Constaterende dat:
– Het concrete doel in het klimaatakkoord van Kyoto was ‘het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen’.
– Dit akkoord van Kyoto dat niet bindend was is in Nederland doorvertaald naar beleid.
– Er is geen enkele juridische afdwingbaarheid richting de RES. Er is geen formeel besluit, er is geen aanwijzing van een minister en er is geen wettelijke grondslag voor de RES-regio’s.
– De Regionale Energie Strategiën zijn vanuit de politiek aangestuurd.
– De grondoorzaak van het verzet tegen het klimaatakkoord en de RESSEN ligt in de samenstelling van de verschillende klimaattafels waar wel belanghebbenden en uitvoerders van een politieke agenda aanschoven maar waar geen plek was voor de burger. De burger ook die de uiteindelijke rekening moet gaan betalen.

Overwegende dat:
– In het algemeen kan echter worden gesteld dat een overgrote meerderheid voorstander is van een goed milieu en duurzaamheid.
– Ondanks dat volksvertegenwoordigers in een keurslijf worden geduwd hebben ze de plicht kritisch te blijven op het gevoerde beleid en een goede afweging te maken in wat voor het welzijn van het volk in zijn geheel nuttig, gewenst of nodig is
– Bij windturbines van welke hoogte dan ook er aantoonbaar een gezondheid risico is

Roept het college op:
– ervoor te zorgen dat in alle onderhandelingen en te maken overeenkomsten het gezondheids aspect op basis van ‘bij twijfel gebeurd het niet’ ten aller tijde een ontbindende voorwaarde is en dat alle kosten die hieruit voortvloeiden voor rekening van de initiatiefnemer komen.

Voor:
Tegen: