Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad: Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg (Verbindend Enschede)

Datum:  26-2-2020 

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst):  2 juni 2020 (eerste beantwoording)

Onderwerp: Verontreiniging gronden achter de MIRO

Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van de vragensteller overnemen !

Tijdens de raadsvergadering dd 3-2-2020 was een van de onderwerpen ‘Garantstelling lening

Onderhoud Enschede BV’. Het ging om ‘In te stemmen met de verstrekking van een garantstelling van maximaal 5,165 miljoen euro aan Onderhoud Enschede BV ten behoeve van de nieuwe huisvesting, met een maximale looptijd van 30 jaren.’

Op de avond bleek dat uitstellen niet kon. De optie die Onderhoud Enschede BV had op een locatie liep die avond af.

Het amendement dat we die avond in hebben gediend en opriep tot:
– Om de beslissing ‘Garantstelling lening Onderhoud Enschede BV’ met één jaar op te schorten,
– In overleg gaan met Onderhoud Enschede om te komen tot een realistische meerjaren begroting op basis van de huidige situatie waarbij de kosten voor nieuwsbouw zijn verwerkt

is die avond niet aangenomen mede omdat er meerdere malen is aangegeven dat we als Gemeente Enschede geen enkel risico zouden lopen en er ook geen risico was.

We hebben op basis van bovenstaand de volgende vragen:

1) Is de gemeente Enschede enig aandeelhouder van Onderhoud Enschede BV?
Zo nee, wie is dan nog meer aandeelhouder
Antwoord
Ja, de Gemeente Enschede is de enige aandeelhouder van Onderhoud Enschede.

2) Is er in de statuten van Onderhoud Enschede en in de aandeelhoudersovereenkomst met Onderhoud Enschede BV rekening gehouden met bestuursaansprakelijkheid?
Zo ja, is de gemeente Enschede in alle mogelijk voorkomende omstandigheden financieel en  juridisch gegarandeerd niet aansprakelijk als bestuurder en / of aandeelhouder.
Antwoord: Onderhoud Enschede is een Besloten Vennootschap (BV) met beperkte aansprakelijkheid en kent geen aandeelhoudersovereenkomst. Een aandeelhoudersovereenkomst is een juridisch middel om, aanvullend aan de statuten, afspraken te maken tussen meerdere aandeelhouders. Onderhoud Enschede kent maar één aandeelhouder en dus is een aandeelhoudersovereenkomst niet aan de orde. Wettelijk is geregeld (Artikel 2:175 lid 1 BW ) dat een aandeelhouder niet persoonlijk aansprakelijk is voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en niet is gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort, in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. Bestuursaansprakelijkheid ziet op het bestuur van de BV. Dat is niet aan de orde in relatie met de gemeente Enschede als aandeelhouder.

3) De gebouwen en gronden waar het die avond om ging, betrof dat de locatie waar Kongsberg Automotive adres Noord Esmarkerrondweg 419 is gevestigd? De locatie waar eerder onder meer de Ramie Union was gevestigd (tot 1967).
Zo nee, welke locatie was het dan
Zo ja, wanneer was dit bij het college van B&W bekend
Antwoord: Ja, het betrof de locatie aan de Noord Esmarkerrondweg 419, waar genoemde bedrijven gevestigd waren.

De locatie (en de daar voorheen gevestigde bedrijven) was bekend bij het college maar kon niet openbaar worden gemaakt gezien de onderhandelingen over de aankoop die nog gaande waren.

4) Het komt regelmatig voor dat verkochte grond verontreinigd blijkt te zijn met bijvoorbeeld, asbest, olie, huisafval, PAKS, PFAS of bouwafval. In Nederland geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dat betekent dat degene die die de bodem heeft verontreinigd de kosten moet dragen voor het schoon maken (saneren) van de grond. Probleem is echter vaak dat de bodemvervuiling in het (verre) verleden heeft plaatsgevonden en de veroorzaker failliet of overleden is, of simpelweg niet meer is te achterhalen.

Is er een schoongrond verklaring voor de gronden en gebouwen die zijn aangekocht door Onderhoud Enschede BV?
Zo ja, wanneer is die afgegeven
Zo nee, wiens risico is het als verkochte grond verontreinigd blijkt
Antwoord: In het geval de veroorzaker van bodemverontreinigingen niet meer te achterhalen is of failliet is, is de eigenaar verantwoordelijk voor bodemverontreinigingen op zijn terrein. Het terrein is de afgelopen jaren uitvoerig onderzocht en daaruit is de aanwezigheid van bodemen grondwaterverontreiniging gebleken. Op basis van de Wet bodembescherming is vastgesteld wat hier mee moet gebeuren. Dit ligt vast in beschikkingen. Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat de aanwezige verontreinigingen geen bezwaar vormen voor het huidige en het beoogde gebruik.
Aanvullende vraag:
Wij zouden willen beschikken over de rapporten die zijn gemaakt. Ook willen we de conclusie zien waaruit blijkt dat de aanwezige verontreinigingen niet hoeft te worden gesaneerd.

5) Is de vervuiler nog aansprakelijk te stellen?
Zo ja, is dit juridisch en financieel gecontroleerd
Antwoord: De vervuiler is niet meer aansprakelijk te stellen. De eigenaar is verantwoordelijk voor het terrein. Deze heeft het in eigendom overgenomen, inclusief de bodemverontreinigingen. De aanwezigheid van deze bodemverontreinigingen was bekend en is meegenomen bij de afweging om het terrein te kopen.
Aanvullende vraag:
Om welke verontreiniging gaat het en wat zijn de huidige kosten om wel te saneren?

6) Is deze locatie eerder aan de Gemeente Enschede aangeboden?
Zo ja, wat welk bedrag en wat is de reden dat de gemeente Enschede destijds de grond niet heeft aangekocht
Zo nee, is u wel bekend aan wie de gronden wel zijn aangeboden
Antwoorden: De gronden zijn meermaals aangeboden aan de gemeente. De gemeente heeft de gronden echter niet aangekocht, omdat de bestaande bestemming ‘bedrijven’ ruimtelijk en programmatisch goed past bij de locatie. Er was dus geen aanleiding voor de gemeente om een actieve grondpositie in te nemen om daarmee tot de juiste ruimtelijke invulling te komen. Daarnaast zijn door marktpartijen alternatieve plannen voor deze locatie aan de gemeente voorgelegd. Dit waren ruimtelijk/programmatisch ongewenste ontwikkelen en zijn daarmee afgewezen.
Aanvullende vraag:
De reden dat we ook hebben gevraagd voor welk bedrag deze gronden zijn aangeboden zijn geen toeval. We missen nu ook het antwoord op de vraag voor welk bedrag de gronden zijn aangeboden aan de gemeente. Bij deze daarom nogmaals het verzoek, voor welk bedrag zijn de gronden aangeboden?

7) Is er een aanvullend verkeeronderzoek gedaan i.v.m. toename van de verkeersstromen?
Zo nee, waarom niet
Zo ja, wanneer
Antwoord:
Ja. In november 2019 is de capaciteit van de Noord Esmarkerrondweg getoetst en die heeft nog ruim voldoende capaciteit.
Aanvullende vraag:
We willen weten wat de capaciteit destijds was en wat de uitbreiding qua verkeersbewegingen was alsook welke tijdstippen de pieken zouden zijn. Een toetsing is wat anders als een verkeersonderzoek. Maar komt er een aanvullend verkeersonderzoek voordat de plannen ter visie worden voorgelegd?

8) Is er contact geweest met de directe omgeving van de locatie Noord Esmarkerrondweg 419?
Zo nee, zijn er dan geen bezwaren te verwachten
Zo ja, wanneer en welke omgeving
Antwoord: Gezien de marktgevoeligheid is tijdens de verwerving geen overleg geweest met derden. Tijdens de verkennende planvorming in de verwervingsfase is contact met de direct aangrenzende eigenaren geweest. Wij hebben op dit moment niet het idee dat er van hen bezwaren te verwachten zijn.
Aanvullende vraag:
Is er een participatie traject voorzien alvorens de definitieve plannen ter visie worden voorgelegd?

9) Bent u nog steeds van mening dat er voor de gemeente Enschede op geen enkele wijze sprake is van enig risico?
Antwoord: Vanuit de verstrekte garantstelling aan Onderhoud Enschede is nog steeds geen sprake van enig risico op dit moment. Het onderpand heeft namelijk voldoende waarde voor de verstrekte lening. Verder is Onderhoud Enschede in staat aan de verplichtingen voor rente en aflossing te voldoen. De lasten voor de huisvesting blijven voor Onderhoud Enschede met deze huisvesting gelijk aan de huidige lasten voor het huren van diverse panden.
Aanvullende vraag:
Mochten de plannen uiteindelijke geen doorgang kunnen vinden vanwege de buurtbezwaren of omdat de verontreiniging dit niet toelaat. Wat dan met de garantie en tekorten die mogelijk ontstaan bij Onderhoud Enschede

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris,
E.A. Smit

de Burgemeester,
dr. G.O. van Veldhuizen