De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: Programmabegroting 2019-2022

Constaterende dat:
– Door de aangepaste regeling ‘gelegenheid geven tot sport’ de kosten van de verbonden partij Sportaal zullen stijgen.
– Dit ontwerp-wetsvoorstel dat in moet gaan 1-1-2019 nu ter goedkeuring voorligt in de Tweede Kamer.

Overwegende dat:
– Door de wetwijziging Sportaal de door te rekenen kosten waarschijnlijk wel zal willen verhogen aan haar afnemers / klanten.
– Sport belangrijk is voor de gezondheid en verbinding van mensen.
– Hogere kosten zal gaan betekenen zodat sport voor velen niet meer bereikbaar zal zijn.
– De gemeente deze hogere kosten niet heeft opgenomen in de gemeentebegroting.
– Er in Enschede ook plannen zijn voor ‘het Diekman’ inclusief zwembadvisie.

Draagt het college op:
– Te onderzoeken en in kaart te brengen wat exact de hogere kosten zullen worden.
– Te onderzoeken of er een overgangsregeling is en deze in kaart te brengen.
– Te onderzoeken en in kaart te brengen wat dit voor consequenties zal hebben voor ‘het Diekman’ plan inclusief zwembadvisie.
– In overleg te gaan met Sportaal teneinde ervoor te zorgen dat de kosten niet worden doorberekend bij de huidige afnemers / klanten van Sportaal.

Ingetrokken na toezegging van de wethouder