Inleiding
De ‘motie investeren in duurzame wederopbloei’ hebben we raadsbreed aangenomen. Een bijzonder mooie stap en een teken van saamhorigheid. In deze motie roept de raad aan alle Enschedeërs op om samen aan de slag te gaan. Dit in de traditie die ons Enschede tot op de dag van vandaag kenmerkt.

Als inwoners van deze geweldige stad deden wij dit reeds. Mede daarom de keuze om als raadslid deze stad en de inwoners te dienen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat we als Verbindend Enschede de traditie hebben ontwikkeld om te werken vanuit een duidelijk visie. Dat kan natuurlijk alleen omdat we terug kunnen vallen op kennis, kunde en vaardigheden uit de verschillende geledingen van stad.

En juist dat kwam goed naar voren tijdens het gesprek met Winkelhart Enschede. Net als andere partijen heeft dan ook Verbindend Enschede een afzonderlijk gesprek gehad met vertegenwoordigers van Winkelhart Enschede. Wij hebben dit open gesprek als bijzonder prettig ervaren. In het gesprek zijn verschillende zaken aan de orde gekomen waarbij we tevens denkrichtingen hebben besproken. Deze zaken en de uitwerking van het gesprek hebben we waar mogelijk verwerkt in de notitie en vertaald naar onderstaande vragen.

Samen Enschede
Verbindend als we zijn delen we dat graag. De antwoorden op de vragen 1 t/m 12 zullen wij verwerken in het na-corona visiedocument zoals wij dat als Verbindend Enschede maken. De antwoorden via B&W delen we natuurlijk ook. Want hoe mooi zou het zijn om samen in alle openbaarheid te werken aan een levendig en integraal na-corona visiedocument met zowel een korte als lange termijn scope voor onze binnenstad.

Het meest waardevolle is wat ons betreft daarbij, het initiatief komt vanuit onze inwoners. In deze startend bij de ondernemers die zijn aangesloten bij Winkelhart Enschede. Kortom, participatie aan de voorkant.

Notitie:
Als stad zul je je moeten blijven ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Wat betreft de binnenstad is een ontwikkeling als het Centrumkwadraat prima. Rekening houden met lange trajecten binnen overheden en het huidig politieke klimaat zijn echter punten van aandacht. De woonbehoefte en daarmee de huizenprijzen zijn nu op een piekmoment. Op zich een perfect moment zou je denken om te ontwikkelen.

Rekening houdend met de lange trajecten en ontwikkelingen waar we als gemeente al hebben geïnvesteerd is er echter wel degelijk een focus nodig. Nu wordt er om iets te raken te veel met hagel geschoten terwijl er op De Kop (Centrum) na jaren nog geen echte ontwikkeling door de ontwikkelaar (LIFE / ten Brinke) is te ontdekken. Het is wat ons betreft daarom voor De Kop dan tijd om de contracten maar eens boven tafel te halen en mocht het nog niet zijn gebeurd nauwkeurig te kijken naar de voorwaarden en eind data.

Een goede doorstroming en bereikbaarheid van onze stad is wel het minimale wat we de inwoners, de (binnenstad) ondernemers en gasten aan de stad moeten bieden. Doen we dat niet, dan wordt het met Enschede evenementenstad de komende 10 tot 15 jaar niets. Het is een grote uitdaging om de gasten aan de binnenstad te verleiden om naar Enschede te (blijven) komen.

Het is een uitdaging om de service en de dienstverlening hoog te houden maar daarbij tevens de bereikbaarheid van de binnenstad te garanderen. Park en Ride oplossingen kunnen daarbij een prima middel zijn. Zeker als er ook nog eens extra service en dienstverlening aan wordt toegevoegd. Zo wordt, met deze first en last mile toevoeging, voor de bezoekers van onze binnenstad de beleving nog meer geoptimaliseerd. Op verschillende invalswegen hebben we reeds een Park & Ride

Meer focus op de ontwikkeling De Kop, het Janninkkwartier, het Cromhoffpark. Neem daarin mee sportterrein “Het Diekman” leven, leren en werk ontwikkeling op het gebied van sport en gezondheid. Focus gehandicaptensport in samenwerking met Roessingh, de Universiteit en de Twentse ziekenhuizen.

We hebben dan ook de volgende vragen die we bewust niet stellen als zogenaamde artikel 35 vragen maar wel graag als zodanig beantwoorden willen hebben. Per vraag niet alleen een ja of nee maar een uitwerking zodat deze waar mogelijk over kan worden genomen.

Vraag 1.
Er is al eerder, door zowel de Burgemeester van Enschede als die van Gronau, een oproep gedaan om niet naar de gemeente te komen waar zij bestuurlijke verantwoordelijkheid
dragen. Zijn er plannen om voor de potentiële Duitse gasten een campagne te ontwikkelen waarin ook de Burgemeester een rol zou kunnen hebben? Dit ook met oog op de succesvolle
oproep om Enschede niet te bezoeken.

Antwoord
De nieuwe citymarketingkoers biedt een eenduidige verhaal waarin de kracht van Enschede centraal staat. In de vastgestelde visie citymarketing is de bruisende stad als pijler opgenomen.
Enschede promotie is met de verschillende campagnes van Enschede Promotie succesvol om meer bezoekers naar de binnenstad te trekken. Ook nu er meer versoepelingen zijn toegestaan
staat Enschede natuurlijk open voor onze ‘’Duitse Nachbarn’’. Na.v. de herijkte citymarketingkoers is er gewerkt aan een update van het Merk Enschede. Op 1 juli wordt dit gelanceerd. In de activiteiten die onder deze vlag worden opgepakt is er natuurlijk ook opnieuw aandacht voor Duitse Gasten. De burgemeester heeft zich inmiddels aangemeld voor de casting van de nieuwe stadscampagne.

Vraag 2.
Zijn er mogelijkheden en plannen om een gereduceerd parkeertarief aan te bieden en wat zijn die plannen? Bij voorkeur wel in samenwerking met winkeliers maar niet doorbelast aan de winkeliers. We denken aan een gereduceerd tarief op daldagen / daluren.

Antwoord
Er zijn geen plannen om het parkeertarief te verlagen voor rustiger dagen of uren. In de periode oktober 2012 tot en met april 2013 is er een proef uitgevoerd met een daluurkorting van 50% in
de gemeentelijke parkeergarages op marktdagen en de donderdagkoopavond. Evaluatie van deze proef heeft uitgewezen dat er geen extra bezoekers naar de binnenstad zijn gekomen en dat er gedurende het halfjaar in totaal €124.000 minder aan parkeerinkomsten is binnengekomen. De proef is daarom gestopt.

In het kader van de wet markt en overheid is het van belang om een positieve parkeerexploitatie te behouden. Uit een benchmarkt met vergelijkbare steden blijken onze parkeertarieven ook lager dan in de vergelijkbare steden. Zeker nu door corona loopt de gemeente veel inkomsten mis. Het is van belang voor een gezonde parkeerexploitatie om zo snel mogelijk weer het oude niveau te naderen.

Vraag 3.
Er is aangegeven in de media dat wij via het ondernemersloket tot het geweldige initiatief om een huuraanpassing dat er al is te steunen en waar mogelijk te faciliteren. De organisaties Winkelhart Enschede (centrumondernemers), VHSE (horecaondernemers), Rotary Club Enschede Noord en Damsté advocaten hebben hier als initiatiefnemers de regie.

Zijn er meer mogelijkheden om tot een huuraanpassing te komen of deze draaglijker te maken? We denken daarbij aan:
– de OZB kunt laten toenemen bij leegstand
– etalage gebruiken als expositieruimte
– wonen in voormalige winkelpanden of wonen / werken daarin mogelijke maken

Antwoord
– De keuze om tot huuraanpassingen over te gaan ligt in de eerste plaats bij de eigenaren van de panden die zijn verhuren die overigens ook ondernemers zijn en waarvoor het dan een lastenverhoging betekent. Verders is het niet geheel duidelijk op welke moment dit dan zou moeten worden overwogen. Hoe lang moet pand leeg staan? Welke aanpassing?.

Huurverlaging levert soms op dat pand onder water staat en pandeigenaar extra moet aflossen bij de bank. Het is vaststellen van de tarieven is niet de bevoegdheid van het college maar van
de gemeenteraad. De opbrengst OZB is in 2019 en 2020 naar boven bijgesteld. De OZB tarieven zijn de afgelopen jaren overigens al toegenomen. Vanaf 2019 tot op heden heeft de gemeenteraad het tarief vastgesteld, op basis van een stijging van de OZB opbrengst van gemiddeld 2,6% voor niet-woningen. Dit is inclusief de verhoging in 2019. Om de doorberekening van OZB in de huren niet te groot te laten zijn, gaan wij uit van een opbrengststijging van de OZB, die gelijk is aan de inflatiecorrectie.

Etalages worden al regelmatig gebruikt als expositieruimte, initiatiefnemers hebben zich in het verleden al vaker gemeld bij het ondernemersloket die ook een bemiddelende rol vervuld richting eigenaar. Ook zijn er regelmatig afstudeeropdrachten voor onderwijsinstellingen van Zonecollege/ROC, maar ook UT in winkelpanden. Aan de wijkraad is een beperkt budget ter beschikking gesteld om lege panden te verfraaien.

Werken in winkelpanden in de binnenstad is in enkele aanloop straten al mogelijk. Er zijn daar Centrumbestemmingen toegevoegd enkele jaren geleden. Zo is in de Heurne al een zorgbureau en huiswerkinstituut gevestigd. Het wonen in winkels ligt gecompliceerder waar het gaat om de levendigheid in de binnenstad. Het wonen boven winkels is uiteraard al bestaand beleid.

Vraag 4.
Is er een mogelijkheid om parkeerplaatsen te creëren voor bussen? Dit met de bedoeling zij daar niet alleen de dagtoeristen worden afgezet maar tevens de bus kan blijven staan zonder extra kosten. We denken met name aan hoek Molenstraat / Oldenzaalsestraat om op die wijze een looproute te creëren via de Heurne.

Antwoord
Het ligt niet voor de hand om de schaarse ruimte in het centrum hier voor in te richten, zeker niet met gratis parkeren. Juist voor deze doelgroep is parkeren op afstand een prima oplossing
nadat bezoekers zijn afgezet nabij het stadserf. Een uitvalbasis voor tour-bussen buiten het centrum ligt dan meer voor de hand.

Vraag 5.
Is het mogelijk (wellicht in combinatie met het doortrekken van de F35) om op de korte termijn een Park & Ride / Park & Bike aan de noordkant van de stad te creëren waardoor er een
alternatief ontstaat voor tot in het centrum doorrijden met de auto door bezoekers van de binnenstad.

Antwoord
Ja, dit staat al in de mobiliteitsvisie benoemd. Concreet ontbreken hiervoor op dit moment wel de middelen. In de mobiliteitsvisie én in de nieuwe op te stellen parkeervisie staan / komen
plannen voor een Park&Ride aan de Oldenzaalsestraat en een Park&Bike aan de Deurningerstraat. Doel is bezoekers en werknemers van de stad meer keuze te bieden en een deel van de auto’s af te vangen langs de invalswegen van de stad. De locaties willen we in combinatie met extra faciliteiten opwaarderen tot volwaardige mobiliteitspunten. Na vaststelling van de parkeervisie willen we hier zo snel als mogelijk mee aan de slag.

Vraag 6.
Is het mogelijk een vaste beleidsmedewerker (bijstand bij subsidies, -aanvragen, toegang noodfonds etc etc.) toe te voegen aan de binnenstad zodat er nog kortere communicatie en mogelijk oplossing lijnen ontstaan?

Antwoord
Het ondernemersloket is de schakel tussen ondernemer en de overheid. Deze lijnen zijn zeer kort en wij hebben hier tot nu toe geen klachten over gehoord. Het ondernemersloket ondersteunt bij aanvragen. Ondernemers kunnen zich tot het ondernemersloket wenden en / of het ROZ (ondersteuning bij de uitvoering van de verschillende rijksregelingen in het kader van corona). Als er vanuit de gezamenlijk ondernemers een specifieke behoefte is dan zullen wij uiteraard kijken wat er binnen de huidige bezetting van het ondernemersloket mogelijk is.

Vraag 7.
Is bekend hoeveel vierkante meter horeca en/of detailhandel wordt toegevoegd door de ontwikkeling De Kop / Centrumkwadraat. En dit zonder de bioscoop die wordt ontwikkelt met daarbij horeca?

Antwoord
Momenteel wordt door LIFE en Ten Brinke Group onderzocht hoe kan worden gekomen tot een plan waarbij een nieuw evenwicht is te vinden tussen haalbaarheid enerzijds en architecturale en stedenbouwkundige ambities anderzijds. De gemeente wil zo veel mogelijk vasthouden aan de randvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het Ontwikkelplan Kop Boulevard. Ook voor wat betreft de vierkante meters voor kantoren, horeca en detailhandel. Als dit leidt tot wijzigingen ten opzichte van het Ontwikkelplan wordt dit voorgelegd aan het college en/of uw raad. In het ontwikkelplan wordt uitgegaan van maximaal 2800 m2 bvo aan kantoren, horeca en voorzieningen waarvan maximaal 1015 m2 bvo kantoren

Vraag 8.
In het beleidskader Retail visie wordt duidelijk aangegeven dat verbreding van de bestemming winkelgebieden elders in de stad (bv Woonplein) niet te koste mogen gaan van de binnenstad. Is juist ‘na-corona’ dit niet nog meer van belang?

Antwoord
In de visie wordt aangegeven dat we verschillende typen winkelgebieden onderscheiden die allemaal een in een consumentenbehoefte voorzien en complementair aan elkaar zijn. Dit blijft het uitgangspunt ook na Corona. In de binnenstad treedt een verplaatsing op van plek om alleen te winkelen naar een plek voor vermaak en ontmoeting. We zullen dus moeten kijken welke functies het winkelen kunnen ondersteunen en versterken om een aantrekkelijk plek te blijven.

Vraag 9.
Op welk moment eindigen de huidige contracten voor de ontwikkeling van De Kop?

Antwoord
Op dit moment zijn we in gesprek met LIFE en Ten Brinke over aanpassing van de plannen en de uitkomsten hiervan worden verwerkt in de huidige samenwerkingsovereenkomst. Deze aangepaste samenwerkingsovereenkomst wordt voorgelegd aan het college.

Vraag 10
Is bekend hoeveel vierkante meter kantoorruimte er wordt toegevoegd door de ontwikkeling De Kop / Centrumkwadraat / Stationsplein / Melkhal? Dit wel zonder wat er nu met de bioscoop en inpandige horeca in oude postkantoor al wordt toegevoegd.

Antwoord
Zie antwoord op vraag 7.

Vraag 11
Wat is de bezetting van ons huidige stadskantoor en het stadhuis als we uitgaan van de beschikbare werkplekken voor onze ambtenaren?

Antwoord
Sinds het begin van de Coronacrisis worden alle gemeenteambtenaren verzocht zoveel mogelijk thuis te werken. Om die reden is de huidige bezetting van de werkplekken in stadskantoor en stadhuis zeer beperkt. Op dit moment worden plannen gemaakt om ná versoepelingen van de Coronamaatregelen op een andere manier te gaan werken (het zg hybride werken), dat meer ruimte biedt voor thuiswerken en waarbij de kantoren meer ingericht worden op samenwerken, overleggen en ontmoeten. We verwachten dat dat zal leiden tot een nog betere bezetting van stadskantoor en stadhuis dan vóór Corona.

Vraag 12.
Is het opzetten van een taskforce voor De Heurne / Haverstraatpassage zoals ook eerder is geformeerd voor de Walstraat een snel beschikbare optie? Met daarin dan een beleidsmedewerker, een ontwikkelaar en ondernemers etc etc.

Antwoord
We gaan dit jaar aan de slag met een actieplan voor de binnenstad. Vanuit dat actieplan kunnen we ook een voorstel doen voor capaciteitsinzet en de benodigde middelen. Op dit moment is er geen capaciteit voor beschikbaar.

Enschede, 26 mei 2021
Burgemeester en Wethouders van Enschede,