De clustering voor de Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA) is mogelijk een schijnvertoning en afleiding voor een heel andere agenda: creëren van ruimte voor woningbouw i.v.m. de geambieerde groei naar 170.000 inwoners.

Hoe het begon

De aanleiding was inderdaad een taakstelling om € 100.000 structureel te bezuinigen door efficiënter gebruik te maken van voetbalvelden. Ambtelijk is dit echter gekoppeld aan een toekomstige invulling met woningbouw.

Dit is ingegeven omdat reeds in april 2016 het toenmalige college van B&W van Enschede een nieuwe Richting aan Ruimte (RAR) had vastgesteld. Het betrof een her-prioriteringsoperatie met o.a. als doel om vraag en aanbod van woningbouwplannen beter in balans te brengen. Dit omdat er een groeiscenario tot 170.000 inwoners lag.

In werkelijkheid was alle meedenken van betrokken clubs vanaf 2014 – 2018 (het college destijds: Burgerbelangen, VVD, CDA, CU, D66), via 2018 – 2022 (Burgerbelangen, VVD, PvdA, CU, D66) en nu 2022 – 2026 (Burgerbelangen, VVD, PvdA, CU) dan ook totaal kansloos. De uitkomst lag al vast!

Voetbalvelden moeten plaatsmaken voor woningbouw en zonnepanelen. Cultuur, normen, waarden en tradities, alles moet wijken om aan de blinde ambities te kunnen voldoen.

Waar komt die groei vandaan?

Hoe deze blinde groei-ambitie wordt ingevuld, is inmiddels overduidelijk. De afgelopen jaren gebeurde dat alleen nog maar om één reden: immigratie. Het migratiesaldo groeit dan ook vanaf 2016 explosief. Het zijn ook juist Burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie en het CDA dat een spoeddebat wil over nog meer immigratie.

Tijdens deze vergadering volgen er waarschijnlijk concrete voorstellen of besluiten. Ironisch of is het allemaal toeval? Op diezelfde avond staat ook de voortgang Clustering Sportparken geagendeerd.

Geen gelijk speelveld

Je kunt wel stellen dat er overduidelijk geen sprake is van een gelijk speelveld. Net als dit niet in het belang is van Enschede en de Enschedese inwoners. Wie van de stemmers op Burgerbelangen of VVD heeft immers gekozen voor minder sport en meer asielopvang? Wie heeft er überhaupt gekozen voor een groei naar 170.000 inwoners?

Wij vinden het een grof schandaal dat er jarenlang gemeenschapsgeld over de balk is gegooid. De werkelijke reden is in de basis – een rapport van het Mulier instituut – al verzwegen. Een rapport waar qua uitkomsten, onderbouwingen en bezetting berekeningen sowieso al grote vraagtekens kunnen worden gezet.

En die vraagtekens zijn nu (7 jaar later) alleen maar groter geworden. Er is bijvoorbeeld uitgegaan van, wat dan heet, het aantal normteams per club op basis van 2015 / 2016. Ook wordt er met de berekeningen geen rekening gehouden met zaterdag en zondag bezetting.

Alle berekeningen gaan uit van een zuiver rekenkundige ideale situatie. En op basis van deze rekenkundige ideale situatie wordt dan nu (7 jaar later) de verenigingen het mes op de keel gezet. Dit omdat in de praktijk zij zich (nog) niet laten opsplitsen om over de gemeente te worden herverdeeld en te voetballen waar plek is. De gemeente het maakbare vanuit de eigen politieke gedachte er door wil drukken. Er geen plaats meer mag zijn voor cultuur(verschillen) en tradities.

En dan de mond vol hebben van gelijke kansen. Er was vanaf de start al geen gelijk speelveld. Laat staan participatie. Alle informatie beschouwend is er wat Verbindend Enschede betreft maar een conclusie te trekken. De leugen regeert en zelfs deze kansrijke en mooie ontwikkeling valt ten prooi aan eigen politiek belang.

Gebrek aan regie en geen leiderschap

Ambtelijk reeds in 2017. Bij toenmalig wethouder Jurgen van Houdt in 2018. De bodemverontreiniging op de velden van het Centrum, de forse hindercirkel van een nabijgelegen varkensbedrijf op het wethouder Horstman Sportpark.

Ambtelijk, bij Burgemeester en Wethouders (B&W) van Enschede was het allemaal duidelijk. Tot in detail. Het was vervolgens wethouder Niels van den Berg die er een verpolitiekt onderwerp van maakte. En dat dan ook nog eens puur op basis van eigen politiek gewin. Politiek gewin zonder een werkelijke visie.

De Federatie Enschedese Voetbalclubs (FEV) moest wijken, het verzelfstandigde sportbedrijf Sportaal werd overruled. Het adviesbureau (The Stadium Consultancy) werd gevraagd om concrete en realistische clusteringsmogelijkheden in kaart te brengen en deze te bespreken met de betreffende verenigingen.

Welke gegevens als input hebben gediend voor de uiteindelijke opdrachtverstrekking is echter tot op heden onbekend. Als je de opdrachtbevestiging van The Stadium Consultancy echter goed leest, is er maar een conclusie. Het betreft een verpolitiekte opdracht waarin steun aan de wensgroei naar 170.000 inwoners het te ruilen object was.

In het allereerste rapport van het Mulier instituut werd er voor Enschede uitgegaan van een bevolkingskrimp. Er werd van uitgegaan dat de bevolking van de gemeente Enschede in de periode 2015-2030 nagenoeg gelijk blijft. Er zelfs een lichte afname van ongeveer 2.000 inwoners werd verwacht.

Iedereen is om de tuin geleid

Wethouder Niels van den Berg nam geheime spotjes op voor leden van de clubs betrokken bij het cluster Zuid. Hij deed zoals in verschillende media al werd gepubliceerd toezeggingen naar verschillende clubs. Zat op de stoel van het verzelfstandige sportbedrijf Sportaal. Sportaal verantwoordelijk voor de verhuur en het onderhoud van de sportaccommodaties.

De Federatie Enschedese Voetbalclubs (FEV), belangenbehartiger van de voetbalclubs, heeft op een gegeven moment zelfs gepoogd zijn eigen leden te liquideren.

Bedenk daarbij dat er in Enschede tot aan 2017, in tegenstelling er tot nu niet zo’n hoge woningnood was. Wethouder Jeroen Diepemaat heeft dit meermaals aangegeven in de periode 2018 – 2022. Er was volgens deze wethouder slechts vraag naar bepaalde woningen. Zelfs nu nog houdt deze wethouder vol dat er geen zeer grote krapte is aan sociale huurwoningen.

Jarenlang is Enschede en de Enschedeër om de tuin geleid. Is aan de clubs participatie voorgehouden, terwijl het in werkelijkheid om een kleine kring bevoordeelde clubs gaat. Resultaat; clubs tegen elkaar uitgespeeld (polarisatie), is er geld over de balk gesmeten, en wordt er nu (naar Haags voorbeeld) dwang gebruikt.

Concluderend

Sport, recreatie en cultuur zijn prima middelen om mensen op een gezonde en ongedwongen wijze met elkaar in verbinding te brengen.

Maar als er nu geen duidelijk signaal komt vanuit clubs en samenleving zullen alle plannen worden doorgedrukt. Zal eerst de amateurvoetbal cultuur en traditie sneuvelen, daarna andere sporten. Dan is het gebeurd met het ‘top’sportklimaat.

Het zal Enschede, als de plannen zijn uitgevoerd, weliswaar het predicaat ‘maakbaar’ geven. Maar authentieke zal alleen nog op de ziel zijn geprent en is de eindstand: we hebben verloren van onszelf.