De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Gemeentebegroting 2021-2024

Constaterende dat:
– Er is al jaren een brede wens is om inwoners meer te betrekken bij politiek en bestuur.
– Het goed is als inwoners meer kunnen meebeslissen over belangrijke politieke kwesties.
– Met het Enschede Akkoord heeft de gemeenteraad omschreven hoe ze samen met alle Enschedeërs – inwoners, bedrijven en instellingen – maatschappelijke problemen wil oplossen.
– Er in 2018 een voortvarende aanvang is gemaakt met de uitvoering van het Enschede Akkoord.
– Er in de eerste 2 jaar veel wisselingen in de samenstelling en het voorzitterschap van het Enschede Akkoord heeft plaatsgevonden.
– De rol van de overheid, ook ingegeven door Corona / Covid 19 is veranderd en daarmee ook de rol en verbinding tussen overheid en samenleving.
– Ondanks de voortvarende aanpak inmiddels er een negatieve sfeer dreigt te ontstaan aangaande het Enschede Akkoord en de omschreven doelstellingen.

Overwegende dat:
– De inwoners en hun welzijn zijn altijd leidend en niet het instandhouden van het politieke- of economische systeem
– De overheid (ambtenarij) levert perfecte continuïteit en duurzame en voorspelbare producten.
– Het innovatieve en creatieve meer ontstaat in de samenleving
– Corona / Covid 19 heeft gezorgd voor nieuwe spelregels, de veranderingen sneller zullen gaan en dat we gezamenlijke bakens moeten creëren om houvast te blijven geven aan de vergezichten die nodig zijn.
– Om maximaal gebruik te maken van de ‘veer’kracht van de overheid en samenleving zal de macht van de politiek moeten verminderen en de invloed van de samenleving groter.
– Inzicht krijgen in de onderliggende vraag, betrokkenen bijeenbrengen, samen buigen over de oplossing, ruimte maken voor maatwerk, meedenken en meebesturen, actief communiceren; dat zijn de kenmerken van een moderne (overheids) organisatie.
– Inwoners willen zeggenschap maar verantwoordelijkheid nemen is niet voor een ieder gelijk.
– Een open en eerlijk debat in plaats van het herhaald voordragen van een partij boodschap zorgt voor meer begrip, draagvlak en verbinding tussen de lokale politiek / overheid en de samenleving.
– Binnen het duaal bestel heeft een volksvertegenwoordiger ruimte om politiek met gezond verstand te kunnen bedrijven en kan hij/zij openstaan voor de vele goede ideeën vanuit de samenleving. Ook als die ideeën van niet-leden van hun partij komen (98% van de bevolking!).
– In de huidige (door Corona/Covid 19 sneller) snel veranderende en digitaal werkende democratische rechtsstaat is de partijpolitieke ‘50 plus meerderheid’ ongewenst.
– Om meer eigenaarschap over de eigen leefomgeving te genereren of om bakens die leiden tot lange termijn doelen te meten kunnen drie participatieniveaus, te weten: transparantie, inspraak en meebeslissen digitaal worden uitgevoerd en daarmee kan het eigenaarschap worden vergroot en kunnen de bakens die leiden tot grotere thema’s prima worden gemonitord en waar mogelijk bijgesteld.
– De bestaande structuur van stadsdelen kunnen daarbij ondersteunend zijn, waarmee ook juist de verbinding tussen de niet digitaal vaardigen kan worden gezocht.

Draagt het college op:
– Om met een opzet te komen voor de uitvoering van drie participatieniveaus, te weten: transparantie, inspraak en meebeslissen waarbij tevens de verbinding naar de stadsdelen wordt meegenomen.
– Om er voor te zorgen dat in deze participatie opzet ook een top drie advies, zoals door de inwoners in het participatieproces is aangeven, verwerkt wordt tot een verander raadsvoorstel die vervolgens aan de raad kan worden voorgelegd.
– Om deze opzet als casus te verwerken voor de thema’s: centrumkwadraat, sportverenigingen en sportfaciliteiten, (zwerf)afval en de invulling van de Energieopgave Enschede t.b.v. de Regionale
Energiestrategie.
– Er voor te zorgen dat er per thema minimaal tweemaal per jaar, afhankelijk van het thema stadsdeel, stadsbreed, buitengebied of de gehele gemeente, een meting op basis van de drie participatie niveaus plaatsvindt.
– De uitvraag van het participatieproces een minimaal bereik heeft van 60% van het betreffende stadsdeel, stadsbreed, buitengebied of de gehele gemeente.
– In het eerste kwartaal 2021 te komen met een uitgewerkt voorstel waarbij het versnelling en verander participatieproces is verwerkt en deze aan de raad voor te leggen.

28 voor
11 tegen: D66, PvdA, CU