Veel politieke organen zijn al tijden geen weerspiegeling van de werkelijkheid. De gemeenteraad is wat men wel noemt, een ‘lekenbestuur’, bestaande uit inwoners die het vanuit hun intrinsieke motivatie het beste voor hebben met HUN stad, raadsleden die een politieke carrière willen die gestoeld is op doorgroeien vanuit bijvoorbeeld een jongerenbeweging van dezelfde partij ideologie of volksvertegenwoordigers met een zekere ideologie. Daar komt bij dat de een nu eenmaal tactvoller is of wordt gezien als dan ander.

De landelijke politiek bevindt zich al tijden in grote problemen. De besluitvorming wordt gekenmerkt door slappe polderafspraken die vervolgens door een rechter worden bekrachtigd waarbij wordt gemaand tot spoed zonder ook maar enig draagvlak. We strompelen van crisis naar crisis: naast de gevolgen van Corona / COVID19, de toeslagenaffaire hebben we inmiddels een stikstofcrisis, een woningbouwcrisis, een vluchtelingencrisis en een klimaatcrisis.

Wat betreft de verschillende crises: of dit nu Corona / COVID19 is of de wooncrisis. Verbindend Enschede is daar zeer helder in. We vinden dat een deel van de oorzaken en de gevolgen zijn oorsprong hebben in het lalandelijke beleid. En vervolgens wordt dit door vertaald naar lokale maatregelen en uiteindelijk extra lasten. De letterlijke en figuurlijke rekening komt immers altijd bij onze inwoners te liggen. En juist dat staat haaks op waar wij als lokale volksvertegenwoordigers ook voor staan ‘armoede bestrijding, minder kosten, betere service en dienstverlening’.

Een toevallig briefje ‘functie elders’ was aanleiding tot een discussie over macht en tegenmacht in het Nederlandse parlement. Het enige wat echter gebeurde met het beloofde ‘nieuwe leiderschap’ is nog veel meer van hetzelfde. Het gaat wat betreft Verbindend Enschede niet over macht, waar het om gaat is visie en ‘authentiek’ leiderschap. Het origineel wint het altijd van de kopie.

De decentralisatie van overheidstaken wat geleid heeft tot een alsmaar groeiende overheid is echter al van decennia eerder. Het steeds sterker wordende monisme is in 2002 echter reeds vervangen door dualisme. De consequentie daarvan was dat wethouders geen onderdeel meer uitmaakten van de gemeenteraad maar op eigen benen moesten staan en politiek verantwoordelijk werden voor hun daden.

Verzwaring van de lokale politieke taken, zijn echter met de beste bedoelingen vertaald naar een overdaad een controle middelen, extra regelgeving en handhaving met een alsmaar groeiende overheid als gevolg. Veel mensen herkennen zich inmiddels niet meer in de gevestigde partijen met als gevolg de huidige versplintering, polarisatie en de opkomst van lokale partijen. Verbindend Enschede is van mening dat lokale partijen die niet zijn meegegroeid, zelf zijn verworden tot ‘machtspartij’ met vooral landelijk invloeden, inmiddels hun langste tijd hebben gehad. Echte democratie, het echte veranderen begint echter nog steeds van onderop.

Er zal dan ook een cultuuromslag in het politieke denken plaats moeten vinden. Maar ook zal de spreekwoordelijke bezem er echt door moeten op verschillende plekken in de organisatie. En niet uit oogpunt van bezuiniging, voor ons staat de mens voorop en niet de mens als economische eenheid.

Wel levert het een bezuiniging op… minder kosten, betere service en dienstverlening naar onze mensen die de wederzijdse betrokkenheid verbetert. Er moet een cultuuromslag in denken plaatsvinden binnen de politiek én ons ambtelijk apparaat. Wie bestuurlijke verandering wil, zal in politieke zin binnen het bestaande bestel en de huidige regels andere keuzes moeten maken.

Deze cultuuromslag in het politieke denken gaat echter niet ineens. Het gaat niet alleen over hoe te organiseren, het gaat er ook over hoe dit samen met de samenleving te doen. Het vergt een set aan maatregelen en we zullen politieke keuzes moeten maken hoe om te gaan met bijvoorbeeld controle op uitkeringen of de inzet van BOA’s als de decentralisatie van politietaken doorgaat. Als inderdaad de taak van wijkagent van vroeger, toch moet worden gedaan door een goed opgeleide BOA. Dat dit consequenties heeft voor de huisvesting van ons ‘stadskantoor’ en onze ‘mensen’, dat is waar we aandacht voor moeten hebben.

BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Wij weten dat na 17 maart 2022 alle samenwerking nodig is om onze gemeente goed te besturen. Wie bestuurlijke verandering wil, moet ook politieke verantwoordelijkheid willen nemen. Daar staan wij voor open, want wij willen niets liever dan verantwoordelijkheid nemen voor onze gemeente, onze stad met zijn unieke dorpen, wijken en buurten met mensen die overlopen van energie en talent, maar ook lijden onder verruwing, verharding, verdeeldheid en verlies

van vrijheid. Verbindend Enschede wil dan ook niet afbouwen… maar juist eerst weer opbouwen van wat is afgebroken…. door ontwikkelen van onze stad… de balans en het vertrouwen herstellen.

Economische voorspoed, minder armoede, meer en betere zorg voor en met elkaar op basis van onze westerse, christelijk-humanistische normen en waarden. Met ons ‘tukker zijn’ sausje samen doen met de Enschedeër, samen doen met onze ZZP-ers, MKB ondernemers en onderwijsinstellingen.

Verbindend Enschede staat daarbij tevens synoniem voor bestuurlijke transparantie en zet de bestuurlijke luiken maximaal open. Elkaar wat gunnen zeg maar.

Uiteraard is het daarbij belangrijk dat Verbindend Enschede gekozen wordt met een groot aantal zetels, zodat wij de piketpalen voor een nieuw raadsakkoord slaan. #WijStaanVoor! Samen Verbindend Enschede. Met uw steun gaan wij door met het dag en nacht knokken voor de mooiste gemeente van Nederland.

DE BESTUURLIJKE LUIKEN MAXIMAAL OPEN
Vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. In de veranderende rol van de lokale overheid hoort daar wat betreft Verbindend Enschede ook bij dat duidelijk wordt aangeven wat de gemeente en burgemeester en wethouders precies doen. En dat gaat verder dan alleen de stadsdeel en raadsvergaderingen openbaar laten zijn. Daarom pleiten wij ervoor om de agenda’s van B&W openbaar te maken. Ook willen wij dat inspraakmomenten en procedures beter te vinden zijn op de website van de gemeente Enschede, waarbij de gemeentelijke agenda van steeds terugkerende informatie op bepaalde gebieden geordend online staat.

Zo is tevens voor iedereen inzichtelijk welke gemeentelijke afdeling waar- over gaat. Zakelijke contactgegevens van behandelend ambtenaren en contactpersonen zijn hierbij openbaar. Wel duidelijk gesteld, het is altijd de portefeuillehouder binnen B&W die politiek verantwoordelijk is, de raad het B&W controleert en het hoogste orgaan is. Er zal leiderschap moeten worden getoond.

OMGEVINGSWET
Een van de grote veranderingen die op ons afkomt is de invoering van de omgevingswet. De invoering is meermaals uitgesteld in zal volgens de huidige planning ingevoerd moeten worden per 1 juli 2022.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

De omgevingswet zou budgetneutraal moet worden ingevoerd. Wij willen dat de omgevingswet zo vlekkeloos als mogelijk wordt doorgevoerd en dat onze inwoners er geen hinder van ondervinden. Hierin zit ook opgesloten dat we de personele inzet nodig zullen hebben. Omdat op verschillende plekken binnen onze organisatie de bezetting onder de maat is zal er een extra beroep moeten worden gedaan op de effecten van de in 2015 ingezette compacte flexibele organisatie. De plekken binnen onze organisatie waar nu reeds sprake is van een onderbezetting zullen daarin worden ontzien.

CONCENTRATIE NAAR DE WIJKEN
Verbindend Enschede neemt verantwoordelijkheid voor de grote stadse thema’s. Wat voor Verbindend Enschede minstens net zo belangrijk is, zijn de voor de grote stad kleine zaken maar die voor onze wijken en dorpen juist de grote thema’s zijn. De kleine zaken bij u in de buurt.

We hebben daarvoor in elke stadsdeel en dorp actieve vertegenwoordigers die het nieuws uit de buurt, wijk en dorp bij de fractie – en dus in de raad – brengt. Met deze buurt- politiek, waar geen thema voor ons te klein is, luisteren wij naar alle inwoners in elke buurt, wijk of dorp.

Het is dan ook niet zomaar een doorn in het oog van Verbindend Enschede, het afstoten van de wijkcentra. Wat Verbindend Enschede betreft zetten we hoog in om onze ambtenaren weer dichter bij de mensen te laten werken. Terug in de wijken en niet alleen de mensen, ook de service en dienstverlening waarbij de automatisering een hulpmiddel is dat door onze ambtenaren wordt ingezet.

Daarmee ook onze inwoners een betere service en dienstverlening bieden wanneer ze bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs nodig hebben. Naast de wijkwijzer functie, willen wij ook deze functies terug halen naar de wijken, ze adequaat invullen en verbeteren.

BUURTHUIZEN EN SPEELTUINEN
Wij zijn voorstanden van echte betrokkenheid. Alleen dan zijn we samen in staat de uitdagingen voor de komende periode echt in gezamenlijkheid op te pakken. Wij zijn dan ook voorstander van maximale inspraak en onder meer een gezamenlijke aanpak van optimalisering van de leefomgeving. Dit is ons aller belang waarbij de kenmerken van de leefomgeving behoren bij de Enschedese cultuur.

Wat ons betreft zijn buurthuizen en speeltuinen in de basis prima te beheren door de wijkbewoners. De gemeente ondersteunt en faciliteert waar mogelijk. Het draagt niet alleen bij tot een beter thuisvoelen maar ook het gevoel van veiligheid en betrokkenheid neemt toe. Om dit te kunnen doen willen wij ook wijk- en dorpsraden betrekken in dit proces. Daarvoor willen wij de inwoners via de wijkbudgetten ook extra belonen.

PARTICIPATIE
In verbinding staan met de samenleving, een noodzaak als je participatie serieus neemt. Participatie is zenden en ontvangen, kan gevaagd en ongevraagd, persoonlijk, via mail en social media. Als je participatie serieus wilt nemen, moet je ervan doordrongen zijn en op zijn minst de grondhouding aan moeten nemen dat de rol van de overheid is veranderd van een traditionele rol en leiderschap naar een meer ondersteunende, coachende leiderschapsstijl.

En als je participatie wilt, in (constante) verbinding staan met de samenleving dan houdt dit inderdaad ook in, de samenleving vertrouwen en bevoegdheid geven. Dat jij als ‘participatiegever’ ook een controlerende taak hebt, dat jij als ‘participatiegever’ een kader meegeeft waar het om gaat: transparantie, inspraak, meebeslissen. Dat jij je moet realiseren dat veel participanten ‘zeggenschap’ willen maar dat verantwoordelijkheid nemen niet voor een ieder gelijk is. Dat er een groot verschil is tussen uitwerking en uitvoering.

De overheid (participatiegever) blijft verantwoordelijk en is specialist in het leveren van perfecte continuïteit voor duurzame en voorspelbare producten. Het inzicht krijgen in de onderliggende vraag, betrokkenen bijeenbrengen, samen buigen over de oplossing, ruimte maken voor maatwerk, meedenken en meebesturen, actief communiceren, de kenmerken van een moderne (overheids) organisatie zijn.

Een open en eerlijk debat, het de uiteindelijke ‘boodschap’ is dat zorgt voor meer begrip, draagvlak en verbinding met diezelfde overheid en participatiegever. Maar ook het open zijn in wat er mis kan gaan en wat te verbeteren geen zwakte maar juist een teken van kracht. Dat houdt ook in, niet iedereen zal uiteindelijke even tevreden zijn.

Als je het zenden en ontvangen echter niet serieus neemt is het snel gedaan met de team gedachte en is het resultaat verwijdering van de samenleving en een alsmaar groeiende overheid. En dat is juist wat Verbindend Enschede niet wil!

RAADPLEGING EN REFERENDUM
Verbindend Enschede is ook lokaal dé voorvechter van inwonersraadpleging en referenda. In Enschede hebben we ons daar via het Enschede Akkoord al voor ingezet en middels verschillende moties verschillende stappen gezet om dit door te ontwikkelen. Doordat er ook in Enschede helaas partijen zijn die niet zoveel op hebben met echte participatie, raadpleging of referenda (buiten het eens in vier jaar een kruisje zetten) was dat met wisselend succes.

Samen kunnen we echter het verschil gaan maken en het mooie is, onze inwoners bepalen. Wij zullen, willen onze inwoners ook na maart 2022 actief meer te betrekken bij politiek en bestuur. Onze inwoners meer laten meebeslissen over veranderende, belangrijke politieke en maatschappelijk kwesties.

Om maximaal gebruik te maken van de ‘veer’kracht, moet de invloed van onze gezamenlijke samenleving groter. Met inzet van moderne middelen en omgeving uitvraag willen we ruimte maken om inzicht krijgen en houden in de onderliggende vraag, betrokkenen bijeenbrengen, samen buigen over de oplossing, ruimte maken voor maatwerk, meedenken en meebesturen.

Kortom actief communiceren over politieke en maatschappelijk vraagstukken; dat zijn de kenmerken van een moderne (overheids-) organisatie waarbij ook tussentijdse veranderingen zoals door de inwoners in het participatie-proces zijn aangeven, verwerkt worden tot een verander raadsvoorstel die vervolgens aan de raad kan worden voorgelegd.