De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Vreemd aan de orde van de dag: Monitoren en statistieken

Constaterende dat:
– lokale politiek steeds meer wordt gebruikt om decentraal de centrale problemen op te lossen
– lokale politiek is daar echter niet op ingericht. En kan zich er veelal ook niet op inrichten omdat het ze onder meer aan middelen ontbreekt
– steeds meer feiten en cijfers regionaal worden gecommuniceerd
– statistieken betrouwbaar en herkenbaar moeten zijn
– er in Enschede een brede wens is om inwoners meer te betrekken bij politiek en bestuur
– op verschillenden momenten over diverse onderwerpen alleen wordt gecommuniceerd over de Twentse cijfers en statistieken

Overwegende dat:
– meten is weten en weten is het begin van een mogelijke oplossing
– kennis verloren laten gaan kosten verhogend gaan werken
– doordat feiten en cijfers meer regionaal worden gecommuniceerd de lokale belangen vertroebelen
– het van groot belang is dat inwoners van Enschede over adequate en juiste informatie beschikken om optimaal betrokken te geraken bij politiek en bestuur

Roept het college op:
– om ervoor te zorgen dat er van elk onderwerp waarover wordt gecommuniceerd en er gerefereed wordt aan statistieken in welke vorm ook, er altijd statistieken op basis van de Enschedse situatie beschikbaar zijn
– om ervoor te zorgen dat alle data die voor statistieken worden gebruikt altijd up to date zijn op basis van de Enschedese situatie

Voor: 23
Tegen: 10 D66, PvdA, CU