De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Vaststelling Energievisie

Constaterende dat:
– Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’.
– Dit akkoord van Kyoto dat niet bindend was is in Nederland doorvertaald naar beleid.
– Er is geen enkele juridische afdwingbaarheid richting de RES. Er is geen formeel besluit, er is geen aanwijzing van een minister en er is geen wettelijke grondslag voor de RES-regio’s.
– De Regionale Energie Strategiën zijn vanuit de politiek aangestuurd.
– De grondoorzaak van het verzet tegen het klimaatakkoord en de RESSEN ligt in de samenstelling van de verschillende klimaattafels waar wel belanghebbenden en uitvoerders van een politieke agenda aannschoven maar waar geen plek was voor de burger. De burger ook die de uiteindelijke rekening moet gaan betalen.

Overwegende dat:
– In het algemeen kan echter worden gesteld dat een overgrote meerderheid voorstander is van een goed milieu en duurzaamheid.
– Ondanks dat voksvertegenwoordigers in een keurslijf worden geduwd hebben ze de plicht kritisch te blijven op het gevoerde beleid en een goede afweging te maken in wat voor het welzijn van het volk in zijn geheel nuttig, gewenst of nodig is

Roept het college op:
– Uit te werken hoe en wanneer inwoners-participatie met een burgertop en volksraadpleging gaat worden opgezet en gemeenten die hier ook gebruik van willen maken, de kennis en middelen beschikbaar te stellen om inwoners-participatie succesvol te organiseren

Voor:
Tegen: