De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Gemeentebegroting 2021-2024

Constaterende dat:
– Op dinsdag 26 mei 2020 is unaniem de motie ‘investeren in duurzame wederopbloei’ aangenomen.
– Corona/Covid 19 heeft ervoor gezorgd dat de rol van de overheid is veranderd van een traditionele rol en leiderschap naar een meer ondersteunende en coachende leiderschapsstijl.
– Met het aannemen van de motie ‘investeren in duurzame wederopbloei’ is aan alle Enschedeërs opgeroepen om samen aan de slag te gaan voor de toekomstige wederopbloei van Enschede, in dezelfde traditie die ons Enschede tot op de dag van vandaag kenmerkt.

Overwegende dat:
– Van het nieuwe normaal na (of met) Corona/Covid 19 is nog geen blauwdruk aanwezig. Juist daarom moet de (lokale) overheid samen met de samenleving als team de ontdekkingsreis gaan maken en vertrouwen geven om vertrouwen terug te krijgen.
– Om maximaal gebruikt te maken van de veerkracht, innovatie en creativiteit van de Enschedese samenleving is het noodzaak houvast en hoop te bieden.
– Voor samenwerkingspartners, waar ook geen contract mee aan wordt aangegaan, voor de langere termijn te binden is het een noodzaak continuïteit te bieden.
– Voor een vergaande vorm van een langdurige en intensieve samenwerking tussen de gemeente, samenwerkingspartners en de samenleving is het belangrijk om besparingen aantoonbaar weer in te zetten voor een hernieuwde samenwerking.
– Er zijn de afgelopen jaren transities in gang gezet die door een verbetering van efficiency en effectiviteit besparingen hebben opgeleverd zonder dat dit ten koste ging van de kwaliteit, service en dienstverlening
– In de brief ‘TUSSENEVALUATIE KRACHT VAN VERENIGINGEN’ wordt gemeld dat er ca. € 275.000 euro wordt bespaard en zodoende wordt bijgedragen aan de doelstelling transitie sociaal domein en we op het gehele participatiebudget volgens de prognose € 1.755.000 overhouden.
– Een besparing in 2020 nog niet wil zeggen ook een structurele besparing.
– Er in Enschede in de begroting een spaarprogramma is opgenomen dat in de reserves wordt geboekt.
– De gemeenteraad budgetrecht heeft.

Draagt het college op:
– Om een nieuwe instrument ‘geoormerkte besparing’ toe te voegen aan het spaarprogramma
– Om de besparing boekjaar 2020 van minimaal € 275.000,- door de samenwerkende clusters/kracht van verenigingen geoormerkt toe te voegen aan het spaarprogramma.
– Het jaarresultaat 2020 na verwerken bestemming toe te voegen aan het nieuwe instrument ‘geoormerkte besparing’.
– In het eerste kwartaal 2021 te komen met een uitgewerkt raadsvoorstel waarin het nieuwe instrument is beschreven en voor de duur van 2 begrotingsjaren geoormerkt vaststaat om in het derde begrotingsjaar, na goedkeuring van de gemeenteraad vrij te vallen via het wederopbloei fonds.

3 voor: PVV, Groep Versteeg
36 tegen: