Wat Verbindend Enschede betreft gaat het er niet om welke school, of welke scholing er word gevolgd. De focus en ‘hogere’ waardering van de theoretische scholing is wat Verbindend Enschede betreft onjuist en zorgt ervoor dat onze samenleving doorspekt is van theoretisch opgeleide mensen, terwijl de vraag is of ‘hoger’ ook werkelijk ‘beter’ is. Hoger opgeleid zijn maakt je immers nog niet intelligenter. Dat zien we vooral in de politiek.

Ook de huidige typering ‘excellente scholen’ heeft niets met de kwaliteit of niveau van doen. Een en ander wordt bepaald door een ‘profiel’. Al met al vooral een garantie voor afglijden en telkens naar beneden bijstellen omdat het ‘profiel’ wellicht minder presteert.

Doordat collegegelden in Nederland relatief laag zijn indien je studeert bij ‘erkende’, dat wil zeggen, door de landelijke overheid gefinancierde (gesubsidieerde) opleidingsinstituten, kunnen private instellingen eigenlijk niet concurreren. De verengelsing van de colleges, ingegeven doordat buitenlandse studenten meer geld opleveren binnen de UT zijn daar tevens een voorbeeld van. En al zijn we super trots en willen we blijven werken aan de internationale erkenning van onze top-onderwijsinstellingen, Verbindend Enschede ziet ook ongewenste neveneffecten als het gaat om buitenlandse belangen binnen onze top onderwijs instellingen.

ONDERWIJS, JONGEREN EN KANSENGELIJKHEID
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Om op termijn de economische groei goed te kunnen faciliteren is passend onderwijs noodzakelijk. Wie daarnaast ook nog eens een gericht opgeleide jeugd heeft, heeft een nog betere toekomst.

De aanwezige kansengelijkheid in Enschede (en Nederland) moeten we koesteren en verdedigen. Kan altijd beter maar in de basis zijn deze zaken goed op orde. We maken ons daarom zorgen om het hardnekkige gelijkheidsdenken dat het onderwijs in Nederland drastisch omlaag heeft gehaald. Talent en voorsprong hebben moet niet standaard worden afgezwakt tot het kleurloze gemiddelde. Dat geld niet alleen voor onderwijs maar ook voor sport. Een ieder heeft talent op zijn of haar manier. En net als in het leven… de een heeft wat voorsprong, de ander een achterstand… de een heeft meer talent dan de ander… Sport gaat net als in het onderwijs niet alleen om topprestaties. Het gaat om topprestaties die passen bij het talent.

In 2020 is een groot onderzoek gepubliceerd waaruit de conclusie wordt getrokken dat wie in een arm gezin opgroeit, al vroeg in het leven op achterstand komt te staan. In het onderzoek dat is uitgevoerd door Bastian Ravesteijn en Coen van de Kraats is gekeken naar gewicht, taalontwikkeling en sociale en psychische problemen.

De richting die het onderzoek geeft is in de basis, met inachtneming van de culturele factor, prima. Verbindend Enschede staat dan ook voor die inclusieve stad met kansengelijkheid los van wie of wat je bent. Kansengelijkheid en inclusief op basis van een beperking, leeftijd, etnische herkomst of seksuele oriëntatie.

Wat daar wat ons betreft niet bij past is jongeren zoveel mogelijk labelen. Het is belangrijk dat al onze professionals helpen talent te ontwikkelen, benoemen en verantwoording afleggen.

Wat wel jammer is aan het onderzoek zoals dat is verricht, niet bekend wordt uit welke regio’s de data van 153 duizend kinderen, geboren tussen 1998 en 2017 komen. Hiermee kan er namelijk niet worden gekeken of er op enige wijze een culturele factor mee kan spelen.

ONDERWIJS
We hebben in Enschede met onder meer het Saxion, ArtEZ, ROC en de UT een breed spectrum aan opleidingen. Naast het verzorgen van goed onderwijs heeft een onderwijsinstelling voor ons ook een belangrijke maatschappelijke functie. Zeker als het gaat om basis en lager voortgezet onderwijs. Net als wijkcentra kunnen scholen een perfecte bijdrage leveren aan vroegtijdige signalering en bestrijding van mogelijke problemen bij onze jongeren. Met het aantrekken van de economie blijkt nu ook dat het vakonderwijs niet genoeg jeugd heeft kunnen opleiden om te voldoen aan de mogelijke vraag. Daar willen wij samen met het bedrijfsleven de grootst mogelijke aandacht voor.

SPECIAAL ONDERWIJS
Een deel van onze jeugd heeft speciaal onderwijs nodig. Net als speciaal onderwijs voor doven en blinden willen wij speciaal onderwijs voor motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte, langdurig zieke kinderen, kinderen met stoornissen en kinderen met gedragsproblemen zoveel mogelijk faciliteren. Dit met als doel dat deze kinderen niet verplicht binnen reguliere klassen lessen hoeven te nemen. Ook het technisch vakonderwijs willen we daarin betrekken. Wij zijn van mening dat hierdoor deze kinderen later op zelfstandige wijze, beter voor zich kunnen zorgen.

NEDERLANDS ONDERWIJS
Vreemde talen spreken zijn met name voor de ontwikkeling belangrijk. Dit betreft met name de wereldtalen Engels en Frans. Duits is belangrijk omdat we nu eenmaal door de ligging veel contacten onderhouden met Duitsland. De voertaal in het onderwijs is echter altijd Nederlands. Wij zien daarbij ook geen enkel voordeel in onderwijs gebaseerd op de cultuur en normen en waarden van een ander land. Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs in Nederland willen we lessen in het leren spreken van de Nederlandse taal maximaal ondersteunen. Wij zijn voorstander om dit al te doen voor peuters in de voorschoolse opvang.

OPTIMAAL ONDERWIJS VOOR IEDEREEN
Bij optimaal (modern) onderwijs horen ook moderne middelen. Wij willen dat deze middelen voor alle kinderen beschikbaar zijn. Dit willen we laagdrempelig en op basis van volledige privacy bewerkstelligen. Hiervoor is samenwerking bedrijfsleven, detailhandel en overheid een noodzaak. De keuze van soort onderwijs mag wat ons betreft nooit afhankelijk zijn van de achtergrond.

Sinds 1917 is in artikel 23 in de grondwet verankerd, het besluit om alle vormen van onderwijs op dezelfde manier door de staat te laten financieren. Zo zijn er in Nederland ‘bijzondere scholen’ ontstaan, op basis van religieuze grondslagen (bijvoorbeeld katholieke scholen, islamitisch onderwijs, christelijk onderwijs) en ‘algemeen bijzondere scholen’ op basis van een bepaalde onderwijsvisie, zoals Montessorischolen.

Verbindend Enschede is principieel voor een religieus neutrale staat en voor religieus neutraal onderwijs. Scholen leveren kennis en behoren geen religieuze onderhoudsplicht te hebben. Niettemin staat het ouders en hun kinderen vrij om hun religie te praktiseren binnen de ruimte die de huidige wetgeving biedt, ook al zijn wij niet zonder meer voor die praktijk. Wel willen wij nadrukkelijker toezicht op dergelijke scholen en scholingscurricula, omdat met name de islam zich lastig verhoudt met de scheiding tussen kerk een staat, respectievelijk moskee en staat. De islamitische religie kent een zeker staatkundig streven (kalifaat) dat zich lastig of zelfs niet verhoudt met de in ons land (en andere westerse landen) geaccepteerde democratie, waarin wetgeving in handen is van volkvertegenwoordiging en regering.