot Havengebied / TechBase) zien we ook meer baankansen in Kennispark Twente met de meer innovatieve hightech bedrijven. Daarbij willen we op het ‘Diekman’ sportterrein werkgelegenheid ontwikkeling op het gebied van sport en gezondheid.

WERKGELEGENHEID
Er staan ondanks de aantrekkende economie nog te veel mensen langs de kant. Daarnaast beseffen realiseren wij ons dat door innovatie ook minder banen kunnen ontstaan. Wij vinden echter dat iedereen een bijdrage kan leveren. Eenieder heeft een talent. Door de ontwikkeling van de sport- en recreatieve economie zien we kansen voor hen die nu nog teveel langs de zijlijn staan. Wij zien zogenaamde bijverdien-banen. Deze banen zullen echter moeten leiden tot een ‘echte’ baan en mogen niet leiden tot arbeidsmarktverdringing doordat het gesubsidieerde banen zijn.

INKOMEN
Waar de werkloosheid in Enschede hoger is dan het landelijk gemiddelde, is het inkomen lager dan het landelijk gemiddelde. Dat heeft te maken met aan de ene kant de hogere werkloosheid maar ook met minder goedbetaalde banen. Toenemende vergrijzing en de verwachte afname van de inwonersaantallen, zullen – zoals wij het zien – minder werk en banen opleveren. Dat effect wordt versterkt door toenemende innovatie. Daardoor zal het gemiddelde inkomen in ieder geval niet onder druk komen te staan door een verhoudingsgewijs groter aanbod van arbeidsmarktpotentieel.

Door landelijke regelgeving zal dit echter naar verwachting teniet worden gedaan door o.a. de mogelijk gedwongen opname van laaggeschoolde allochtonen. Wij zullen er alles aan moeten doen om dit te beïnvloeden.

Echter, het meest effect op het laten stijgen van het gemiddeld inkomen zal van onszelf moeten komen. Aantrekken van werkgelegenheid en demografische ontwikkelingen zullen hierop van invloed zijn zoals aangegeven. We verwachten dat door de werkgelegenheidscirkel te vergroten, wij de inwoners van Enschede naar beter betaalde banen kunnen brengen. De grensoverschrijdende samenwerking zal daarbij een middel zijn. Alleen al daarom is er een optimale grensoverschrijdende infrastructuur noodzakelijk.