Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad:  Erwin Versteeg

Fractie:  Groep Versteeg

Datum:  13-1-2021

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 16 augustus 2019

In het begrotingsproces van 2019 wordt onder meer een efficiënte(re) indeling van de subsidiestaat verwerkt. Subsidies kunnen daarbij belangrijk zijn voor het in stand houden
voor onze tradities. Twee tradities die al jarenlang subsidie ontvangen in Enschede zijn de intocht van Sinterklaas en zwarte Piet en de Enschedese Karnaval.

Onderwerp: subsidiestaat en voorbeeld sint-zwarte piet en karnaval

Ter voorbereiding op de begroting en de subsidie vertrekking hebben we dan ook de volgende vragen:
1) Wanneer kunnen we de toegezegde efficiënte(re) indeling van de subsidiestaat inzien

Antwoord:
De vernieuwde subsidiestaat is onderdeel van de nieuwe gemeentebegroting.
Komende weken zal in het proces van ontwerp een aantal raadsleden worden betrokken.

2) Is er bekend hoeveel mensen er naar de intocht van Sinterklaas en zwarte Piet komen bij de Enschedese haven?
Zo ja, hoeveel mensen?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Er komen circa 5000 mensen naar de intocht in de Enschedese haven.
3) Is bekend hoeveel mensen er extra naar de binnenstad komen voor de intocht en ontvangst in het stadhuis van Sinterklaas en zwarte Piet.
Zo ja, hoeveel mensen?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee dat is niet bekend. Naast de mensen die specifiek voor de intocht komen, zijn er ook veel mensen die voor een ander doel de binnenstad bezoeken.

4) Is bekend hoeveel mensen er naar de carnavalsoptocht komen?
Zo ja, hoeveel mensen?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Er nemen circa 300 mensen deel aan de optocht zelf. Het aantal toeschouwers is niet bekend. Naast de toeschouwer die speciaal voor de optocht komt, zullen er ook toevallige passanten zijn die voor een ander doel de stad bezoeken. Daarbij speelt het weer ook rol.

5) Is bekend hoeveel mensen er extra naar de binnenstad komen door de Karnaval optocht
Zo ja, hoeveel mensen?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee dat is niet bekend. Naast de mensen die specifiek voor de optocht komen, zullen er ook mensen zijn die voor een ander doel een bezoek brengen aan de binnenstad.

6) Als we nu de intocht Sinterklaas en zwarte Piet en de Karnaval optocht bekijken. Hoe wordt dan de hoogte bepaald van de verstrekte subsidie?

Antwoord:
De maximale hoogte van de subsidie wordt bepaald door het bedrag dat in de gemeentebegroting is opgenomen.

7) Indien er geen inhoudelijke argumenten zijn waarom er verschil is in de subsidie ontvangst van de twee voorbeelden. Hoe kan het zijn dat de Karnaval optocht vele keren meer subsidie
ontvangt dan de Sinterklaas intocht?

Antwoord:
In de gemeentebegroting 2019 is € 4.405,- opgenomen voor de Enschedese Carnavalsraad en € 6.075,- voor het Sint-Nicolaas Comité. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door
het bedrag dat de betreffende organisatie aanvraagt, maar kan nooit meer zijn dan het bedrag dat door uw Raad via de gemeentebegroting is gereserveerd.

8) Wordt (in dit geval dus de Sinterklaas en zwarte Piet/Karnaval) door dezelfde afdeling de beoordeling en toetsing gedaan over de te ontvangen subsidie? Zo ja, waarom dan toch dit
verschil?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De subsidieaanvraag van de bovengenoemde organisaties wordt door dezelfde afdeling gedaan, in dit geval de afdeling Cultuur, Evenementen en Citymarketing. Waarom de hoogte van de subsidie voor beide genoemde organisaties verschillend is, wordt toegelicht onder punt 7.

9) Vindt er een jaarlijkse toetsing plaats om te kijken of de subsidie nog nodig is of juist wordt toegekend?
Zo ja, hoe?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Jaarlijks kunnen organisaties een subsidie aanvragen bij de gemeente Enschede. Dit geldt niet alleen voor bovengenoemde organisaties. Het initiatief ligt bij de organisatie om eventueel een subsidie aan te vragen voor het betreffende jaar. De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de criteria van de geldende verordening. Dat is in dit geval de Algemene Subsidieverordening (ASV). Hierin staan de regels op basis waarvan subsidies worden toegekend en de voorwaarden die zijn verbonden aan het verkrijgen van een subsidie beschreven.

10) Bent u bereid om in geval van een onevenwichtige subsidie (zoals mogelijk in dit gestelde voorbeeld) dit proactief te corrigeren?
Zo ja, hoe?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 7 en 9.