De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: de zomernota 2019

Constaterende dat:
– Enschede ondanks de aantrekkende economie nog steeds meer mensen in de bijstand heeft dan gemiddeld in Twente en Nederland;
– We nu veel uitgeven aan uitkeringen waar mensen niet gezonder en gelukkiger van worden;
– Het controleren van de kleine bijschrijving bij bijstandsgerechtigden onder de € 170 per maand / € 1700,- per jaar veel ambtelijke inzet kost.
– Deze bedragen veelal mogen worden bijverdient zonder dat de bijstand gerechtigden op andere vormen van aanvullingen worden gekort

Overwegende dat:
– Als gevolg van ingewikkelde en gedetailleerde regelgeving er te weinig rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden;
– Controle op bijverdienen tijdrovend is en ongeoorloofd bijverdienen juridisch moeizaam is te bewijzen;
– Er bij verschillende bedrijven potentiële deeltijd banen zijn, die gebundeld, samen één full-time zijn;
– Een betaalde baan een positieve uitwerking heeft op gezondheid (en daarmee zorgconsumptie vermindert), ondernemingsdrang en levensgeluk;
– Er door verschillende partijen en betrokkenen wordt onderschreven dat de tijd lijkt rijp voor de parallelle arbeidsmarkt;
– Door bijverdienen door de uitkeringsgerechte te promoten er ook een verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechte moet liggen dit aan te geven;
– Je minder hoeft te controleren en daardoor de mensen actiever worden en eerder in contact komen met potentiele werkgevers;
– Een goed betaalde baan bijdraagt aan armoede bestrijding;
– Een uitkering gerechte de gemeente € 14000,- per jaar kost;
– Wij als gemeente daarnaast ook nog extra op de BUIG worden gekort als we minder mensen uit de uitkering situatie krijgen als het landelijk gemiddelde.

Draagt het college op:
Een pilot voor bijstandsgerechtigden in te richten met de volgende randvoorwaarden:
– Actief te kijken naar lopende experimenten ‘parallelle arbeidsmarkten’ waar mensen tegen loon werken aan maatschappelijke waarde;
– Dit te combineren met de mogelijkheid bijverdienen met behoud uitkering;
– Met samenwerkende partners binnen de zorg, woningbouwvereniging, onderwijs en subsidie relaties actief in gesprek te gaan teneinde banen in kaart te brengen die op geen enkele wijze tot arbeidsmarkt verdringing mogen leiden;
– 500 bijstandsgerechtigden in kaart te brengen om deze pilot mee in te richten die dan tijdelijk flinke extra bestedingsruimte krijgen met de kans op een vaste baan;
– Deze bijverdien ruimte actief in te zetten als uitkeringsgerechtigden melden dat ze bijverdienen om zodoende de caseload bij controle te verlagen;
– In het derde kwartaal 2021 de effecten van dit experiment nader te bekijken zodat kan worden bepaald of dit experiment nog een extra jaar voort gezet kan worden.

Ingetrokken na toezegging