De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: de zomernota 2019

Constaterende dat:
– Sportaal voert voor de gemeente Enschede de exploitatie uit van de sportaccommodaties en de zwembaden en zorgt voor de uitvoering van het, door u op 22 juni 2015 vastgestelde Sportbeleid;
– Er bij Sportaal sprake is van een zorgelijke solvabiliteit die op geen enkele wijze toeneemt tot de afgesproken 15% (huidig bekende uit 2018 2.51%);
– De wet en regelgeving ‘gelegenheid geven tot sport’ is gewijzigd waardoor een hogere liquiditeit noodzakelijk is.

Overwegende dat:
– Sporten en bewegen vinden we belangrijk voor alle inwoners in onze gemeente;
– Om te kunnen sporten en bewegen is het noodzakelijk te blijven investeren in sportaccommodaties;
– Door de veranderde wet en regelgeving omtrent ‘gelegenheid geven tot sport’ is Sportaal inmiddels niet meer BTW plichtig en daarmee kunnen ze alleen nog door een beperkte subsidie regeling (SPUK) BTW terug vorderen;
-Daarmee is het risico van slechte liquiditeit in combinatie met de vraag door deze regelgeving van een hogere liquiditeit nog verder toegenomen;
– De meeste bedrijven gaan failliet als gevolg van een slechte liquiditeit;
-De gemeente Enschede ook moet bezuinigen als gevolg van minder inkomsten en daardoor moet bezuinigen waar mogelijk en risico moet beperken;
– Door deze risicovolle situatie juist de focus -exploitatie sportaccommodaties om sporten en bewegen optimaal te faciliteren- verdwijnt en ze zich teveel gaat richten op branchevreemde activiteiten waar tevens andere veelal gesubsidieerde partijen uit Enschede mee actief zijn;
– Doordat de financiële situatie van Sportaal ook op korte termijn niet zal verbeteren moet de gemeente of derden financieel bijspringen waardoor er ongewenste kruisverbanden zullen ontstaan als het gaat om eigendommen;
– Indien er een faillissement zou ontstaan lopen dan gemeente, derden en de directie Sportaal dan extra risico.

Draagt het college op:
– Te onderzoeken hoe Sportaal te ontbinden met als doel alle activiteiten weer binnen de gemeentelijke organisatie onderbrengen en hiervoor in het 4e kwartaal van 2019 met een plan van aanpak te komen;
– In het op te stellen plan van aanpak worden de rechten van het personeel van voor 1 januari 2017 als basis gebruikt.
– Sportaal per direct op te dragen:
– geen personeel meer aan te nemen of in te lenen;
– Sportaal niet langer meer een vereiste te laten zijn bij nieuwe ontwikkelingen als Kracht van Verenigingen / Samenwerkende Clusters.

13 voor: CDA, SP, PVV, DENK, EA, DPE, Groep Versteeg
25 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU, GL