De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel: Zomernota 2021

Constaterende dat: 
– uit kerngetallen blijkt dat de gemeente Enschede gemiddeld 300 mensen meer in dienst heeft dan andere gemeenten;
– via de zomernota op verschillende plekken uitbreiding van het personeel wordt gevraagd;
– uit beantwoording blijkt dat we verschillen maken in formatie / bezetting in relatie tot de beschikbare budgetten.

Overwegende dat:
– er wordt gewerkt aan wendbare flexibele organisatie gericht op organisatievraagstukken
– personeel nu via detacheringen of “niet ad-gefinancierde” projectmedewerkers (kwartiermakers, projectmatig werken) worden aangenomen

Roept het college op:
– geen personeel aan te nemen voordat duidelijk in kaart is gebracht hoeveel personeel formatie/bezetting in relatie tot de beschikbare budgetten. En dat gespecificeerd per werkgebied inclusief onderbezetting en uitstroom 2022 en 2023.
– Dit overzicht met de raad te delen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling

Niet in stemming gebracht

Voor:
Tegen: