De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over: de zomernota 2019

Constaterende dat:
– Dat begin 2015 de onafhankelijke Klachtencommissaris op eigen initiatief van en direct onder de toenmalige gemeenteraad is ingesteld, met de opdracht voor een le lijns afhandeling van klachten aan het adres van gemeente Raad, college van B&W en de werkende ambtenaren voor de bestuursorganen, en daarbij bij te dragen aan de lerende organisatie en het beter in positie brengen van de gemeenteraad als het gaat om zijn kaderstellende rol;
– De gemeenteraad mede op basis van het evaluatieonderzoek van de Rekenkamer/NSOB in april 2017 heeft besloten om het Klachtencommissariaat structureel te borgen;
– De raad daarbij als aanbeveling uitsprak: ‘Voorzie de Klachtencommissaris van een budget met bijbehorende dekking’;
– Het KC mede om die reden in 2017 onder het college is gebracht, zodat de ondersteuning in de bedrijfsvoering beter mogelijk wordt, waarbij de ‘organieke koppeling aan de ambtelijke organisatie voordelen biedt’;
– In de (nieuwe) Verordening van 2017 en het bijbehorend Statuut de onafhankelijkheid van de Klachtencommissaris is gewaarborgd, o.a. blijkend uit het feit dat ‘de klachtencommissaris stelt de
werkwijze en de inrichting van het bureau (KC) vast’ (art. 5 lid 2), en ‘het college verschaft de klachtencommissaris de middelen die nodig zijn voor een goede uitoefening van de functie’ (art. 5 lid 3)

Overwegende dat:
– De voorgenomen bezuiniging op de KC in strijd is met de bepalingen in de Verordening Klachtenbehandeling gemeente Enschede;
– De klachtencommissaris zonder eigen Bureau met minimale bezetting niet op afgesproken wijze de vastgelegde taken kan uitoefenen;
– Hierdoor – helaas – is aangetoond dat onderbrenging van het KC bij het college heeft geleid tot het schenden van de afspraak dat het KC onafhankelijk zijn werk moet kunnen doen, omdat het college niet langer voldoende middelen verschaft ‘die nodig zijn voor een goede uitoefening van de functie’;
– Het alternatief, klachten behandelen in de organisatie zelf, een forse stap terug in de tijd betekent, van een slager die zijn eigen vlees keurt;
– De onafhankelijkheid én de eerstelijnspositie van de KC fundamenteel zijn en blijven, ook voor de huidige gemeenteraad;
– De zorgplicht van de burgemeester (ex art 170 lid 2 Gemeentewet), die bij het raadsbesluit van 10 april 2017 zo nadrukkelijk werd opgevoerd als ultieme waarborg voor de kwaliteit, onafhankelijkheid én doorwerking adviezen van KC, kennelijk volstrekt tekort schiet, getuige het feit dat het college zonder enig advies van de burgemeester of driehoek vanuit deze zorgplicht deze onverantwoorde bezuiniging heeft kunnen opnemen in de Zomernota;
– Hiermee voor de raad duidelijk is aangetoond dat het besluit met betrekking tot de nieuwe positionering van de KC van april 2017 niet is nagekomen, waardoor gegeven de aanbevelingen volgend uit het onafhankelijk onderzoek, de situatie van 2015 weer hersteld moet worden;
– Daarmee het KC weer onder de raad gebracht dient te worden;
– Een raadsvoorstel daartoe zo spoedig mogelijk moet worden genomen;
– De bezuiniging op de KC in de Zomernota geschrapt moet worden en ook niet opgenomen mag worden in de ontwerp-begroting 2020-2023;
– Het College verplicht blijft om de minimaal noodzakelijke middelen, op aangegeven van de KC, te verschaffen cf art 5 lid 2 resp 3 van de Verordening

Draagt het college op:
– Z.s.m. een raadsvoorstel uit te brengen om de KC weer terug te plaatsen onder de raad, organiek bij de griffie;
– Daarmee de directe relatie van de KC met de gemeenteraad te herstellen;
– Een wijzigingsvoorstel voor de Verordening op de klachtenbehandeling gemeente Enschede voor te leggen aan de raad, waarbij slechts op organieke onderbrenging van de KC wordt gewijzigd maar alle overige rechten en plichten en waarborgen op onafhankelijkheid ongewijzigd blijven;
– Zodat voor de KC de fundamenteel noodzakelijke onafhankelijke eerstelijnsposite wordt hersteld;
– Om zodoende adequaat en zonder beinvloeding de klachten van onze inwoners blijvend te kunnen afgehandelen
– Er daarbij vooralsnog in het totaal budget vd KC 28k euro kan worden bezuinigd, zodat ook de KC (naar vermogen) bijdraagt aan de noodzakelijke ombuigingen binnen de gemeente Enschede
– Eventuele meerkosten gedekt kunnen worden uit een nadere besparing op de (diverse) begrotingsposten Inhuur extern personeel van de gemeentelijke organisatie.

16 voor: CDA, GL, SP, PVV, DENK, EA, DPE, Groep Versteeg
22 tegen: BBE, D66, VVD, PvdA, CU